4
Muu dui-bꞌengga Lamatualain Hara-liin
1-2 Dei fo Yesus Kristus baliꞌ raefafoꞌ nema fo toꞌu parendaꞌ onaꞌ maneꞌ. Mae atahori feꞌe masodꞌaꞌ, do atahori mates ra, ara reu randa ro E, fo Ana naꞌetuꞌ dedꞌea nara. Huu naa, sia Lamatualain no Yesus Kristus mata nara, au oꞌe tebꞌe-tebꞌeꞌ neu nggo fo muu dui-bꞌengga Lamatualain Hara-liin. Muhehere mukundooꞌ a! Afiꞌ duꞌa fai na maloleꞌ do hokoꞌ. Mufadꞌe atahori ra sala nara. Te ai se no malolole ma muꞌutataaꞌ mo se. Tao maꞌadere rala nara mendiꞌ nenori ndoo-tetuꞌ a.
Neu faiꞌ sa te, atahori nda nau rena nenori ndoo-tetuꞌ a sa ena. Ara raꞌabꞌue rala meser-meser mana olaꞌ tungga hihii nara, fo tao nemehoꞌo a rala nara. Ara sena ndiki nara nda hii rena nenori ndoo-tetuꞌ sa. Te ara pasa ndiki nara neu dudꞌui raefafoꞌ mana ombo-koson ra!
Mae taꞌo bee o, ho musi subꞌa-subꞌaꞌ a. Muꞌutataaꞌ sia doidꞌosoꞌ. Muu dui-bꞌengga Hara-lii Maloleꞌ fo atahori simbo Yesus Kristus. Tao mataꞌ neu atahori no rala nemehoꞌoꞌ losa basa ue-tataos ra. Afiꞌ no rala seseriꞌ.
Afiꞌ dudꞌuꞌa au, te fai mamate ngga nda dooꞌ sa ena. Onaꞌ nggalas, isin naeꞌ a basa ena.* Te au tungga nesesenggiꞌ no maloleꞌ. Au elaꞌ losa nggaris mateꞌen ena. Au tungga ukundoo Yesus Kristus, nda dꞌinggo isiꞌ bee-bꞌee sa boe. Ia naa, au uhani dalaꞌ esaꞌ a. Naeni, beker sesenggiꞌ fo hita Malanggan mbedꞌaꞌ hela fee neu basa atahori mana masodꞌa ndoos ra. Hita malanggan, naeni mana naꞌetuꞌ no matetuꞌ. Ana nda mbee seseriꞌ sa. Dei fo nandaa no fain, Ana fee au beker sesenggiꞌ a. Nda akaꞌ au sa. Basa atahori mana sue E, ma mana rahani neneman, ara o hambu beker onaꞌ naa boe!
Paulus helu-fuli dalaꞌ mataꞌ-mataꞌ
Tius, e! Uma lai-lai seꞌu au dei! 10 Te aleꞌ ia au mesaꞌ nggo. Krekes lao propinsi Galatia neu ena. Ma Titus lao neu sia nusa Dalmatia. Demas sue lenaꞌ dꞌala-dꞌala nda matetuꞌ sia raefafoꞌ ia, de ana lao hela au ena, neu sia kota Tesalonika. 11 Akaꞌ Lukas leo no au sia ia. Sangga mala Markus fo ama ima mimiloloꞌ. Huu, ana bisa tulu-fali au mataꞌ-mataꞌ sia ia. 12 Au denu Tikikus nisiꞌ kota Efesus ena. 13 Mete ma uma, na, afiꞌ liliiꞌ mendi au badꞌu fau ngga fo au lao helaꞌ a sia Karpus umen sia kota Troas. Boe ma afiꞌ liliiꞌ mendi au susura ngga ra, lelenan fo manasuraꞌ sia bꞌanda rouꞌ a.
14 Alexander, mana tutu riti a, tao deꞌulakaꞌ nda mbembeiꞌ a sa neu au ena. Hela neu leo, te dei fo Lamatuaꞌ mana bala-bꞌae e, onaꞌ tataon naa. 15 Ho musi besa-bꞌesa mo atahori naa, huu ana hiiꞌ a labꞌan hita oꞌolan.
16 Leleꞌ au umburiiꞌ fefeun mia mana nggero-furiꞌ a matan fo usulaꞌe dedꞌea ngga, nda hambu atahori esa naꞌabꞌue no au sa boe. Basa se lao hela au mesaꞌ nggo. Hela neu leo! Ona bee na Lamatualain liliiꞌ hendi sala nara. 17 Mae onaꞌ na o, Lamatualain nda lao hela au sa. Ana tao maꞌadere au, fo au dui-bꞌengga Hara-lii Malolen nda ukuraꞌ saa sa boe. Au dui-bꞌengga taꞌo naa neu basa atahori nda Yahudi ra sa, fo ara rena Hara-lii Maloleꞌ naa. Ma au o nenemboꞌit mia deꞌulaka monaeꞌ. 18 Ma dei fo Lamatualain mboꞌi hendi au mia deꞌulakaꞌ ra. Ma Ana nendi au no masodꞌaꞌ, isiꞌ sorga uu. Ana toꞌu parendaꞌ sia naa.
Lamatualain, koasan manaseliꞌ tebꞌe! Au koa-kio soꞌu unanaru E nda nemeꞌetuꞌ sa! Amin.
Paulus suraꞌ nateꞌe susuran
19 Afiꞌ liliiꞌ fe sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Priskila, no saon, aꞌa Akila. Onaꞌ naa boe Onesiforus no basa ume-isi nara. 20 Erastus leo sia kota Korintus. Feꞌesaꞌan, au lao hela Trofimus sia kota Miletus, te leleꞌ naa ana namahedꞌi naeꞌ. 21 Sangga dalaꞌ fo fai maꞌasufuꞌ nda feꞌe losa sa, te ho losa ia ena. Nonoo tara sia ia naeni: Ebulus, Pudes, Linus no aꞌa Klaudia haitua sodꞌa-moleꞌ fee nggi. Onaꞌ naa boe toronoo saraniꞌ laen ra.
22 Au umuhena Lamatualain no nggo nakandooꞌ a, ma natudꞌu rala malolen neu basa nggi.
Baꞌu a naa ena.
Paulus
* 4:6 Leleꞌ atahori Yahudi ra tao tutunu-hohotuꞌ mia Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a, hambu tutunu-hohotuꞌ esa musi mbori oe anggor neu mei tutunu-hohotuꞌ a ata. Mbei ma Paulus fee nekendandaaꞌ sa oi, masodꞌan onaꞌ oe anggor mana nae nenemboꞌaꞌ basa fo dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fee neu Lamatualain. 4:10 Kolose 4:14; Filemon 24; 2 Korintus 8:23; Galatia 2:3; Titus 1:4 4:11 Kolose 4:14; Filemon 24; Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Kolose 4:10 4:12 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 20:4; Efesus 6:21-22; Kolose 4:7-8 4:13 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 20:6 4:14 1 Timotius 1:20; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 62:12; Roma 2:6 4:19 Dedꞌea Yunani sia ia suraꞌ oi, ‘Priska’. Priska no Priskila naa atahori esaꞌ a. 4:19 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:2; 2 Timotius 1:16-17 4:20 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 19:22; Roma 16:23; Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 20:4; 21:29