Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malolen
tungga
Markus Susuran
1
Dudꞌui maloleꞌ ia, Lamatualain Ana* na dudꞌui na. Nara na, Yesus Kristus. Lamatualain dudu basa E mia doo na neu. Dudꞌui fefeu na taꞌo ia:
Yohanis Mana Sarani, soi dalaꞌ fee neu Lamatuaꞌ Yesus
(Mateos 3:1-12; Lukas 3:1-18; Yohanis 1:19-28)
Yesus nda feꞌe tao Eni tatao na sa, te Lamatualain denu atahori sa nara na Yohanis. Yohanis musi neu soi dalaꞌ fee neu Yesus nenema na. Te fai dalahulu naa, Lamatualain pake mana dui-bꞌengga na esa, nara na Baꞌi Yesaya fo suraꞌ memaꞌ nae:
“Rena o! Au denu Au atahori ngga, fo neu soi dalaꞌ fee neu Nggo.
Atahori naa neu nisiꞌ mamanaꞌ fo atahori nese, fo nameli nae:
‘Basa atahori raloleꞌ dalaꞌ, fo simbo Lamatuaꞌ nenema na!
Ratetu dalaꞌ, fo simbo E.’ ”
4-6 Atahori babꞌae Yohanis, Mana Sarani. Ana leo sia mamana maꞌafuniꞌ. Bua-baꞌu na tao mia onta fulu na. Bꞌobꞌori na tao mia banda rou a. Nanaa na, lamat no oni oeꞌ. (Yohanis masodꞌa na ia, onaꞌ a Baꞌi Elia dalahulu naa).
Leleꞌ naa, atahori mia kota Yerusalem, no propinsi Yudea isi nara, rema randaa ro Yohanis sia mamana na. Ara rema rae rita Yohanis ma rae rena nenori na. Ana nafadꞌe nae, “Musi mitaa sala-singgo mara, fo Lamatualain ose hendi basa salaꞌ mara. Basa naa, hei musi sarani dei, fo tao tanda oi hei malole mo Lamatualain ena.”
Basa ma, ara rataa sala-singgo nara, de ana sarani se sia loe Yordan.
Ana nafadꞌe naꞌo ia, “Dei fo hambu atahori sa mana seliꞌ lenaꞌ au nae nema. Mae dadꞌi akaꞌ a eni dedenu na o, au nda undaa sa. Au akaꞌ a sarani hei pake oe, te dei fo Ana tao lenaꞌ au, ma Ana tao nasofe hei rala mara no Lamatuaꞌ Dula-Dale Meumare Na.”
Yohanis sarani Lamatuaꞌ Yesus
(Mateos 3:13-17; Lukas 3:21-22)
Leleꞌ naa, Yesus nema mia kambo Nasaret nisiꞌ Galilea, de nandaa no Yohanis. De Yohanis sarani E mia loe Yordan. 10 Yesus dea neu mia oe a, ngegger ma, lalai a sii. Basa ma Lamatualain Dula-Dale na, sama onaꞌ mbui lunda onda neu E. 11 Boe ma rena Lamatualain hara na mia lalai a oi,
“Ho ia, Au Ana susue ngga.
Ho tao mumuhoꞌo Au mukundoꞌa.”
Malangga nitu ra sobꞌa Lamatuaꞌ Yesus mia mamana maꞌafuniꞌ
(Mateos 4:1-11; Lukas 4:1-13)
12 Basa ma, Lamatuaꞌ Dula-Dale na nore nendi Yesus nisiꞌ mamana rouꞌ maꞌafuniꞌ. 13 Ana leo mia mamanaꞌ naa fai haa nulu no banda fui ra. Sia naa, malangga nitu ra nema sobꞌa Yesus fo tungga e, te nda nala E sa. Basa ma, Lamatualain ate nara mia sorga rema tao mataꞌ neu Eni.
Lamatuaꞌ Yesus nisiꞌ Galilea de natudꞌu Lamatualain dala na
(Mateos 4:12-17; Lukas 4:14-15)
14 Ara tao Yohanis Mana Saraniꞌ a bui rala neu, te Yesus nisiꞌ propinsi Galilea, de bengga Lamatualain Hara-lii Malole na sia naa. 15 Ana olaꞌ nae,
“Rena o! Ia naa, Lamatuaꞌ fai Na losa ena!
