2
Lamatuaꞌ Yesus naꞌahahaiꞌ atahori mamaluꞌu
(Mateos 9:1-8; Lukas 5:17-26)
Sodꞌaꞌ fai hira boe ma, Yesus se reu seluꞌ risiꞌ Kapernaum. De atahori ra rafadꞌe sia bee-bꞌee oi Ana sia ume ena. Huu naa, atahori rema mia bee-bꞌee. Rakaseseti rakaseꞌe sia ume rala, losa dea boe. De Yesus nanori se Lamatualain hihii-nanau na.
Ana feꞌe ola-olaꞌ boe ma, atahori haa ndoro rendi atahori mamaluꞌu esa nisiꞌ Yesus. Te huu atahori nae na seli, de ara nda bisa rendi atahori naa losa mata na sa. De ara hene risiꞌ ume mbuni na, no ofe mbuni na nandaa no Yesus fafo na. Boe ma ara raondaꞌ e no nenei na.* Nita se boe, nahine sira ramahere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Eni. Boe ma Ana nafadꞌe atahori mamaluꞌu nae, “Ana ngga e! Au fee ambon sala ma ena!”
Te sia naa, hambu atahori meser agama Yahudi hira nggua-nggua. Rena Yesus oꞌola na, ramedꞌa nda maloleꞌ sia rala nara sa. De ara olaꞌ rae, “Te atahori ia nambarani olaꞌ taꞌo naa! Akaꞌ Lamatualain bisa fee ambon neu atahori sala nara. Te atahori ia oꞌola na, sama onaꞌ Eni, Lamatualain. Ana naꞌamuti ma!”
Te Yesus bubꞌuluꞌ memaꞌ rala nara ena. De Ana olaꞌ nae, “Hei afiꞌ dꞌua taꞌo naa! 9-10 Bee ka mudaꞌ lenaꞌ? Mete ma Au ufadꞌe mbali atahori mamaluꞌu ia ae, ‘Ho sala ma hambu ambon’, hei nda bubꞌuluꞌ dadꞌi taꞌo naa, do hokoꞌ. Te mete ma Au ufadꞌe ae, ‘Fela leon! Haꞌi ho nenei ma fo baliꞌ.’ Mete ma ana fela neuꞌ ena, hei feꞌe seꞌu-mita bukti mae Au uꞌena koasa fee ambon neu atahori sala nara. Huu, Au ia, tebꞌe-tebꞌe Atahori Matetuꞌ a.”
Boe ma Ana nafadꞌe atahori mamaluꞌu naa nae, 11 “Rena e! Ia naa ho hai ena! Fela, haꞌi nenei ma, fo baliꞌ leon.”
12 Rena taꞌo naa, nggengger ma ana fela. De haꞌi nenei na, lao dea neu. Atahori mana sia naa ra rita no mata nara. Basa se titindindii, de oi, “Awi! Hita feꞌe tita onaꞌ ia! Lamatualain memaꞌ mana seli!”
Lamatuaꞌ Yesus noꞌe Lewi fo tungga Eni
(Mateos 9:9-13; Lukas 5:27-32)
13 Basa ma, Yesus se reu seluꞌ risiꞌ dano Galilea suu na. Atahori naeꞌ rema sangga e, de nafadꞌe se Lamatualain hihii-nanaun.
14 Sa naa, atahori esa nara na Lewi, Alfeus ana na. Ue-tatao na edꞌa bea fee mana parenda. Yesus laoꞌ tungga naa, ma nita Lewi. De nafadꞌe nae, “Wei! Uma tungga Au!”
Rena naꞌo naa boe, Lewi fela tungga E.
15 Basa boe, Yesus se endoꞌ raa mia Lewi ume na, ro nono mana edꞌa bea ra. Hambu atahori feaꞌ fo atahori Yahudi ra rae atahori nda maloleꞌ sa, raa ro sira. Atahori naa ra, naeꞌ hii rena Yesus.
16 Leleꞌ naa, meser agama mia partei Farisi hira, rita Yesus endoꞌ naa no mana edꞌa bea ra, ma atahori fo sira rae nda maloleꞌ ra sa. De ratane mana tungga nara rae, “Taꞌo bee de hei Meser ma endoꞌ naa no atahori mana edꞌa bea ra, ma atahori nda maloleꞌ naa ra sa?”
