2
Hita mana tungga Kristus, musi tasodꞌa onaꞌ soldꞌadꞌu mana tungga nakandoo malanggan
Timotius ana susue ngge! Yesus Kristus naa, rala maloleꞌ. Ia naa dadꞌi esa mo E ena, ma Ana o nae tao maꞌadere nggo boe. Dadꞌi ho musi simboꞌ a! Feꞌesaꞌan, au unori nggo sia atahori hetar mata nara Lamatualain dꞌala masodꞌa ndoo-tetun. Dadꞌi ia naa, au oꞌe nggo, fo rena mala saa mia au e, na muu munori neu atahori fo ho bisa mumuhereꞌ ra. Atahori naa ra musi ranori rahine seluꞌ taꞌo naa neu atahori feaꞌ ra fai.
Basa hita ia, onaꞌ Yesus Kristus soldꞌadꞌu nara. Dadꞌi basa hita lemba doidꞌosoꞌ onaꞌ E boe. Huu ho, soldꞌadꞌu malole, musi lemba babꞌanggim boe. Soldꞌadꞌu mana tao ue-tataos na, nda neu mbute-mue no ue-tataos laen sa. No taꞌo naa, ana tao namahoꞌo malanggan.
Mete nekendandaaꞌ feaꞌ sia olaraga. Mete ma tungga nesesenggiꞌ, na, tungga olaraga atoran na. Te hokoꞌ, na, muꞌudꞌeaꞌ! Nda musenggiꞌ sa. Onaꞌ naa boe, mete ma mae mulalao Lamatuaꞌ ue-tataon, na, tungga atoran Na.
Mete mana ue-rae ra boe. Ana tao-ues nda hahae aon sa sia osin rala. Dadꞌi eni etu-oru naꞌahuluꞌ osi a mbule-bꞌoan. Dꞌuꞌa malolole dalaꞌ ia ra. Dei fo Lamatualain fee nggo muhine basa naa ra.
Dꞌuꞌa malolole neu Yesus Kristus. Eni, mane Daud tititi-nonosin. Ana mate, te Lamatualain fee ne nasodꞌa baliꞌ. Naa dadꞌi hara-lii maloleꞌ fo au ufadꞌe sia bee-bꞌee. Huu au ufadꞌe Hara-lii Maloleꞌ naa, naa de au hambu doidꞌosoꞌ taꞌo ia. Lenaꞌ fai ara futu au no rante, onaꞌ au ia atahori deꞌulakaꞌ. Te ara nda ai rala Lamatualain Hara-lii Malolen sa. 10 De au uhehere lemba doidꞌosoꞌ mataꞌ-mataꞌ. Sadꞌi Lamatualain atahori nara fo Ana pili nalaꞌ ra, hambu masodꞌaꞌ. Te dei fo Lamatualain soꞌu nananaru se rakandooꞌ a, huu ara dadꞌi Yesus Kristus atahori nara. 11 Dedꞌea-oꞌolaꞌ ia ra memaꞌ tebꞌe:
“Mete ma ata simbo tae, Kristus mate nggati hita,
naa onaꞌ hita o mate hela masodꞌa mbara tara,
fo, tasodꞌa to E boe.
12 Mete ma taꞌatataaꞌ to doidꞌosoꞌ a,
dei fo ata endoꞌ toꞌu parendaꞌ taꞌabꞌue to E.
Te mete ma tafanii E,
Ana o nafanii nggita boe.
13 Onaꞌ mae rala tara nda taꞌatataaꞌ tungga E sa,
te Ralan naꞌatataaꞌ no nggita nakandooꞌ a,
huu Ana nda bisa lelekoꞌ sa. Saa fo Ana olaꞌ, Ana tao tungga.”
