15
Nehehere fo bau tao maꞌadꞌere atahori laen ra nemehere nara
Hita mana tamahere tahereꞌ ra, musi taꞌatataaꞌ fo tulu-fali atahori fo nemehere nara nda feꞌe manggateeꞌ ra sa, naa fo ara raꞌatataa sia sususaꞌ. Nda maloleꞌ sa mete ma hita akaꞌ tao tamahoꞌoꞌ a ao tara. Au masud ngga taꞌo ia: hita esa-esaꞌ musi tahehere fo tao maloleꞌ soaꞌ neu toronoo atahori saraniꞌ ra, naa fo nemehere nara bau manggatee. No taꞌo naa, ara ramahoꞌo ro nggita. Huu Yesus Kristus o nda tao ue-tataon fo tao namahoꞌoꞌ a Aon sa, te Ana nau tao namahoꞌo Lamatualain ralan boe. Naa onaꞌ mana nenesuraꞌ memaꞌ sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren soꞌal saa sangga nae dadꞌi neu Yesus oi,
“Neꞌemuti nara soaꞌ neu Nggo,
tudꞌa dai Au boe.”
Basa saa fo atahori suraꞌ mia lele uluꞌ a sia Lamatuaꞌ Susura Meumare nara, nenesuraꞌ fo nenori neu nggita. Ana natudꞌu dalaꞌ fo tao nggita bau manggatee, bau neꞌetataaꞌ nehere, ma Dedꞌea-oꞌolan o fee nggita neserembot. No taꞌo naa, hita tahani fo nau tita Lamatuaꞌ natudꞌu Rala malolen neu nggita.
Lamatuaꞌ mana tao atahori raꞌatataaꞌ rala ao nara mia sosobꞌa-dodꞌouꞌ. Ma Eni mana fee rala tara maꞌadꞌere. Au hule-oꞌe fo Ana natudꞌu dalaꞌ fo tasodꞌa no ralaꞌ esa, tungga Yesus Kristus hihii-nanaun. Huu mete ma hei ralaꞌ esa taꞌo naa, hei bisa miꞌibꞌue soꞌu kokoa-kikioꞌ soaꞌ neu Lamatualain. Eni, hita Lamatuan Yesus Kristus Aman.
Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen soaꞌ neu atahori Yahudi ma atahori nda Yahudi ra sa
Dadꞌi hei musi simbo esa no esa, onaꞌ Kristus simbo hei. Huu mete ma misodꞌa taꞌo naa, dei fo atahori ra soꞌu rananaru Lamatuaꞌ Naran. Au ufadꞌe taꞌo ia: Kristus tao aon onaꞌ atahori dedꞌenuꞌ fo tulu-fali atahori Yahudi ra fo rahine oi, Lamatualain olaꞌ tebꞌe. Ma Kristus o tao aon onaꞌ atahori dedꞌenuꞌ fo tao natetu basa dalaꞌ fo Lamatuaꞌ helu-fuli nae tao fee neu bei-baꞌi tara. No taꞌo naa, basa nusaꞌ laen nda Yahudi ra sa, soꞌu koa-kioꞌ Lamatualain. Huu ara rahine rae, Ana naꞌena susueꞌ soaꞌ neu basa nggita. Naa onaꞌ Daud suraꞌ mia lele uluꞌ a sia Susura Meumareꞌ a nae,
“Naeni de au nau soꞌu unanaru Naram,
neu nusa-nusaꞌ laen ra.
Au nau sodꞌa sosodꞌa kokoa-kikioꞌ soꞌal Nggo
sia nusaꞌ laen ra mata nara.”
10 Sia tatadꞌaꞌ laen sia Susura Meumareꞌ a nenesuraꞌ oi,
“We! Hei atahori deaꞌ mia mamanaꞌ laen ra e.
Tao rala mara ramahoꞌo,
miꞌibꞌue mo Lamatuaꞌ atahori nara.”
11 Sia tatadꞌaꞌ laen sia Susura Meumareꞌ a, Daud suraꞌ nae,
“Hei mana mia nusaꞌ laen ra e,
mii mifadꞌe basa atahori soꞌal Lamatuaꞌ manaselin,
fo ara o soꞌu koa-kio neu hita Lamatuan boe.”
12 Sia tatadꞌaꞌ laen fai, sia Susura Meumareꞌ a, baꞌi Yesaya suraꞌ nae,
“Mia Isai anan, mane Daud,
dei fo tititi-nonosin esa nema.
Dei fo Eni mana toꞌu parendaꞌ soaꞌ neu nusaꞌ laen ra.
Ara rahine neneman ena.
De ara nea-neaꞌ E,
huu ara rahine, Eni, seka,”
13 Lamatuaꞌ dadꞌi neu netehuuꞌ mia basa hita nemehenan. Au hule-oꞌe ae huu hei mimihere neu E, de dei fo Ana tao rala mara ramahoꞌo ma nenee lino-lino. Ma Lamatuaꞌ koasa Dula-dale Meumaren, tao rala mara bau mimihere neu saa fo Ana nae taoꞌ naa.
