12
Mete ma hita esa to Kristus, na masodꞌa feu tara musi taꞌo bee?
Toronoo susue nggara e! Huu Lamatualain natudꞌu susuen neu nggita ena, naeni de au oꞌe fo ama fee basa masodꞌa mara neu E, onaꞌ tutunu-hohotu masodꞌaꞌ. Naa mana tao Lamatuaꞌ ralan namahoꞌo. Mihehere fo tao tungga hihii-nanaun, ma misodꞌa meumareꞌ, huu naa natudꞌu hei susuem no hadꞌa-hormat ma neu E. Memaꞌ nandaa hei beꞌutee taꞌo naa neu E. Afiꞌ hela atahori raefafoꞌ aleꞌ ia denu nggi musi tao taꞌo bee dei, fo misodꞌa taꞌo bee, tungga hihii-nanau nara. Afiꞌ tungga-tunggaꞌ a dudꞌuꞌa nara, masodꞌa nara, do, hadꞌa-dꞌala nara neu enaꞌ. Te malole lenaꞌ, ama hela fo Lamatuaꞌ tao dudꞌuꞌa mara dadꞌi feuꞌ, fo ama mete basa naa ra, tungga dꞌala feuꞌ. No taꞌo naa, hei bubꞌuluꞌ Lamatuaꞌ hihii-nanaun soaꞌ neu nggi. Te Lamatuaꞌ hihii-nanaun, maloleꞌ, matetu-manadꞌaiꞌ, ma tao nemehoꞌo ralan.
Huu Lamatuaꞌ denu au ma natudꞌu rala malolen neu au, naeni de au ufadꞌe nggi, taꞌo ia: timba-tai ao mara no dꞌala ndoo-tetuꞌ a! Afiꞌ soꞌu-soꞌu ao mara lenaꞌ ndoo-tetuꞌ a. Afiꞌ timba-tai mendiꞌ saa fo nda naꞌena netehuuꞌ sa. Atahori esa-esaꞌ musi sangga fo nahine Lamatuaꞌ papala-babꞌanggin soaꞌ neu e, huu namahere neu Kristus.
Haꞌi conto mia atahori aon. Aoꞌ esa babꞌanggin mataꞌ-mataꞌ. Ma babꞌanggiꞌ esa-esaꞌ no ue-tataon. Hita mana taꞌabꞌue teu esa to Kristus o onaꞌ naa boe. Hita atahori hetar, te taꞌabꞌue teu esa onaꞌ aoꞌ esa. Ma atahori esa-esaꞌ no ue-tataon, onaꞌ aoꞌ a babꞌanggi nara. Esa parlu esa. Onaꞌ, limaꞌ nenetati hendiꞌ mia aon, nda naꞌena ngguna saa sa ena, to?
Au masud ngga taꞌo ia: Lamatuaꞌ fee koasan neu basa nggita fo talalao ue-tataos mataꞌ-mataꞌ, huu Ana hiiꞌ a natudꞌu Rala malolen neu nggita. Onaꞌ mete ma Lamatuaꞌ fee koasan neu nggo fo mufadꞌe hehelu-fufulin, na, musi mumuhere tebꞌe-tebꞌeꞌ fo mufadꞌe basa hehelu-fufulin. Te huu afiꞌ mufadꞌe lenaꞌ mia hehelu-fufuliꞌ naa. Mete ma Lamatuaꞌ fee papala-babꞌanggiꞌ neu nggo fo mete-seꞌu atahori laen, ho musi mete-seꞌu mendiꞌ koasa naa. Mete ma Ana fee papala-babꞌanggiꞌ neu nggo fo munori soꞌal Eni neu atahori, na, ho musi munori mendiꞌ koasa naa. Mete ma Ana fee papala-babꞌanggiꞌ neu nggo fo fee masiꞌet neu atahori, na, musi fee nesiꞌet mendiꞌ koasa naa. Mete ma Ana fee koasa neu nggo fo tulu-fali atahori laen mendiꞌ hata hetom, na, fee hata-hetom fo tulu-fali neu se. Mete ma Ana fee papala-babꞌanggiꞌ neu nggo fo mulalao mala atahori fo ara ralalao Eni ue-tataon no maloleꞌ, na, musi manggate mulalao se mendiꞌ koasa naa. Mete ma Ana pala-banggi fee nggo rala susueꞌ fo tulu-fali neu atahori mana susa-sonaꞌ ra, na, musi tulun se no rala nemehoꞌot.
Kristus atahori nara, musi rasodꞌa taꞌo bee?
