16
Paulus haitua haraꞌ fee toronooꞌ ra sia Roma
Sia susura ia, au nau ae fee nggi mihine hita toronoon aꞌa Febe, ma oꞌe fo ama simbo e. Ara soꞌu e fo nalalao jamaꞌat sia kota Kengkrea. Au oꞌe fo simbo e no maloleꞌ, onaꞌ hei simbo atahori saraniꞌ ra, huu eni esa no hita Lamatuan. Ana parlu saa, na, tulu-fali e neuꞌ ena. Huu ana tulu-fali au o atahori naeꞌ eniꞌ a maꞌahulun.
Mii mifadꞌe hara sodꞌa-mole ngga neu aꞌa Priskila* no saon, aꞌa Akila. Hai milalalo Yesus Kristus ue-tataon naen seli ena. Helaꞌ a mbei na ruꞌa see mate huu rasalaꞌe au. Te nda akaꞌ au mesaꞌ nggo mana oꞌe makasi neu se. Huu atahori nda Yahudi ra sa mana dadꞌi atahori saraniꞌ sia bee-bꞌee, ara o roꞌe makasi huu sira tutulu-fafalin.
Fee hara sodꞌa-mole ngga fee basa atahori mana raꞌabꞌue fo nggarei sia Priskila ma Akila umen
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu nonoo ngga, aꞌa Epenetus. Eni, atahori ka esan mana namahere neu Kristus sia profinsi Asia.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Maria. Ana tao ues nitaꞌ mamaten sia taladꞌa mara.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Andronikus no aꞌa Yunia. Sira, atahori Yahudi, onaꞌ au boe. Ara ramahere neu Kristus ena leleꞌ au nda feꞌe umuhere sa. Feꞌesaꞌan, ara mia bui rala ro au. Ara o dadꞌi Lamatuaꞌ dedꞌenun, ma atahori hetar rahine se.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Ampliatus. Au sue e, huu ana esa no hita Lamatuan.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Urbanus. Ana o nalalao Kristus ue-tataon naꞌabꞌue no hita.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Stakis, fo au sueꞌ a.
10 Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Apeles. ana hambu sosobꞌa-dodꞌouꞌ, te ana nala seri. Dadꞌi tebꞌe-tebꞌeꞌ ana namahere Kristus.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu basa aꞌa Aristobulus bobꞌonggi nara.
11 Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Herodion. Eni atahori Yahudi, onaꞌ au boe.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu basa Narkisus bobꞌonggin mana ramahere neu Kristus ena.
12 Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Trifena no aꞌa Trifosa. Ara o ralalao hita Lamatuan ue-tataon boe.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu nonoo ngga, aꞌa Persis. Huu ana o tao ues nitaꞌ mamaten soaꞌ neu hita Lamatuan boe.
13 Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Rufus. Hita Lamatuan mana tengga nala e.
Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu maman boe. Huu eni, onaꞌ au mama bonggi ngga boe.
14 Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Asinkritus, aꞌa Flegon, aꞌa Hermes, aꞌa Patrobas, aꞌa Hermas, ma basa toronooꞌ mana leo ro se.
15 Fee hara sodꞌa-moleꞌ neu aꞌa Filologus, aꞌa Yulia, aꞌa Olimpas, aꞌa Nereus no odꞌi inan, ma basa atahori saraniꞌ mana raꞌabꞌue ro se.
16 Mete ma basa nggi miꞌibꞌue na, esa simbo esa no susue-lalaiꞌ mana nandaa soaꞌ neu atahori mamahereꞌ ra. Kristus Jamaꞌat nara mana sia ia ra o fee nggi hara sodꞌa-moleꞌ boe.
Paulus nanori-nefadꞌe se
17 Toronooꞌ re! Au oꞌe nggi besa-bꞌesa, o! Minea malolole, huu hambu atahori tao nggi sea-saranggaa, rae raꞌahehengge raꞌatutudꞌaꞌ nggi. Saa fo ara rafadꞌe neu nggi, labꞌan neu saa fo hai mifadꞌe neu nggi ena. De afiꞌ miꞌibꞌue mo atahori mataꞌ naa ra! 18 Ara nda ue-tao fee hita Lamatuan Yesus Kristus sa, te ara ue-tao soaꞌ neu a ao nara. Ara olaꞌ no maa-mina nara neu atahori nda mana feꞌe rahine bee maloleꞌ ma bee deꞌulakaꞌ sa. Ara tipu laka atahori no maa-mina nara.
