3
Atahori tatao-nonoꞌi deꞌulaka nara sia fai mateteꞌen
Timotius! Deka-deka raefafoꞌ fai mateteꞌen, sususaꞌ naen seli. Au ufadꞌe memaꞌ nggo taꞌo naa. Neu faiꞌ naa, atahori ra sueꞌ a ao nara ma dꞌaleꞌ a dꞌoiꞌ. Ara koa ao nara, ma raloe-radꞌae atahori laen ra. Ara raꞌamutiꞌ, nda nau rena atahori lasiꞌ sa, nda hii roꞌe makasi sa, nda nenenanoriꞌ sa, nda hii dꞌala-dꞌala rohani sa, nda sue atahori sa, nda nau badꞌame sa, hiiꞌ a raꞌamuti atahori nara malole nara, nda raꞌatataaꞌ rala ao nara sa, deꞌulaka manaseliꞌ ma nda hii dꞌala maloleꞌ sa, Ara hiiꞌ a seo nonoo nara, nda dudꞌuꞌa naruꞌ sa, tao ao nara onaꞌ mahineꞌ ra, hiiꞌ a tungga hihii-nanau nara lenaꞌ tungga Lamatualain hihii-nanaun. Ara tao ao nara onaꞌ atahori mana tungga Lamatualain, tao-tao te hokoꞌ. Lamatualain koasan nese rala nara. Afiꞌ deka-dekaꞌ mo atahori mataꞌ naa ra!
Atahori mataꞌ naa ra masoꞌ no mata meulau nara sia atahori umen, fo fufudꞌi inaꞌ rala rofot mana tudꞌa mudꞌaꞌ no sosobꞌa dꞌodꞌouꞌ a. Inaꞌ naa ra rasodꞌa no lemba sala-kiluꞌ maꞌaunuꞌ, ma tungga hihii-nanau ao-sisiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Ara rena meser feuꞌ sa nema nanori nenori feuꞌ, na, ara tungga-tunggaꞌ a. Te huu ara nda feꞌe rahine bee matetuꞌ ma bee sala sa. Musunedꞌa Yanes no Yambres dudꞌui nara, to?* Leleꞌ naa, ruꞌa se labꞌan ro baꞌi Musa. Meser aleꞌ ia ra, tao taꞌo naa boe. Ara labꞌan nenoriꞌ ndoo-tetuꞌ a. Dudꞌuꞌa nara rambalutu ena, huu nemehere nara nda matetuꞌ sa. Meser mana pepeko-lelekoꞌ mataꞌ naa ra nda raꞌatataaꞌ dooꞌ sa. Dꞌoo-dꞌoo te basa atahori rahine nggoa nara. Onaꞌ feꞌesaꞌan atahori rahine Yanes no Yamres pepeko-leleko nara.
Toꞌu muhereꞌ nenoriꞌ fo ho simboꞌ a
10 Tius! Ho bubꞌuluꞌ basa au masodꞌa ngga ena. Muhine basa saa fo au unoriꞌ ra. Ma muhine dala masodꞌa ngga. Muhine au dudꞌuꞌa ngga. Muhine saa fo au umuhereꞌ a. Mita au neꞌetata ngga neu atahori, ma susue ngga neu se. Ma mita au uꞌutataaꞌ taꞌo bee sia doidꞌoso ngga. 11 Ho o bubꞌuluꞌ ara filo raꞌamiminaꞌ au, losa au lemba doidꞌosoꞌ mataꞌ-mataꞌ. Au hambu doidꞌosoꞌ onaꞌ naa mia kota Antiokia, Ikonium, ma Listra. Te Lamatualain mboꞌi hendi au mia basa naa ra. 12 Memaꞌ, basa atahori mana ramahere neu Yesus Kristus, ma nau rasodꞌa meumareꞌ tungga Lamatualain hihii-nanaun, dei fo atahori tao doidꞌoso se. 13 Lelenan fai, atahori deꞌulakaꞌ no mana peko-lelekoꞌ ra boe deꞌulaka rakandoo. Ara peko-leleko raꞌatutudꞌaꞌ atahori laen, tao-tao te sira o nenetipuꞌ boe.
14 Te ho musi toꞌu muhereꞌ nenoriꞌ fo ho simboꞌ a. Ma tungga mukundoo saa fo mumuhereꞌ naa, huu naa matetuꞌ! Ho bubꞌuluꞌ tebꞌe seka nanori basa naa ra neu nggo, to? Ho bisa mumuhere neu se boe! 15 Eniꞌ a mia aꞌanam, munori Susura Meumareꞌ isin ena. Susura naa ra ratudꞌu dꞌala masodꞌa. De mete ma mumuhere Yesus Kristus, naa soi dalaꞌ fo musodꞌa muꞌubꞌue mo Lamatualain sia sorga. 16 Basa mana suraꞌ sia Susura Meumareꞌ a rala, memaꞌ Lamatualain mesaꞌ ne mana fee neu atahori mana suraꞌ ra. Susura naa nggunan, naeni: nenori atahori dꞌala ndoo-tetuꞌ, natudꞌu atahori sala nara, nore bꞌaliꞌ atahori risiꞌ dꞌala matetuꞌ a, ma netudꞌu atahori rasodꞌa fais-fais a tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun. 17 No taꞌo naa, Susura Meumareꞌ naa, tao maꞌadꞌere Lamatuaꞌ atahori nara fo ara bisa tao basa ue-tatao maloleꞌ ra.
* 3:8 Yanes no Yambres nara nara nda hambu sia Susura Meumare mbaraaꞌ sa. Te hambu atahori mahineꞌ ruma rae mbeima ruꞌa se, atahori mahineꞌ mia Masir mana labꞌan Musa leleꞌ nae no atahori Israꞌel lao hela Masir. Baca dudꞌuit naa sia susura Lao hela Masir 7:11. 3:11 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 13:14-52; 14:1-7, 8-20 3:14 2 Timotius 1:5; 2:2