Atahori mana tao-ues fo Lamatuaꞌ koaꞌ a
14 Fee nesenenedꞌaꞌ neu atahori mamahereꞌ ra, fo ara afiꞌ liliiꞌ basa ia ra. Ai se no Lamatualain naran, fo ara raloeꞌ rareresi dedꞌea-oꞌolaꞌ ra sosoan. Huu basa naa ra nda ma nggunaꞌ saa sa boe. Akaꞌ a tao nalutu atahori mana renaꞌ ra dudꞌuꞌa nara. 15 Tao muꞌubꞌebꞌesa aom fo onaꞌ atahori mana tao-ues nandaa hambu kokoaꞌ mia Lamatualain. Atahori onaꞌ naa afiꞌ mae, huu ana tao ue-tataon no maloleꞌ. Ho musi dadꞌi atahori mana nanori Lamatualain Dedꞌea-oꞌolan no matetuꞌ. Huu dedꞌea-oꞌolan tebꞌe! 16 Muꞌudꞌodꞌooꞌ mia dedꞌea-oꞌolaꞌ mana nda naꞌena huu-tonggoꞌ sa, ma dedꞌea-oꞌolaꞌ mana nda fee hadꞌa-hormat neu Lamatualain sa. Te naa taoꞌ a atahori boe tao deꞌulakaꞌ. 17 Dedꞌea-oꞌola deꞌulaka nara, nanoꞌi onaꞌ hedꞌi dꞌio-maneꞌ. Himeneus no Filetus oꞌola nara, onaꞌ naa! 18 Ruꞌa se ranori sala rae, basa atahori mates ra, rasodꞌa baliꞌ ena. Te nda tebꞌe sa! No taꞌo naa, ara dinggoꞌ raꞌadꞌooꞌ mia dꞌala ndoo-tetuꞌ a. Saa fo sira ranoriꞌ naa ra, tao ralutuꞌ a atahori ruma nemehere nara.
19 Te netehuuꞌ fo Lamatualain nafefelaꞌ a, nda nanggongga sa. Sia netehuuꞌ naa, nenesuraꞌ oi, “Lamatuaꞌ nahine atahori nara”, ma, “Atahori mana sendeꞌ neu Lamatualain musi raꞌadodꞌooꞌ mia deꞌulakaꞌ.” Netehuuꞌ naa, naeni, Lamatualain atahori nara.
20-21 Sia atahori mamasuꞌiꞌ ra umen rala, hambu sudꞌiꞌ a saa mataꞌ-mataꞌ. Hambu ruma nenetaoꞌ mia lilo ma doi fulaꞌ. Te ruma nenetaoꞌ mia hau no rae huraꞌ. Tenu ume a maꞌahee pake sudꞌiꞌ a saa meulauꞌ ra, sia fefeta monaeꞌ. Te ana mae pake sudꞌiꞌ a saa nda meulauꞌ ra sa, sia atahori ra mata nara. Atahori o onaꞌ naa boe. Atahori mana naꞌadꞌodꞌoꞌ no deꞌulakaꞌ a, ana onaꞌ sudꞌiꞌ a saa meulauꞌ ra. Tenu umeꞌ a namahoꞌo pake e, huu ana ma nggunaꞌ fo tao-ues mataꞌ-mataꞌ no maloleꞌ.
22 Atahori soruꞌ ra tudꞌa reuꞌ ena, huu ara tungga hihii-nanau ao-sisi nara. Te, Timotius, musi munea aom malolole, fo afiꞌ tungga hihiiꞌ onaꞌ naa. Taoꞌ a maloleꞌ. Mumuhere mukundoo neu Lamatuaꞌ. Musodꞌa no susueꞌ ma mole-dꞌame mo basa atahori. Basa atahori mana ramahere neu Lamatuaꞌ, ma rasodꞌa no rala meumareꞌ, hiiꞌ a tao maloleꞌ rakandooꞌ a. Dadꞌi Timotius, ho musi musodꞌa onaꞌ se boe! 23 Au ufadꞌe seluꞌ fai! Afiꞌ muu sordꞌodꞌodꞌo fo munggadoꞌ soꞌal dedꞌeat mana nda ma huu-tonggoꞌ sa. Te basa naa ra soa tao atahori ra ratofa-rarauꞌ. 24 Atahori mana tao-ues fee Lamatuaꞌ, nda randaa dadꞌi mana tao nemuet sa. Ara musi malole ro basa atahori, ranori rahine atahori, raꞌatataaꞌ mbali atahori mana sangga-sanggaꞌ a nemuet. 25 Ara o musi ranori no malolole atahori mana labꞌan se. No taꞌo naa, se bubꞌuluꞌ, Lamatualain natetu rala nara, fo raloeꞌ, naa fo ara simbo dꞌala ndoo-tetuꞌ a. 26 No taꞌo naa, dudꞌuꞌa nara manggarelo bꞌaliꞌ, ma nenemboiꞌ mia nitu ra malangga monaen, fo mana futu-paꞌa se fo tungga hihiin.
2:12 Mateos 10:33; Lukas 12:9 2:19 Reken 16:5