13
Rena neu atahori mana toꞌu parendaꞌ ra
Basa atahori musi rena neu atahori mana toꞌu parendaꞌ ra. Huu sira raꞌena hak no koasa fo parenda atahori. Te sira toꞌu koasa parendaꞌ naa, huu Lamatualaian mana fee neu se. Mana toꞌu koasa ia ra sia, huu Lamatuaꞌ soꞌu se ena. Dadꞌi mete ma atahori labꞌan atahori mana toꞌu parendaꞌ taꞌo naa, naa onaꞌ ara labꞌan saa fo Lamatuaꞌ soꞌuꞌ a ena. Mete ma ara tao taꞌo naa, dei fo ara hambu huku-dokiꞌ mia Lamatuaꞌ.
Mete ma hei tao ndoo-tetuꞌ, na afiꞌ mimitau neu atahori mana toꞌu parendaꞌ ra. Te mete ma hei tao deꞌulakaꞌ, malole lenaꞌ ama mimitau se! Dadꞌi minea aom fo tao ndoo-tetuꞌ, fo sudꞌi mimitau se fai. Ma mete ma hei tao taꞌo naa, na, dei fo ara koa nggi. Te atahori mana toꞌu parendaꞌ naa ra, Lamatuaꞌ tengga nala se fo mete-seꞌu nggi. Te mete ma hei tao sala-kiluꞌ mikindooꞌ a, malole lenaꞌ ama besa-bꞌesa leo! Huu nda hie-hieꞌ a sa ara raꞌena hak fo huku-doki. Sira ia ra, ona Lamatuaꞌ atahori dedꞌenun fo ara huku-doki atahori mana tao deꞌulakaꞌ ra. Huu Lamatuaꞌ nda simbo dꞌala deꞌulakaꞌ fo atahori taoꞌ ra sa; Ana namanasa se.
Naeni de hei musi rena neu atahori mana toꞌu parendaꞌ ra. Huu ama bubꞌuluꞌ sia rala mara mae, naa tebꞌe. Ma hei o bubꞌuluꞌ mae, Lamatuaꞌ namanasa mete ma hita nda tao ndoo-tetuꞌ a sa.
Onaꞌ naa boe, hei musi bae bea mana neneneꞌetuꞌ enaꞌ, huu atahori mana toꞌu parendaꞌ ra ralalao Lamatuaꞌ ue-tataon. Dadꞌi hei musi bae basa e no matetuꞌ. Bae neu mana edꞌa bea ra, basa bea fo hei musi baeꞌ a. Fee hadꞌa-hormat neu basa atahori mana raꞌena hak simbo hadꞌa-hormat. Ma mete ma hambu atahori tao dꞌala maloleꞌ nakandooꞌ a na, soꞌu nara nara fo basa atahori bubꞌuluꞌ ara tao maloleꞌ.
Misodꞌa esa sue-lai esa
Bae muꞌetuꞌ huta-buku mara, fo afi musodꞌa moꞌ a huta-bukuꞌ. Huu hita tae tahuta siaꞌ a dalaꞌ esaꞌ a, naeni susue-lalaiꞌ a. Mete ma hei sue atahori, na, hei tao tungga Lamatuaꞌ hohoro-lalane nara ena. Huu Hohoro-lalaneꞌ naa ra rae, “Afiꞌ hohongge; afiꞌ misa atahori; afiꞌ miminaꞌo; afi hiiꞌ a hambu atahori sudꞌiꞌ a saan,” ma laen ra fai. Mete ma nau tao tungga basa Hohoro-lalaneꞌ ra, musi tao tungga Hohoro-lalaneꞌ esa ia, mana nae, “Ho musi sue atahori laen ra, onaꞌ ho sue aom boe.” 10 Huu mete ma hita tatudꞌu susueꞌ neu atahori esa, na, hita nda tao deꞌulakaꞌ mbali e sa, to? Dadꞌi mete ma ata tatudꞌu susueꞌ takandooꞌ a, hita bisa tao tungga basa Hohoro-lalaneꞌ mia Lamatuaꞌ.
Nda doo sa, te Kristus nae baliꞌ nema ena
11 Lamatualain nae mboꞌi nggita mia atahori sia raefafoꞌ ia deꞌulaka nara. Ma leleꞌ ia, eni fain fo fee masodꞌaꞌ neu atahori, deka lenaꞌ mia leleꞌ ata feꞌe na tamahere neu Yesus Kristus. Naeni de, ata musi tasodꞌa no susueꞌ, huu tahine dalaꞌ naa ena. Onaꞌ feꞌesaꞌan naa, hita feꞌe mana sungguꞌ ra. Te leleꞌ ia, losa fain ena fo ata musi fela leo! 12 Nda dooꞌ sa, te basa tetembaꞌ a ena, basa ma manggareloꞌ a losa boe. Dadꞌi malole lenaꞌ, ata taloeꞌ mia deꞌulaka tara leo. Naa onaꞌ atahori mana rasodꞌa sia maꞌahatuꞌ rala no taoꞌ a deꞌulakaꞌ, huu ara duꞌa rae nda hambu atahori rita se sa. Te aleꞌ ia, ata musi dadꞌi onaꞌ soldꞌadꞌu mana pake tee-tande netatis, fo tahehere tao dꞌala maloleꞌ ra, onaꞌ atahori mana rasodꞌa sia manggareloꞌ a rala. 13 Ata musi tasodꞌa no ndoo-tetuꞌ, fo basa atahori bisa rita nggita tao dꞌala maloleꞌ ra. Nda maloleꞌ sa, mete ma hita akaꞌ feta-dꞌote ma tinu mafu. Nda maloleꞌ sa, mete ma hita akaꞌ hohongge. Nda maloleꞌ sa, mete ma hita akaꞌ tatofa-tauuꞌ dii-onaꞌ. Ma nda maloleꞌ sa, mete ma hita akaꞌ horombala huu nda hii atahori maloleꞌ lena nggita sa. 14 Te malole lenaꞌ, hei mimihere tebꞌe-tebꞌe neu hita Lamatuan Yesus Kristus fo misifali baliꞌ rala mara fo dadꞌi onaꞌ E, fo Lamatuaꞌ haitua nemaꞌ a. Ma mete ma ho hiiꞌ a tao dꞌala nda ndoo-tetuꞌ ra sa, na, afiꞌ hela aom tunggaꞌ a hihii-nanaum mana tao leliꞌ a. Muꞌutataaꞌ aom!
13:7 Mateos 22:21; Markus 12:17; Lukas 20:25 13:9 Kalua mia Masir 20:13-15, 17; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 5:17-19, 21; Malangga Agama ra Atoran na 19:18; Mateos 22:39; Markus 12:29-31