Ia naa, basa atahori rahine rae Lamatualain toꞌu parendaꞌ.
Naa de hei musi miloeꞌ mia sala-singgo mara!
Basa fo, tungga Lamatualain Hara-lii Maloleꞌ na leon.”
Lamatuaꞌ Yesus noꞌe atahori fo tungga Eni
(Mateos 4:18-22; Lukas 5:1-11)
16 Faiꞌ esa, Yesus laoꞌ tungga dano Galilea suu na. Ana mete-nita atahori esa nara na Simon, no odꞌi na, Anderias. Ruꞌa se dala uꞌu. Naa sira ue nara fai-fai esa. 17 Yesus noꞌe se nae, “Ima fo tungga Au leo! Hei biasa sangga uꞌu, te ia naa Au ae tao hei dadꞌi mana sangga ao samanaꞌ. 18 Rena rala boe ma, ruꞌa se lao hela dala, de reu tungga E.
19 Basa ma, Yesus laoꞌ nakandoo mbei fai, Ana mete-nita Sabadius ana nara. Aꞌa ka, nara na Yakobis, no odꞌi na Yohanis. Ruꞌa se ralole puꞌat sia ofaꞌ rala. 20 Yesus noꞌe ruꞌa se nae, “Ima fo tungga Au.” De ruꞌa se lao hela sira papa na, no mana tulu-fali nara sia ofaꞌ ata. De ara reu tungga E.
Lamatuaꞌ Yesus oi hendi nitu mia atahori sa mia kambo Kapernaum
(Lukas 4:31-37)
21 Basa ma, Yesus no atahori kahaaꞌ ra, losa kambo Kapernaum. Losa atahori Yahudi fai hule-oꞌe na, Yesus nisiꞌ ume hule-oꞌe, de nanori mia naa. 22 Rena Eni oꞌola na, basa atahori ra ndii-ndiiꞌ a, huu Eni nahine tebꞌe nenoriꞌ naa isi na. Naa, fea no atahori Yahudi meser nara.
23 Leleꞌ naa, hambu atahori nitu taoꞌ a sia ume naa rala, nameli nae, 24 “Woi! Yesus, atahori Nasaret! Mae tao saa mo hai? Uma mae tao mulutu hai, do? Hai mihine Ho. Ho ia, atahori fo dalahulu naa Lamatualain helu nae haitua nema. Ho ia, atahori nda ma salaꞌ sa.”
25 Te Yesus nae, “Soo bafa ma! Lao hela atahori naa!”
26 Nitu ra tao atahori naa ao na ndundulea nahereꞌ, de lao hela e no randu nahereꞌ. 27 Basa atahori mana sia ume hule-oꞌe rala titindindii. De basa se ola-olaꞌ rae, “We! Ia, saa ia! Ana parenda nitu ra dea reu, boe ma ara tungga hihii Na. Ia nenori feuꞌ, do? Tou Lasiꞌ a oꞌola na, seli!”
28 Boe ma atahori akaꞌ dui-bꞌengga mia kamboꞌ nisiꞌ kamboꞌ sia propensi Galilea.
Lamatuaꞌ Yesus naꞌahahaiꞌ Petrus ina ari na, no atahori naeꞌ
(Mateos 8:14-17; Lukas 4:38-41)
29 Ara lao hela ume hule-oꞌe, de Yesus nisiꞌ Simon no Anderias umen. Yakobis no Yohanis reu ro se. 30 Simon ina ari na mera mafeo-matobꞌi, de ana sungguꞌ mia koi a. Yesus se masoꞌ ume na, boe ma atahori rema rafadꞌe rae, “Ina lasiꞌ a mera mafeo-matobꞌi.”
31 Yesus neu seꞌu ina lasiꞌ a, toꞌu lima na, de nafefela e. Memera na hai neuꞌ ena. Ina lasiꞌ a dea neu tao mataꞌ neu se.
