2 Timotius
Paulus susura karuan
fee neu nonoon Timotius
1
Sodꞌa moleꞌ
1-2 Timotius rala maloleꞌ!
Susura ia mia au, Paulus, fo Lamatualain pili nala dadꞌi Yesus Kristus dedꞌenun. Ara denu au ufadꞌe masodꞌa ndoo-tetuꞌ a, fo Lamatualain helu-fuli fee neu basa atahori mana ramahere neu Yesus Kristus.
Timotius! Ho onaꞌ ana ngga ena. Dadꞌi au hule-oꞌe fo hita aman Lamatualain no hita Malanggan Yesus Kristus, sue nggo, ratudꞌu rala malole nara neu nggo, ma fee nggo musodꞌa no mole-dꞌame.
Paulus noꞌe makasi neu Lamatuaꞌ
Hatuꞌ rerelon, au hule-oꞌe fee nggo. Au oꞌe makasi neu Lamatualain ukundondooꞌ a, huu ho tungga mukondooꞌ a neu E. Au mete-seꞌu E no rala meumareꞌ, onaꞌ hita bꞌei-baꞌi nara mete-seꞌu E boe. Au usunedꞌa leleꞌ hita saranggaa, ho luu mara tudꞌa. Naa de au aeꞌ a doo bee fo undaa o nggo, fo rala ngga namahoꞌo.
Au o usunedꞌa leleꞌ ho mulai mumuhere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Lamatuaꞌ Yesus. Nemehereꞌ mataꞌ naa, naꞌoka memaꞌ sia beim Luisa, ma inam Yunike rala nara ena. Ma au o umehere ae, nemehereꞌ mataꞌ naa mori sia rala ma boe.
Paulus noꞌe Timotius pake papala-babꞌanggiꞌ fo Lamatuaꞌ feeꞌ ra
Feꞌesaꞌan, leleꞌ au lalaa lima ngga neu langgam, ma hule-oꞌe fee nggo, leleꞌ naa Lamatualain tao nggo fo bisa ue-tao fee Ne. Dadꞌi ia naa, au oꞌe fo mumbilaꞌ bꞌaliꞌ papala-babꞌanggiꞌ naa ra. Te Lamatualain Dꞌula-dꞌalen nda tao hita dadꞌi atahori mamataus sa. Te Ana tao hita dadꞌi atahori maꞌadereꞌ ma tamahena aoꞌ, mana sue-laiꞌ, no tahine tauli ao tara no maloleꞌ. Dadꞌi afiꞌ mae olaꞌ soꞌal hita Malanggan. Ma afiꞌ mae huu au ia atahori bꞌui. Au sia bꞌui rala ia, huu au mete-seꞌu E. Naa! Mete ma muu mufadꞌe dudꞌui malolen, ho musi muhehere fo lemba sususaꞌ onaꞌ hai boe. Mete ma hambu sususaꞌ onaꞌ naa, dei fo Lamatualain tao maꞌadere nggo.
9-10 Huu Lamatualain mana soi-tefa hita mia sala tara.
Ma Ana here nala nggita dadꞌi atahori meumaren.
Ana natudꞌu rala malolen neu hita, huu Ana sue nggita.
Matetun, hita nda tao saa sa boe fo tao nggita tandaa simbo rala malolen.
Lamatualain nda feꞌe tao raefafoꞌ ia sa, te Ana naꞌetuꞌ haitua Yesus Kristus nema,
fo natudꞌu rala malolen, ma fee masodꞌaꞌ neu hita.
Ia naa Yesus Kristus nema ena, ma tao natetu Lamatualain neꞌetun.
Boe ma Ana tao nalutu mamates koasan!
Ia dadꞌi Dudꞌui Maloleꞌ!
De seka namahere Yesus Kristus, na nda mate sa ena, te nasodꞌa nakandoo no Lamatualain.
11 Naa de Lamatualain soꞌu au dadꞌi Yesus Kristus dedꞌenun, fo ufadꞌe Dudꞌui Malolen, ma unori atahori sia bee-bꞌee. 12 Basa naa ra tao au doidꞌoso sia bꞌui ia. Te au nda mae sa! Huu au bubꞌuluꞌ seka au umuhereꞌ a, naeni Lamatuaꞌ Yesus. Au o bubꞌuluꞌ tebꞌe ae, Eni mana tao ue-tataos ia neu lima ngga, de nanea ue-tataos ia, ma tao au bisa ulalao ue-tataos ia losa Ana baliꞌ nema. 13 Dadꞌi tungga dꞌala masodꞌaꞌ mia nenori matetuꞌ, fo au utudꞌu basa neu nggoꞌ a. Mete ma mumuhere mukundoo, ma sue basa atahori taꞌo naa, naa natudꞌu oi, ho dadꞌi esa mo Yesus Kristus ena. 14 Lamatualain tao suꞌi mafelit esa sia limam, naeni nenori matetuꞌ. De muꞌubꞌoi malolole suꞌi naa, o! Moꞌe Dꞌula-dꞌale Meumareꞌ mana sia hita rala tara, fo Ana tulun naꞌabꞌoi suꞌi naa no malolole.
Onesiforus tulu-fali Paulus sia bꞌui
15 Neꞌo ho rena ena oi, Figelus no Hermogenes, ma atahori laen mia propinsi Asia* ra rasadꞌea lao hela au ena. 16-18 Te Onesiforus manafeaꞌ. Ana nda dinggoꞌ hela au sa. Ho bubꞌuluꞌ to, feꞌesaꞌan leleꞌ au feꞌe sia kota Efesus, ana tulu-fali au nakandooꞌ a. Ia naa ana leo sia kota Roma ia ena. Leleꞌ ana losa, ana sangga au sudꞌiꞌ a sia bee-bꞌee. Basa dei de ana hambu au mia bꞌui a. Te ana nda mae sa. Ana akaꞌ nema seꞌu au nakandooꞌ a sia bꞌui ia, fo tao manggatee rala ngga.
Dadꞌi au hule-oꞌe fo Lamatualain natudꞌu rala malolen neu Onesiforus no ume-isi nara. Neu fai mateꞌen, mete ma Lamatualain naꞌetuꞌ atahori ra dedꞌean, na, au umuhena fo Lamatualain naꞌetuꞌ no maloleꞌ fe neu Onesiforus se.
1:1-2 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:1 1:5 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:1 1:11 1 Timotius 2:7 * 1:15 Feꞌesaꞌan propinsi Asia, aleꞌ ia dadꞌi negara Turki bobꞌoa murin.