3
Lamatuaꞌ Yesus naꞌahahaiꞌ atahori, nandaa no fai hahae aoꞌ
(Mateos 12:9-14; Lukas 6:6-11)
Basa naa boe, Yesus se baliꞌ risiꞌ ume hule-oꞌe. Sa naa Ana nita atahori esa lima na seri maꞌamateꞌ. Sa naa o hambu atahori hira mana sangga-sangga dalaꞌ fo fee salaꞌ neu Yesus. De ara memeteꞌ, fo rae rahine Ana nae naꞌahahaiꞌ atahori nandaa no fai hahae aoꞌ, do hokoꞌ.
Yesus noꞌe atahori naa nae, “Uma misiꞌ ia.”
Boe ma natane basa atahori naa ra nae, “Tungga hita atoran agama na, saa fo hita bole tao nandaa no fai hahae aoꞌ? Hita tao maloleꞌ, do afiꞌ? Hita tao tahaiꞌ atahori, do tao tisa e?” Te basa se neneeꞌ a.
Boe ma Yesus namanasa no rala na susa nala seli, huu sira tao fadꞌuli lenaꞌ neu sira atoran na, te nda tao fadꞌuli neu atahori fo lima maꞌamateꞌ seseriꞌ naa sa. De Ana nakarereluk seꞌu rereoꞌ se, ma nafadꞌe atahori naa nae, “Loo lima ma!” Atahori naa loo lima na, nggengger ma, lima na hai. De atahori Farisi ra lao hela ume hule-oꞌe naa. Ara raꞌabꞌue ro atahori partei Herodes ra, fo sangga dalaꞌ rae risa Yesus.
Lamatuaꞌ Yesus naꞌahahaiꞌ atahori naeꞌ mia dano a suu na
7-8 Lao esa, Yesus no mana tungga nara dinggoꞌ risiꞌ dano Galilea suu na. Atahori naeꞌ rena basa saa fo Eni tao, de rema mia bee-bꞌee. Atahori naa ra rema mia propensi Galilea, Yudea, Idumea, kota Yerusalem, Sidꞌon, Tirus, boe ma loe Yordan bobꞌoa rulu na. Basa se rae randaa ro E. Huu atahori nara naeꞌ, Yesus denu mana tungga nara fo sadꞌia fee ofaꞌ esa. Ana nae olaꞌ sia ofaꞌ ata, fo basa se hambu rena, ma afiꞌ rakaseseti ro E. 10 Feꞌe saꞌ a naa, Eni naꞌahahaiꞌ atahori hedꞌis naeꞌ. Naa de, ia naa basa atahori hedꞌis ra rema rakaseseti rae nggama Eni. 11 Atahori nitu masoꞌ ra rita E, boe ma raꞌaloli mia mata na. Basa ma, rataa rae, “Ho ia memaꞌ Lamatualain Ana na.”
12 Te Ana naꞌangge nahereꞌ neu se nae, “Hei afiꞌ mifadꞌe atahori mae Au ia, seka!”
Lamatuaꞌ Yesus tengga atahori sanahulu rua dadꞌi neu mana tungga na
(Mateos 10:1-4; Lukas 6:12-16)
13 Basa ma Yesus hene nisiꞌ leteꞌ esa ata. Ana noꞌe nala atahori hira ndaa no rala na. Boe ma ara rema risiꞌ Eni. 14 Ana tengga nala atahori sanahulu rua, ma nafadꞌe se nae, “Hei tungga Au, mi dui-bꞌengga Lamatualain Dudꞌui Malole na neu basa atahori. 15 Au fee koasa neu hei, fo oi nitu mia atahori ra.”
16-19 Atahori naa ra, nara-nara onaꞌ ia:
Simon (fo Yesus babꞌae nara na Petrus),
Yakobis
Yohanis, (Yakobis no odꞌi na Yohanis ia, ruꞌa se, Sabadius ana na. Yesus babꞌae ruꞌa se nara na ‘Boanerges’, sosoa na ‘onaꞌ ndukurulu.’)*
Anderias,
Felipus,
Bartolomeos,
Mateos,
Tomas,
Yakobis (Alpius ana na),
Tadius,
Simon (mana tungga partei poletik Selot),
no Yudꞌas Iskariot (eni mana seo Yesus).