Lamatuaꞌ denu Paulus fo neu dui-bꞌengga Hara-lii Malolen
14 Toronoo ngga ra e! Au umuhere ena ae, hei rala mara sofeꞌ no dꞌala-dꞌala maloleꞌ ra ena, mihine naen seli ena, ma hei o bisa minori esa no esa ena. 15 Au suraꞌ relo-relo taꞌo ia sia susura ia, fo fee nesenenedꞌaꞌ neu nggi lao esa fai soꞌal dedꞌeat mataꞌ-mataꞌ. Au suraꞌ taꞌo ia, huu Lamatuaꞌ natudꞌu Rala malolen neu au, 16 leleꞌ Ana soꞌu au dadꞌi Yesus Kristus dedꞌenun mana musi neu dui-bꞌengga Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen neu atahori nda Yahudi ra sa. Au ulalao ue-tatao ngga naa, onaꞌ malangga agama sa mana nae tao nahehere atahori naeꞌ dadꞌi onaꞌ tutunu-hohotuꞌ esa mana tao nemehoꞌo Lamatuaꞌ ralan. Te Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren naa, tao fee se dadꞌi meumareꞌ, fo Lamatualain bisa simbo se.
17 Huu au uꞌubꞌue uu esa o Yesus Kristus, naeni de au botiꞌ ala mata ngga sia Lamatualain matan. 18 Au nda umburani olaꞌ dalaꞌ laen sa. Au dui-bꞌenggaꞌ a Kristus ue-tataon, ma taꞌo bee fo Ana pake au. Ia naa hambu atahori nda Yahudi ra sa rena neu Kristus, huu Lamatuaꞌ pake au, fo utudꞌu dalaꞌ endiꞌ dedꞌea-oꞌola ngga ma ue-tatao ngga. 19 Kristus fee koasa neu au mia Lamatuaꞌ Dula-dalen, fo au bisa tao manadadꞌiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Ana fee koasa naa neu au fo nae natudꞌu oi, Kristus naa, seka. No taꞌo naa, au ufadꞌe atahori sia bee-bꞌee, soꞌal Kristus Hara-lii Malolen ena. Naeni, au ufadꞌe mia kota Yerusalem, rereoꞌ losa Ilirikum deka Italia. 20 Mia lele uluꞌ a, au dudꞌuꞌa ae, “Au hii dui-bꞌengga soꞌal Kristus neu atahori nda feꞌe mana rena neu Hara-lii Malolen sa!” Huu au nda hii unori sia mamanaꞌ fo atahori laen ra ranori basa ena sa. 21 Sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren, nenesuraꞌ oi,
“Nusaꞌ mana nda feꞌe rena rita soꞌal Lamatuaꞌ sa,
dei fo sira mana rita E.
Atahori mana nda feꞌe rena saa-saa sa boe,
dei fo sira mana rahine soꞌal Kristus.
Paulus duꞌa nae neu sia kota Roma
22 Huu au ue-tatao ngga taꞌo naa, de au nda feꞌe dadꞌi eti seꞌu nggi sa. 23 Te ia naa, au ue-tatao ngga mana sia ia ra basa ena. Ma eniꞌ a doon seli losa too-too ena, au rala ngga hii ae eti seꞌu ita nggi. 24 Dei fo mete ma au uu sia nusa Spanyol, au ae tuli fo seꞌu ita nggi. Ma mete ma au tuli nggi, hei o bisa tulun fee au doi dalaꞌ mbei fo lao uu sia Spanyol.
25 Te ia naa, au ae uu sia Yerusalem dei, fo mete-seꞌu Lamatuaꞌ atahori mamahere nara sia naa. 26 Huu hita toronoo nara mana sia profinsi Makedonia no profinsi Akaya, fee doi kolekte fo tulu-fali atahori mana tudꞌa-loloeꞌ mana ramahere neu Kristus sia Yerusalem. 27 Ara nau tao taꞌo naa, huu ramedꞌa rahuta toronoo tara sia Yerusalem. Te atahori mia nusaꞌ laen sia sudꞌiꞌ a bee-bꞌee o simbo dꞌala maloleꞌ fo Lamatuaꞌ Dula-dalen fee neu atahori Yahudi maꞌahuluꞌ ra. Dadꞌi mete ma atahori saraniꞌ nda Yahudi ra sa, nau rae tulu-fali toronoo Yahudi nara rendiꞌ hata-heto nara, naa nandaa.
28 Dadꞌi mete ma au tao uteꞌe ue-tataos ia, fo tulu-fali toronoo tara sia Yerusalem ena, au ae tuli fo seꞌu nggi leleꞌ au lao Spanyol uu. 29 Dei fo mete ma au uma, au ae endi papala-babꞌanggiꞌ naeꞌ mia Kristus.
30 Toronoo ngga ra e! Huu Yesus Kristus dadꞌi hei Lamatuam, ma huu Lamatuaꞌ Dula-dalen tao nggi esa sue-lai esa, naeni de au oꞌe fo ama hule-oꞌe tebꞌe-tebꞌeꞌ fo Lamatuaꞌ tulu-fali au. 31 Moꞌe Lamatuaꞌ nanea au sia profinsi Yudea, fo atahori nda mana nau ramahere Lamatuaꞌ sa afiꞌ tao deꞌulaka au. Ma moꞌe fo mete ma au uu mete-seꞌu atahori saraniꞌ sia Yerusalem, na, ara simbo au no maloleꞌ. 32 Ma, mete ma tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun, au bisa uma seꞌu nggi no rala nemehoꞌot boe. Au ae hahae ala ao ngga mbei sia hei e. 33 Au hule-oꞌe fo Lamatuaꞌ naꞌabꞌue no nggi. Huu Eni mana bisa tao atahori rasodꞌa no mole-dꞌame. Tebꞌe!
15:3 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 69:8 15:9 2 Samuel 22:50; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 18:50 15:10 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:43 15:11 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 117:1 15:12 Yesaya 11:10 15:21 Yesaya 52:15 15:22 Roma 1:13 15:26 1 Korintus 16:1-4 15:27 1 Korintus 9:11