2
Nenori matetuꞌ a dadꞌi netehuuꞌ masodꞌa ndoo-tetuꞌ
Te Titus, ho afiꞌ dadꞌi onaꞌ se, e! Musi huhuar atahori ra fo rasodꞌa tungga Lamatuaꞌ nenori ndoo-tetun. Mufadꞌe ama-ama lasiꞌ ra, fo rasodꞌa tungga hohoro-lalaneꞌ ra, ranea nara malole nara, rasodꞌa no matu-matu. Musi toꞌu rahereꞌ ma raꞌatataaꞌ tungga Lamatualain nenori ndoo-tetun. Ara musi sue atahori feaꞌ ra boe.
Ina-ina lasiꞌ ra onaꞌ naa boe. Mufadꞌe se fo ranea ralolole tetende-nemberii nara, ma rasodꞌa tunggaꞌ a Lamatuaꞌ hihii-nanaun. Afiꞌ olaꞌ raꞌamuti atahori nara nara. Afiꞌ hengge ao nara neu sopi-ralu. Te musi ranori atahori ra fo rasodꞌa no maloleꞌ. No taꞌo naa, ranori ma ratudꞌu dꞌala maloleꞌ fee ina-ina soruꞌ ra, fo ara sue sao-ana nara boe. Ara musi ranori se fo rasodꞌa no matu-matu, afiꞌ tao leli, ralalau rahine ume nara no maloleꞌ, fee hadꞌat neu sao nara, ma fee sao nara dadꞌi malangga umeloo nara. Mete ma rasodꞌa onaꞌ naa, na, nda hambu atahori olaꞌ raꞌatutudꞌaꞌ Lamatualain Dedꞌea-oꞌolan sa.
Onaꞌ naa boe, munori mone-tenaꞌ ra, fo rasodꞌa no matu-matu boe.
Titus! Musi musodꞌa malolole, fo dadꞌi dꞌala maloleꞌ soaꞌ neu atahori feaꞌ ra boe. Tao saa na, musi tao no ndoo-tetuꞌ, tungga nenorim neu atahori ra. Afiꞌ muꞌumiminaꞌ mo ue-tatao mara. Munori atahori, na, musi munori mendiꞌ netehu manggateeꞌ, fo atahori nda hambu dalaꞌ fo olaꞌ raꞌatutudꞌaꞌ nggo sa. No taꞌo naa, atahori mana labꞌan hitaꞌ ra mae ao nara reuꞌ ena, huu nda raꞌena netehuuꞌ fo labꞌan hita sa.
Munori ate ra, fo rena neu malangga nara sia sudꞌiꞌ a dalaꞌ bee, ma tao nemehoꞌo malangga ra. Afiꞌ rareresi ro malangga nara boe. 10 Afi ramanaꞌo malangga nara sudꞌi a saa nara. Musi ratudꞌu, fo malangga nara bisa ramahere se no tebꞌe-tebꞌeꞌ. Sira, musi dadꞌi atahori maloleꞌ ma raꞌatataaꞌ. Mete ma atahori dꞌeaꞌ ra raꞌasasamaꞌ ate ra masodꞌa nara onaꞌ naa ro basa hita tanoriꞌ ra, na, ara duꞌa rae, nenoriꞌ soꞌal Lamatualain, mana fee masodꞌaꞌ neu hita, naa manaseliꞌ.
11 Lamatualain natudꞌu rala malolen neu basa atahori, ma soi dꞌala masodꞌaꞌ soaꞌ neu atahori sala-kilu nara. 12 Huu naa de, hita musi nggari hendi masodꞌa nda matetuꞌ sa, ma basa hihii-nanau deꞌulakaꞌ ra. Tasodꞌa sia raefafoꞌ ia, musi taꞌatataaꞌ tala ao tara, tasodꞌa meumareꞌ, ma tungga Lamatualain losa babꞌasan. 13 Aleꞌ ia tamahena neu Yesus Kristus neneman no mandela-masaan! Naa dadꞌi papala-babꞌanggiꞌ neu basa nggita. Eni, hita Lamatua manaselin, fo mana fee nggita masodꞌaꞌ. 14 Ana fee Aon dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fo mboꞌi hendi hita mia basa sala-kilu tara, fo tao nggita dadꞌi atahorin mana nasodꞌa no rala meumareꞌ, ma mana hii taoꞌ a maloleꞌ ra boe.
15 De Titus, munori basa ia ra neu jamaꞌat ra. Huhuar se fo ara tungga basa nenoriꞌ ia ra. Seka tao salaꞌ, na, mutudꞌu dꞌala maloleꞌ neu se. Atahori nda bole raloe-radꞌae nggo, huu muꞌena hak tao basa naa ra.
2:14 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 130:8; Kalua mia Masir 19:5; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 4:20; 7:6; 14:2; 1 Petrus 2:9