Meser agama ra fee salaꞌ neu Yesus rae malangga nitu ra mana fee koasa neu E
(Mateos 12:22-32; Lukas 11:14-23; 12:10)
20 Basa naa ma, Yesus no mana tungga nara onda baliꞌ mia leteꞌ a. De Yesus no mana tungga nara ume rala reu, atahori naeꞌ rema heo rala se, losa nda kaꞌe raa sa. 21 Rita taꞌo naa boe, atahori rae, “Mita dei! Ana liliꞌ fadꞌuli ao na.” Bꞌobꞌonggi nara rena atahori olaꞌ taꞌo naa, de rae ro baliꞌ E.
22 Leleꞌ naa meser agama ra mia Yerusalem rema rafadꞌe atahori sia naa rae, “We! Hei afiꞌ tungga-tunggaꞌ Yesus. Ana oi nitu ra taꞌo na, huu hambu koasa mia malangga nitu ra, fo rae Baalsebul.”
23 Yesus rena taꞌo naa boe, noꞌe basa se de nafadꞌe nae, “Nda masoꞌ dudꞌuꞌat sa! Taꞌo bee de malangga nitu ra oi baliꞌ mana tungga nara! 24 Mete ma sia nusaꞌ esa, manggarau nara ramusuꞌ na, malangga nda hambu saa sa boe! 25 Do, mete ma ume isiꞌ esa rarau aoꞌ na, ara sea-sarangganggaa! 26 Onaꞌ naa boe, nitu ra esa musu esa na, ara sea-sarangganggaa, ma rambalulutu!
27 Musenedꞌa! Mete ma atahori esa nae nema namanaꞌo buas sia maꞌadereꞌ esa ume na, ana musi paꞌa mates atahori naa dei. Dei fo ana namanaꞌo.
28 De Au ufadꞌe hei: Lamatualain nau fee ambon neu atahori sala nara. Mete ma atahori sa naꞌamuti atahori laen, Lamatualain feꞌe fee ambon sala na. 29 Te mete ma atahori sa naꞌamuti Dula-Dale Meumareꞌ a, Lamatualain nda fee ambon neu sala na sa, losa rae-fafoꞌ a noe!”
30 Yesus naꞌo naa, huu ara fee salaꞌ neu E rae, “Nitu ra dai E!”
Atahori mana tungga Lamatualain hihii-nanau na, sira Yesus bobꞌonggi tetebꞌes nara
(Mateos 12:46-50; Lukas 8:19-21)
31 Basa ma, Yesus mama na no odꞌi nara risiꞌ ume naa, rae randaa ro E. Sa naa rambariiꞌ siaꞌ a ume deaꞌ, de denu atahori reu roꞌe. 32 Leleꞌ naa, Yesus nggua-nggua olaꞌ no atahori naeꞌ. Ma atahori rema rafadꞌe rae, “Papa! Papa mama na no odꞌi mara sia deaꞌ. Ara rae randaa ro Papa.”
33 Boe ma Yesus nataa nae, “Au mama ngga no toronoo nggara seka?”
34 Basa ma Ana mete atahori mana endoꞌ rereoꞌ E. De olaꞌ nae, “Basa hei, Au mama ngga no toronoo nggara. 35 Huu atahori mana tungga Lamatualain hihii-nanau na, sira tebꞌe-tebꞌeꞌ Au bobꞌonggi nggara.”
3:10 Markus 4:1; Lukas 5:1-3 * 3:16-19 a: Dedꞌea Yunani susuraꞌ nae ‘ndukurulu ana na’, no sosoa na, ‘tatao na onaꞌ ndukurulu’. Atahori mahineꞌ hira dudꞌuꞌa rae Yakobis no Yohanis hara nara maꞌadere onaꞌ a ndukurulu. Atahori feꞌa dudꞌuꞌa rae Yesus babꞌae se taꞌo naa, huu sira hii a asinggaggaraꞌ onaꞌ ndukurulu. 3:16-19 b: Partei Selot ia sangga dalaꞌ fo ara nenemboꞌit mia mana tungga parenda Roma. De ara o babꞌae partei ia rae ‘Manggeo’. 3:22 Mateos 9:34; 10:25 3:27 No taꞌo naa, Yesus nafadꞌe nae, Eni maꞌadereꞌ lenaꞌ malangga nitu ra, fo sira roꞌe nara na ‘Baalsebul’. 3:29 Lukas 12:10