Paulus fee susura neu
Filemon
1
Sodꞌa-moleꞌ
Susura ia mia au, Paulus. Au nonoo ngga Timotius o haitua sodꞌa-moleꞌ boe. Sadꞌi aꞌa muhine, ara tao au sia bui rala ia, huu au dui-bꞌengga soꞌal Yesus Kristus neu atahori.
Au suraꞌ susura ia
fee neu nggo, Filemon, fo hai sueꞌ a, ma mana dadꞌi hai nonoo mana tao ues ma;
fee aꞌa Apfia,* fo hai tao e onaꞌ hai toronoom;
fee Arkipus, mana ue-tao naꞌabꞌue no hai sia ue-tataos ia ra;
boe ma fee jamaꞌat mana biasa hule-oꞌe raꞌabꞌue sia umem.
Au oꞌe Lamatualain no hita Lamatuan Yesus Kristus ratudꞌu Rala Malole nara neu nggi, fo ona bee na, misodꞌa no mole-dꞌame.
Paulus noꞌe makasi huu Filemon
Filemon! Mete ma au hule-oꞌe fee nggo, au oꞌe makasi neu Lamatuaꞌ huu masodꞌam. Au rena naeꞌ, soꞌal nemeherem neu Lamatuaꞌ Yesus, ma susuem neu atahori mamahereꞌ ra. Huu nemeherem naa, ho bisa musodꞌa ralaꞌ esa mo atahori mamahereꞌ laen ra. Au hule-oꞌe fo mete ma hei mitudꞌu rala malole mara esa no esa, na, hei mihine lenaꞌ basa dꞌala maloleꞌ, fo hita bisa tao fee neu Lamatuaꞌ Yesus. Aꞌa! Huu susuem naa, ho tao rala ngga namahoꞌo ena, ma tao manggatee rala ngga. Ma susuem naa o, tao manggatee atahori mamahereꞌ hetar rala nara ena boe.
Paulus noꞌe Filemon natudꞌu rala susuen neu Onesimus
8-9 Aꞌa ee! Au parlu taꞌo ia: au dadꞌi Kristus dedꞌenun. No taꞌo naa, au uꞌena hak fo parenda nggo tao dalaꞌ ia. Te au nda nau parenda-parendaꞌ sa, au ae oꞌe tulun ꞌa, onaꞌ atahori lasiꞌ ra roꞌe tulun. Au dadꞌi atahori bꞌui huu au tungga Yesus Kristus. Naa de au umburani oꞌe tulun nggo, huu uhine susuem neu atahori hetar. 10 Au oꞌe nggo mutudꞌu susuem neu ana ngga, Onesimus. Eni, onaꞌ ana bꞌonggi ngga, huu namahere Lamatuaꞌ Yesus mia ue-tatao ngga leleꞌ au mia bui ia rala.
11 Au bubꞌuluꞌ Onesimus naa, ho atem mana nela hela nggo. Au o bubꞌuluꞌ, feꞌesaꞌan ana nda ma ngguna saa fee nggo sa boe. Te aleꞌ ia, au umuhere ana naꞌena nggunaꞌ naen seli soaꞌ neu ruꞌa nggita. 12 Au sue ala e seli, te hela neu, au fee baliꞌ e nisiꞌ nggo.
13 Matetun, au ae hela e, fo nggati nggo, fo mete-seꞌu au sia ia. Huu au nda kaꞌe ala fo tao saa-saa sia ia sa boe. Au dadꞌi atahori bꞌui huu dui-bꞌengga Lamatuaꞌ Yesus Hara-lii Malolen neu atahori. 14 Akaꞌ au nda nau fo ho tungga-tunggaꞌ a sa, huu atahori akaꞌ raꞌasusuuꞌ nggo. Au hihii ngga na, ho tao maloleꞌ huu hihii-nanaum. Dadꞌi mete ma ho nda feꞌe nau sa, na au o nda nau tao saa-saa soꞌal Onesimus ia sa boe, huu naa ho hak ma.
15 Mbeima ho duꞌa taꞌo ia: Lamatuaꞌ hela Onesimus dinggoꞌ hela nggo nda dooꞌ sa, fo neti leo baliꞌ no nggo losa doon. 16 Leleꞌ ana nela, ana dadꞌiꞌ a ate ma. Te aleꞌ ia ana baliꞌ, ana dadꞌi odꞌi susuem ena. Au o sue ala e seli boe! Dadꞌi ia naa, nggunan bau namanae fee nggo. Huu ana nda dadꞌiꞌ a ate sa, te ana o dadꞌi odꞌim mana mimihere belaꞌ neu Kristus.
17 Dadꞌi, taꞌo ia aꞌa. Mete ma ho mae au ia onaꞌ toronoo mana tao ues ma, na, au oꞌe fo ho simbo e onaꞌ ho simbo au boe. 18 Te, itaꞌ mbeima hambu Onisimus tao nasalaꞌ nggo, do, feꞌe nahuta nggo, hela fo au tanggon ala. 19 Meteꞌ a! susura hutaꞌ ia, au suraꞌ endiꞌ lima heheli ngga: Au, Paulus, dei fo au bꞌae ala Onisimus huta-bꞌukun mana sia Filemon. Dai ena, do? Ma au o nda parlu uꞌingga ho huta-bꞌukum naeꞌ lenaꞌ neu au sa. Naeni, ho dadꞌi muu Lamatuaꞌ atahorin, huu au.
20 Tebꞌe, aꞌa! Hela neu fo aꞌa tulun au sia dalaꞌ ia, huu hita bobꞌonggiꞌ sia Lamatuaꞌ rala. Au tao rala ngga manggatee taꞌo naa, huu basa nggita dadꞌi Kristus enan ena.
Paulus nateꞌe susuran
21 Aꞌa! Au suraꞌ susura ia fee nggo, huu au umuhere nggo nau rena malolole neu au. Au duꞌa ae, neꞌo tao mulenaꞌ saa fo au oꞌeꞌ a.
22 Hambu dalaꞌ esa fai. Tulun sadꞌia fee au kama esa dei. Huu au umuhere Lamatuaꞌ rena hule-oꞌe mara, de dei fo Ana soi dalaꞌ fo au kalua mia bꞌui ia, fo baliꞌ eti ita nggi sia naa.
23 Eprafas sia ia. Ana o dadꞌi atahori bꞌui huu ana dui-bꞌengga soꞌal Yesus Kristus, onaꞌ au boe. Ana haitua hara sodꞌa-moleꞌ neu nggo boe 24 Markus, Aristarkus, Demas, no Lukas o sia ia boe. Ara tao ues raꞌabꞌue ro au boe. Ara o haitua hara sodꞌa-moleꞌ boe.
25 Au oꞌe neu Hita Lamatuan Yesus Kristus fo natudꞌu rala malolen neu basa nggi.
Baꞌuꞌ a naa ena!
Sodꞌa-moleꞌ
Paulus
* 1:2 Hambu atahori mahineꞌ naeꞌ, soꞌal Susura Meumareꞌ a rae, Apfia naa, Filemon saon. Naa de ana o naꞌena hak ator ate ra. 1:2 Kolose 4:17 1:10 Kolose 4:9 1:11 Onisimus naran sosoan ‘naꞌena nggunaꞌ’. Dꞌadi Paulus naꞌaminaꞌ dedꞌea-oꞌolaꞌ sia ia. 1:23 Kolose 1:7; 4:12 1:24 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kolose 4:10; 4:14; 2 Timotius 4:10, 11