Susura mia Paulus fee neu nonoon
Titus
1
Sodꞌa-moleꞌ
1-4 Titus ana malole ngge!
Susura ia mia au, Paulus, Lamatualain aten, no Yesus Kristus dedenun. Ana denu au tao manggatetee atahori fo tengga nalaꞌ ra nemehere nara. Ana o denu au utudꞌu dala ndoos, fo rasodꞌa tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun. No taꞌo naa, Lamatualain atahori nara ramahena rae dei fo rasodꞌa raꞌabꞌue rakandoo ro E. Lamatuaꞌ nda feꞌe naꞌadꞌadꞌadꞌiꞌ raefafoꞌ ia sa, te Ana helu memaꞌ nae, dei fo atahori nara rasodꞌa rakandoo ro E. Memaꞌ Ana nda mana peko-lelekoꞌ sa. Nandaa no fain ma, Lamatualain natudꞌu relo-relo nae, Eni fee atahori rasodꞌa mia sala-kilu nara, fo rasodꞌa rakandoo ro Eni. Basa ma Ana parenda au uu dui-bꞌengga Hara-lii Malolen neu basa atahori sia bee-bꞌee.
Titus! Ho onaꞌ ana ngga ena, huu ruꞌa nggita tamahere belaꞌ neu Kristus. Dadꞌi au hule-oꞌe neu Ama Lamatualain, no Yesus Kristus mana fee masodꞌaꞌ neu nggita, fo ratudꞌu rala malolen nara neu nggo, fo musodꞌa no mole-dꞌame.
Atoran fee atahori mana nuni jamaꞌat ra
Fai maꞌahulun, au uꞌetuꞌ lao hela nggo sia pulu Kreta, fo tao mulolole dalaꞌ hira feꞌe parlu sia naa. Ma soꞌu atahori mana nandaa nuni jamaꞌat sia tungga-tungga kota ra. Afiꞌ liliiꞌ hohoro-lalaneꞌ fo au ufadꞌe neu nggo soꞌal atahori mana nandaa nuni jamaꞌat ra. Ae: mete ma mae soꞌu atahori dadꞌi mana nuni jamaꞌat, na, masodꞌan afiꞌ hambu sala-kiluꞌ saa-saa boe. Musi nasodꞌa noꞌ a saon esaꞌ a. Ana nara o ramahere neu Yesus Kristus. Afiꞌ losa atahori rae, ana nara hiiꞌ a tao haras, ma bꞌalabꞌan. Huu mana nuni jamaꞌat ra, ralalao Lamatuaꞌ ue-tataon, dadꞌi ara musi rasodꞌa ndoo-tetuꞌ ma manara maloleꞌ. Afiꞌ soꞌu atahori mana koaoꞌ; ma nasa nara seli, fo hiiꞌ a nasa-nasaꞌ; mana ninu mafuꞌ; mana matofa-mauꞌ; mana hiiꞌ a dꞌoiꞌ. Atahori mana nuni jamaꞌat ra musi hii simbo atahori sia ume nara no lima ruaꞌ. Ara musi hiiꞌ a maloleꞌ; musi mana matu-matuꞌ, tunggaꞌ a ndoon, rala meumareꞌ, ma mana maꞌatataaꞌ rala ao nara. Ara musi toꞌu rahereꞌ Lamatualain Dedꞌea-oꞌolan, fo feꞌesaꞌan hita tanori neu se ena. No naa, ara ratudꞌu Lamatuaꞌ dala ndoo-tetun neu atahori, ma tao ratetu nenoriꞌ fo nda matetuꞌ ra sa.
Atahori fo mana nanori nda matetuꞌ sa
10 Huu atahori hetar hiiꞌ a labꞌan nenori ndoo-tetuꞌ a, dadꞌi dedꞌea-oꞌola nara nda raꞌena huu-pataꞌ sa, ma hiiꞌ a pepeko-lelekoꞌ. Lelenan te atahori Yahudi mana rae basa atahori mana nau hambu masodꞌaꞌ musi sunat. 11 No sira nenori nda matetun sa, lea rala bobꞌonggiꞌ ruma raꞌadꞌooꞌ mia Lamatuaꞌ nenori ndoo-tetun. Ara sangga doiꞌ noꞌa pepeko-lelekoꞌ nara! Ai atahori mataꞌ naa ra, fo ara sudꞌi ranori rakandoo nda matetuꞌ ra sa. 12 Lao esa, mana mahine dui fini nara esa mia pulu Kreta dui soꞌal eni atahori nara nae,
“Atahori Kreta ra hiiꞌa pepeko-lelekoꞌ,
mana nasuu-naseti, banda nda mana nahine hadꞌa-dꞌalaꞌ sa, ma mbembera nara seli!”
13 Memaꞌ atahori naa ra onaꞌ naa! De musi muu mo baliꞌ atahori mana nenelaka-heseꞌ ra, fo tao manggatee baliꞌ nemehere nara neu Lamatuaꞌ. 14 Fo ara sudꞌi boe rena atahori Yahudi ra dudꞌui lasiꞌ nara, ma musi raloeꞌ tungga parendaꞌ mia atahori nda mana simbo nenori ndoo-tetuꞌ a sa.
15 Musunedꞌa malolole! Soaꞌ neu atahori rala meumareꞌ, basaꞌ e meumareꞌ. Te soaꞌ neu atahori rala deꞌulakaꞌ, ma nda ramahere neu Lamatuaꞌ sa, nda hambu dꞌala meumareꞌ esa sa boe. Huu rala-dꞌudꞌuꞌa nara memaꞌ deꞌulaka ena. 16 Ara rataa rae sira rahine Lamatualain. Te masodꞌa nara, onaꞌ nda rahine E sa. Ara ola laen, te tao laen. Memaꞌ atahori deꞌulakaꞌ! Ara nda nau tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun sa. Afiꞌ mimihena mae atahori mataꞌ naa ra tao maloleꞌ.
1:1-4 2 Korintus 8:23; Galatia 2:3; 2 Timotius 4:10 1:9 1 Timotius 3:2-7