32 Relo a loe-loe boe, atahori ra rendi atahori mamahedꞌi ra, ro atahori nitu taoꞌ ra. Ara risiꞌ Yesus roꞌe tulu-faliꞌ. 33 Losa basa kambo isiꞌ a, rema tesa sia ume mata na. 34 Hedꞌi nara mataꞌ-mataꞌ, te Yesus naꞌahahaiꞌ se. Ana o oi hendi nitu ra. Te Ana nda fee se kaꞌe rala fo olaꞌ sa, huu ara rahine Eni ena.
Lamatuaꞌ Yesus rereoꞌ kambo laen, dui-bꞌengga Hara-lii Maloleꞌ mia Lamatualain
(Lukas 4:42-44)
35 Mbila deka manggarelo, feꞌe maꞌahatuꞌ, Yesus fela lao nisiꞌ mamana rou esa, de ola-olaꞌ no Lamatualain. 36 Simon se fela, nda rita Yesus sa, de ara reu sangga E. 37 Randaa ro E, de rafadꞌe rae, “Papa, atahori naeꞌ sangga Papa.”
38 Te Ana nataa nae, “Naa malole. Te lao tisiꞌ kambo laen dei, mana deka ia, fo Au ae ufadꞌe Hara-lii Maloleꞌ neu se. Huu naa, Au uma.”
39 Basa boe, ara lao rereoꞌ propinsi Galilea, de Yesus dui-bꞌengga Hara-lii Maloleꞌ sia sira ume-ume hule-oꞌe na. Ma Ana oi hendi nitur mia atahori ra.
Lamatuaꞌ Yesus naꞌahahaiꞌ atahori mamahedꞌi kusta esa
(Mateos 8:1-4; Lukas 5:12-16)
40 Leleꞌ naa, hambu atahori hedꞌi kusta esa, nema nisiꞌ Yesus. De ana sendeꞌ lululangga na noꞌe tulu-faliꞌ neu E nae, “Papa e! Tulu-fali au dei! Au bubꞌuluꞌ Papa bisa naꞌahahaiꞌ au hedꞌi ngga ia. Sadꞌi Papa nau.”
41 Yesus kasian atahori naa, de loo lima na toꞌu nala e, ma nae, “Memaꞌ, Au nau! Ho hai leon!” 42 Nggengger ma, atahori naa hedꞌi na mopo, de ana hai neuꞌ ena. 43 Yesus denu atahori naa baliꞌ, de nafadꞌe mbali e nae, 44 ‘Musunedꞌa matalolole! Ho hai ena, te afiꞌ mufadꞌe esa-esa boe! Musi tungga Baꞌi Musa parenda na dei. Misiꞌ malangga agama, fo ana paresaꞌ ao ma, fo seꞌu hedꞌi ma hai tebꞌe, do hokoꞌ. No musi fee tutunu-hohotuꞌ dadꞌi makasi, fo basa atahori ra bubꞌuluꞌ ho hai ena.”
45 Te atahori naa lao, ma neu dui sudꞌiꞌ a sia bee-bꞌee. Huu naa, atahori naeꞌ rae randaa ro Yesus, de ana naeꞌ a nda natudꞌu mata na sia kamboꞌ naa sa. Ana leo siaꞌ a mamana-mamana rou sia kambo deaꞌ. Te mia bee-bꞌee, atahori nonggo rema, rae randaa ro E.
* 1:1 Hara-liiꞌ ‘Lamatualain Ana na’ nese sia susura matetuꞌ ruma rala. 1:2 Meleaki 3:1 1:3 Yesaya 40:3 1:4-6 2 Mane-maneꞌ ra 1:8 1:7 Susuraꞌ dedꞌea Yunani matetuꞌ nae, “beꞌutee fo sefi laopei na o, au nda undaa sa.” Sosoa na nae Yohanis akaꞌ a atahori anadikiꞌ. Dadꞌi Lamatuaꞌ Yesus mana denu na o, eni nda nandaa sa. 1:11 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 22:2; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 2:7; Yesaya 42:1; Mateos 3:17; 12:18; Markus 9:7; Lukas 3:22 1:15 Mateos 3:2 1:21 Atahori Yahudi fai hule-oꞌe na, fai hahae ao na, do fai hahae tataos nara, ara rae ‘Fai Sabat’. 1:22 Mateos 7:28-29 1:39 Mateos 4:23; 9:35 1:44 Malangga Agama ra Atoran na 14:1-32