3
Atahori saraniꞌ ra masodꞌa ndoo-tetu nara
Fee nesenenedꞌaꞌ neu jamaꞌat ra, fo rena mana parenda ma mana toꞌu koasa ra. Ma ara musi tao tungga atoran ma sadꞌia tao maloleꞌ rakandooꞌ a. Afiꞌ rendi-rendiꞌ dedꞌeat fo raꞌamuti-raꞌamuu atahori nara malole nara. Ara o afiꞌ hii rareresi. Malole lenaꞌ rasodꞌa malolole ro basa atahori ra.
Maꞌahulun, leleꞌ hita nda feꞌe tahine Lamatuaꞌ Yesus sa, nda tahine saa-saa sa boe, ma ata nenetipuꞌ no mudꞌaꞌ. Hita nda nau rena atahori laen sa. Tasodꞌa tunggaꞌ a rala deꞌulaka tara, de taꞌasususaꞌ ao tara no nasabꞌoriꞌ mataꞌ-mataꞌ. Hita nda maloleꞌ to atahori sa ma masodꞌa tara sofeꞌ noꞌ a dale-leliꞌ ra. Hiiꞌ a tambedꞌaꞌ ralaꞌ, ma atahori o rambedꞌaꞌ ralaꞌ ro nggita boe.
Onaꞌ mae masodꞌa tara rambalutu ena o, Lamatualain mana fee hita masodꞌaꞌ a, natudꞌu susuen, ma rala malolen neu hita ena. Ana fee masodꞌaꞌ neu nggita, nda huu hita tatao malolen sa, te huu susuen neu hita. Ana nameu sala-kilu tara, nendiꞌ Dula-dale Meumaren, tao nafefeu masodꞌa tara, onaꞌ hita nenebꞌonggi bꞌaliꞌ. Huu Yesus Kristus mate, fo sala-kilu tara nenefee ambon, ma hambu masodꞌaꞌ boe, naa de Lamatualain naꞌondaꞌ Dula-dale Meumaren nema hita nda nemeetu sa. Huu Yesus rala malolen, de Ana tao nalole bꞌaliꞌ hita leleo-lalaon to Lamatualain, onaꞌ amaꞌ no anaꞌ. De ata bubꞌuluꞌ tae, dei fo masodꞌa tara nda namaꞌetu no E sa. Naa, dadꞌi hata-heto tara! Au olaꞌ ia, memaꞌ tebꞌe taꞌo naa.
Saa fo au unoriꞌ ia, naꞌena ngguna fee basa atahori ra. De musi muu huhuar atahori fo ara tungga nenoriꞌ naa ra no tebꞌe-tebꞌe. Basa atahori mana ramahere neu Lamatuaꞌ musi sanggaꞌ dalaꞌ fo taoꞌ a maloleꞌ ra. Afiꞌ sorodꞌodꞌodꞌo mo dedꞌea ombo-koson ra, onaꞌ nereresi dedꞌea nda ma huu-pataꞌ ra sa, Afiꞌ muu mutofa mo atahori, mireresi seka tititi-nonosin manaseliꞌ lenaꞌ, ma mitofa soꞌal hohoro-lalane adat Yahudi ra. Soaꞌ neu saa? Basa naa ra nda raꞌena ngguna saa sa boe. Ngganggariꞌ a fai! 10 Muu munori atahori mana hiiꞌ a tao jamaꞌat ra sea-saranggaa. Mete ma ana feꞌe tao taꞌo naa, ai e no dꞌeres. Mete ma ana feꞌe tao seluꞌ taꞌo naa, naa sudꞌi boe rena e fai. 11 Atahori mataꞌ naa, dudꞌuꞌan nda ndoo-tetuꞌ sa ena. Tatao-nonoꞌin mana natudꞌu sala nara neu basa atahori.
Paulus nateꞌe susuran
12 Au ae denu Artemas do Tikikus, neti nandaa no nggo sia pulu Kreta. Mete ma ana losa, na, uma lai-lai mundaa mo au sia kota Nikopolis. Te fai maꞌasufuꞌ ia, au hii ae leo sia naa. 13 Muhine mana nahine soꞌal hohoro-lalaneꞌ naran Senas, ma nonoon Apolos, to! Ara rae reu sia mamana dodꞌooꞌ. De tulu-fali mala se fo ara afiꞌ toꞌa-taa saa sia dalaꞌ boe. 14 Atahori mana tungga Lamatuaꞌ Yesus afiꞌ endoꞌ lipa limaꞌ. Ara musi ranori tao maloleꞌ ma tulu-fali atahori mana toꞌa-taaꞌ ra. No taꞌo naa, masodꞌa nara raꞌena ngguna.
15 Basa hai mana sia ia ra haitua sodꞌa-moleꞌ fee nggo, Titus, ma fe neu hita toronoo mana ramahere neu Lamatuaꞌ Yesus boe.
Au hule-oꞌe fo Lamatuaꞌ natudꞌu rala malolen neu basa nggi.
Baꞌu a naa,
Paulus
3:12 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 20:4; Efesus 6:21-22; Kolose 4:7-8; 2 Timotius 4:12 3:13 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:24; 1 Korintus 16:12