17 Yesus rena, boe ma nataa nae, “Atahori mamahedꞌiꞌ parlu doter, te atahori maloleꞌ ra hokoꞌ. Au uma tao mata neu atahori nda maloleꞌ ra sa. Te nda uma tao mata neu atahori mana namedꞌa ao na maloleꞌ sa.
Lamatuaꞌ Yesus nenori feu na afiꞌ nebali no atahori Farisi ra nenori mbaraa na
(Mateos 9:14-17; Lukas 5:33-39)
18 Lao esa, atahori partei agama Farisi ra puasa. Ara rita Yohanis Mana Sarani a mana tungga nara o puasa. Te Yesus ana mana tungga nara nda puasa sa. Ara rema randaa ro Yesus de ratane rae, “Papa. Hai puasa. Yohanis atahori nara puasa boe. Te, taꞌo bee de Papa ana mana tungga mara nda puasa sa?”
19 Yesus nataa nae, “Hei bubꞌuluꞌ ena, mete ma fefeta kakabꞌi, fuiꞌ ra nda puasa sa, te raa raꞌabꞌeta. Mete ma touꞌ a feꞌe sia naa, basa se raa rabꞌue. 20 Te mete ma atahori feaꞌ lea rendi touꞌ a, nono nara susa, dei fo ara puasa.”
21 Boe, Yesus olaꞌ nekendandaaꞌ esa nae, “Atahori nda tanda teme feuꞌ neu badꞌu mbaraaꞌ sa. Te mete ma safe, teme feu a, kukundu tao nasideꞌ seluꞌ badꞌu mbaraaꞌ a. 22 Onaꞌ naa boe, atahori nda ombo tua feuꞌ neu mbaꞌo mbokoꞌ sa. Te mete ma mbaꞌo a fanggi, tuaꞌ a nandali hendi e. De tua feuꞌ musi ombo neu mbaꞌo feuꞌ.” Onaꞌ naa, Yesus nanori se nae Eni nenori na feuꞌ, de afiꞌ nebali no atahori Farisi ra nenori mbaraaꞌ na.
Lamatuaꞌ Yesus mana tungga nara etu are gandum nandaa no fai hahae aoꞌ
(Mateos 12:1-8; Lukas 6:1-5)
23 Lao esa, nandaa no atahori Yahudi fai hule-oꞌe na, Yesus se laoꞌ tungga osi. Boe ma mana tungga nara etu are gandum, de raa. 24 Te atahori Farisi ra mete-rita, de rafadꞌe Yesus rae, “Taꞌo bee de mana tungga mara langgar hita atoran agama na? Ara etu are gandum nandaa no fai hahae aoꞌ! Hei afiꞌ tao taꞌo naa!”
25-26 Nataa nae, “Taꞌo bee o? Hei nda misinedꞌa Baꞌi Daud dudꞌui na sa. Leleꞌ naa tou lasi Abiatar dadꞌi sira malangga agama na. Baꞌi Daud no mana tungga nara ndoe rala seli. Boe ma ara risiꞌ Lamatualain lalaa hule-oꞌe na rala, de haꞌi roti fo malangga agama ra fee basa neu Lamatuaꞌ. Tao-tao te akaꞌ a malangga agama ra bole raa, te atahori feaꞌ ra hokoꞌ. Te Baꞌi Daud se raa, nda hambu atahori fee salaꞌ neu se sa.”
27 Yesus nafadꞌe seluꞌ nae, “Lamatualain tao fai hahae aoꞌ fo tulu-fali hita atahori a. Te Ana nda tao hita atahori fo tungga fai hahae aoꞌ a atoran na sa. 28 Au ia, tebꞌe-tebꞌe Atahori Matetuꞌ a. Au uꞌena hak fo ae atahori bole, do nda bole tao saa-saa nandaa no fai hahae aoꞌ sa.”
* 2:4 Nenei nara, ara tao mia saa mana manggateeꞌ. 2:22 Dedꞌea Yunani susura matetuꞌ a nae, atahori nda isi oe anggor feuꞌ a nisiꞌ tas rouꞌ mbaraaꞌ rala, te afiꞌ losa ana fanggi, oe anggor a nandali hendi e. 2:23 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 23:25 2:25-26 1 Samuel 21:1-6; Malangga Agama ra Atoran na 24:9