28
Lamatuaꞌ Yesus nasodꞌa baliꞌ
(Markus 16:1-10; Lukas 24:1-12; Yohanis 20:1-10)
Basa ma nggarei fefetun, ma Maria mia Magdala no Maria laen a, reu seꞌu rates a. Abꞌoiꞌ ma, raefafoꞌ nanggenggo seli, huu Lamatualain aten esa mia sorga onda nema, ma neu lolir hendi fatu monaeꞌ mana tatana neu rates bafan. Basa ma ana endoꞌ neu fatu naa ata. Ate naa matan naronda onaꞌ ndelas, ma bua-baꞌu nara muti fuufuuꞌ. Atahori mana maneaꞌ ra ramatau rae mate, losa ara foti nggeꞌe-nggeꞌe, ma nda raꞌaundaꞌ sa onaꞌ atahori mates ra.
Boe ma ate mana mia sorga, nafadꞌe neu mama ra nae, “Ama afiꞌ mimitau! Au bubꞌuluꞌ hei ima sangga Yesus, Atahori fo ara mbaku risa E mia hau ngganggeꞌ a. Te Ana nda sia ia sa ena. Ana nasodꞌa baliꞌ ena, onaꞌ Ana olaꞌ basa memaꞌ a ena. De rala ima fo mete mataꞌ mamanaꞌ fo ara mbedꞌaꞌ ao sisin. Mamanaꞌ naa rouꞌ ena! Naa, ia naa ama baliꞌ lai-lai leo! Mii mifadꞌe ana mana tungga nara mae, Yesus nasodꞌa baliꞌ ena. Ana lao naꞌahuluꞌ Galilea neu ena. Ara musi reu randaa roo E sia naa, onaꞌ feꞌesaꞌan Ana helu-fuli memaꞌ neu se. Mimihere leo. Baliꞌ mii mifadꞌe malolole saa fo au olaꞌ iaꞌ a!”
Boe ma mama ra rela dea reu lao hela mamanaꞌ naa. Ara ramatau, te akaꞌ na ramahoꞌo. Ara baliꞌ halalai rendi haraꞌ fee neu ana mana tungga nara.
Te losa dalaꞌ taladꞌan, aibꞌoiꞌ ma Yesus nema nandaa no se. Ana olaꞌ nae, “Sodꞌa-moleꞌ” Rita onaꞌ naa, ma ara rema deka-deka de holu ei nara, ma beꞌutee mbali E. 10 Boe ma Ana olaꞌ nae, “Afiꞌ mimitau, e! Mii mifadꞌe Au ana mana tungga nggara, fo reu rahani Au sia Galilea.”
Atahori mana manea ra reu rendi haraꞌ soꞌal saa mana dadꞌiꞌ sia Lamatuaꞌ rates na
11 Leleꞌ mama ra feꞌe sia dalaꞌ taladꞌan, ma atahori mana manea ra baliꞌ kota reu, Ara reu rendi haraꞌ neu malangga agama Yahudi ra malangga nara soꞌal basa saa mana dadꞌiꞌ ra. 12 Boe ma malangga sangga dalaꞌ ro lasi-lasi adat ra, fo osu mana manea ra rendiꞌ doiꞌ naeꞌ, fo ara tatana bafa nara. 13 Malangga naa ra rafadꞌe rae, “Taꞌo ia. Mete ma atahori ratane, na, hei musi mitaa mae, tetembaꞌ naa, hei mana sungguꞌ masambetaꞌ. Tao-tao te ana mana tungga nara rema ramanaꞌo rendi ao sisin. 14 Ma mete ma ama hofernor rena dedꞌeat ia, na, ama afiꞌ mimitau, te dei fo hai mana bale mo toulasiꞌ a.”
15 Boe ma atahori mana manea ra haꞌi rala doiꞌ ra, Ara tao tungga malangga ra hihii-nanau nara. Naa de losa fain ia atahori Yahudi ra feꞌe ramahere dudꞌui peko-lelekoꞌ naa.
Lamatuaꞌ Yesus natudꞌu matan neu ana mana tungga nara
(Markus 16:14-18; Lukas 24:36-49; Yohanis 20:19-23; Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 1:6-8)
16 Rena basa mama ra dudꞌuin, ma Yesus ana mana tungga ka sanahulu esa nara, reu risiꞌ profinsi Galilea fo randaa ro E sia leteꞌ sa, tungga hehelu-fufulin. 17 Leleꞌ ara rita E sia naa, ma ara beꞌutee neu E. Mae taꞌo naa o, feꞌe hambu ruma rala nara banggi-bꞌanggiꞌ.
18 Boe ma Ana neu deka-deka no se, de olaꞌ nae, “Lamatualain fee Au koasa ena, fo parenda basa mana sia sorga, ma basa mana sia raefafoꞌ ia ra. 19 Dadꞌi hei mii sia bee-bꞌee, na, hei musi dui-bꞌengga Au Dudꞌui Malole ngga neu basa nusaꞌ ra. Hei musi minori se malolole, naa fo ara dadꞌi Au ana dedꞌenu ngga. Ma musi sarani se fo dadꞌi tatandaꞌ oi, ara raꞌabꞌue reu esa ro Amaꞌ, ma Anan, boe ma Dula-dale Meumaren 20 Ma nenori se fo ara tao tungga basa parendaꞌ fo Au ufadꞌe basa neu nggi ena. Misinedꞌa, e! Au sia hei taladꞌa mara ukundooꞌ a, losa raefafoꞌ ia sambulalo.”
28:16 Mateos 26:32; Markus 14:28 28:19 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 1:8