Mete ma hei mitudꞌu susuem neu atahori, na, mitudꞌu susueꞌ no matetuꞌ; afiꞌ dꞌea-ralaꞌ. Misidꞌea basa dꞌala deꞌulakaꞌ, ma toꞌu mala basa dꞌala maloleꞌ ra. 10 Hei atahori saraniꞌ ra esa musi sue esa no maloleꞌ. Mihehere fo mitudꞌu hadꞌa-hormat esa no esa. 11 Mete ma ama tao ues, na tao ues no manggateeꞌ, afiꞌ tao no rala seseriꞌ. Naa fo rala mara ramahoꞌo leleꞌ ama tao ues. Ma tao ues fee neu hita Lamatuan. 12 Hei rala mara musi mimihoꞌo hatuꞌ-rerelon, huu hei bubꞌuluꞌ Lamatuaꞌ nae tao taꞌo bee fee nggi ena. Mete ma hambu doidꞌosoꞌ na miꞌitataaꞌ. Hule-oꞌe hatuꞌ-rerelon; afiꞌ mimedꞌa bꞌengge. 13 Tulu-fali atahori mana toꞌa-taaꞌ ra mendiꞌ hata-heto mara. Mete ma hambu atahori rema mia mamanaꞌ laen, simbo se fo fee se raa-rinu, ma, numban sia ume mara. No taꞌo naa, hei mitudꞌu susue mara neu se.
14 Mete ma hambu atahori tao raꞌasususaꞌ nggi rakandooꞌ a, moꞌe Lamatualain tao dꞌala maloleꞌ fee se. Tebꞌe! Afiꞌ sumba-ndoon se! 15 Mete ma hambu atahori ralan namahoꞌo, na, mimihoꞌo mo e. Ma mete ma hambu atahori nggae luu-mbinu huu ana susa, na, nggae mo e. 16 Misodꞌa esa sue-lai esa no ralaꞌ esa. Afiꞌ minanaru rala mara. Malole lenaꞌ, ama eko-daꞌi mo atahori mana tudꞌa-loloeꞌ ra. Afiꞌ soꞌu-soꞌu aom fo duꞌa mae, akaꞌ mesaꞌ nggo muhine.
17 Mete ma atahori tao deꞌulakaꞌ neu nggo, na, afiꞌ bala-bꞌae no deꞌulakaꞌ. Te musi sobꞌa-sobꞌa sangga dꞌala maloleꞌ, fo basa atahori bisa simbo. 18 Mete ma bisa, na, sangga dalaꞌ fo misodꞌa no mole-dꞌame mo basa atahori.
19 Toronoo susue nggara e! Afiꞌ bala-bꞌae no nambedꞌaꞌ rala. Hela neu fo Lamatuaꞌ mana bala-bꞌae. Huu mete ma atahori tao deꞌulakaꞌ, na, Ana namanasa, onaꞌ nenesuraꞌ sia Susura Meumareꞌ rala oi,
“Hita Lamatuan mesaꞌ ne mana olaꞌ nae,
Au mana uꞌena hak bala-bꞌae tatao-nonoi deꞌulakaꞌ.
Te Au mana huku-dꞌoki atahori deꞌulaka nara.”
20 Malole lenaꞌ, tao tungga saa fo nenesuraꞌ sia Susura Meumareꞌ a mia leleꞌ uluꞌ a nae,
“Mete ma musu ma ndoe,
na, fee ne naa.
Mete ma musu ma naꞌamadꞌa,
na, fee ne ninu.
Huu mete ma tao taꞌo naa, dei fo ana mae,
ma fee hadꞌa-hormat baliꞌ neu nggo.”*
21 Afiꞌ hela fee dꞌala deꞌulaka ra ralalao nggo. Te malole lenaꞌ, dꞌala maloleꞌ ra mana ralalao nggo. No taꞌo naa, musenggiꞌ dꞌala deꞌulakaꞌ ra.
12:5 1 Korintus 12:12 12:6 Mateos 24:11, 24; 1 Korintus 14:29; 1 Yohanis 4:1-6 12:8 1 Korintus 12:4-11 12:14 Mateos 5:44; Lukas 6:28 12:16 Dedꞌea Lasiꞌ 3:7 12:19 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:35 * 12:20 Susura Meumareꞌ dedꞌea Yunani suraꞌ nae, “onaꞌ tao ai kaaꞌ mana mbilaꞌ sia langgan.” Atahori mahineꞌ soꞌal Susura Meumareꞌ nae, naa sosoan “ana mae de fee hadꞌa-hormat neu nggo.” 12:20 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 140:10; Dedꞌea Lasiꞌ 25:21-22