19 Basa atahori rena rae, hei tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun mikindooꞌ a. Naa de rala ngga namahoꞌo huu hei. Au nau fo ama mihine dala maloleꞌ ra, ma afiꞌ miꞌibꞌue mo dala deꞌulakaꞌ ra. 20 Lamatualain, mana bisa fee nggita tasodꞌa no mole-dꞌame. Dei fo Eni mana tao nalutu nitu ra malangga monaen koasan, ma natudꞌu nae, hei misenggiꞌ. Nda dooꞌ sa te Ana nalutu e ena. Au hule-oꞌe mbali hita Lamatuan Yesus Kristus fo natudꞌu Rala malolen neu nggi.
21 Odꞌi Timotius, mana ue-tao no au, ana haitua hara sodꞌa-moleꞌ fee nggi.
Aꞌa Lukius, aꞌa Yason, no aꞌa Sosipater o haitua hara sodꞌa-moleꞌ boe. Sira atahori Yahudi onaꞌ au boe.
22 (Au ia, Tertius, mana suraꞌ susura ia tungga saa fo aꞌa Paulus denu suraꞌ a. Sodꞌa-moleꞌ mia au boe, huu au o hita Lamatuan atahorin boe.)
23 Au, Paulus, numban sia aꞌa Gayus umen. Basa atahori saraniꞌ sia ia hiiꞌ a raꞌabꞌue fo nggarei sia umen. Ana o haitua hara sodꞌa-moleꞌ boe.
Aꞌa Erastus, mana toꞌu dꞌoiꞌ sia kota, no hita toronoon Kuartus, o haitua hara sodꞌa-moleꞌ boe.
24 [Au oꞌe fo hita Lamatuan Yesus Kristus natudꞌu Rala malolen neu basa nggi. Taꞌo a naa ena]
Lamatualain, manaseliꞌ
25 Koa-kio Lamatuaꞌ! Huu Eni mana naꞌena koasa fo tao nggi maꞌadere. Hara-lii Malolen nafadꞌe taꞌo naa, ma au o unori atahori taꞌo naa boe, leleꞌ au ufadꞌe se soꞌal Yesus Kristus. Lamatuaꞌ mana natudꞌu dalaꞌ neu basa hita soꞌal Kristus, fo atahori maꞌahuluꞌ ra nda rahine sa, huu feꞌe maꞌafuniꞌ 26 Te ia naa, saa fo Lamatuaꞌ mana dui-bꞌengga nara suraꞌ sia Susura Meumareꞌ a, relo-relo ena. Lamatuaꞌ, nda mana mateꞌ a sa, Ana mana ator fo atahori mia basa nusaꞌ ra rahine saa fo maꞌahulun maꞌafuniꞌ. No taꞌo naa, ara bisa ramahere neu E, ma tao tungga hihii-nanaun. 27 Akaꞌ Mesaꞌ ne, Lamatualain. Akaꞌ mesaꞌ ne nahine basa dalaꞌ ra. Au hii soꞌu kokoa-kikioꞌ neu E, huu Yesus Kristus tataon! Naa tebꞌe!
Susura ngga losaꞌ a ia,
Sodꞌa-moleꞌ
Paulus
* 16:3 Susura Meumareꞌ dedꞌea Yunani suraꞌ nae, “Priska”. Priska no Priskila naa, naeni naraꞌ esa. 16:3 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 18:2 16:7 Susura Meumareꞌ dedꞌea Yunani maloleꞌ a no mbaraaꞌ a suraꞌ nae, Yunia (nara inaꞌ). Ruma fai suraꞌ rae, Yulia (nara inaꞌ). Eniꞌ a mia abad ka sanahulu telun, hambu ruma fai suraꞌ rae, Yunias (nara touꞌ). Lasi-lasi Kristen mia lele uluꞌ a rae aꞌa Andronikus no aꞌa Yunia naa, esa saon esa ma mana tao ues fee Lamatuaꞌ, onaꞌ aꞌa Akila no aꞌa Priskila boe. 16:13 Markus 15:21 16:16 1 Korintus 16:20; 1 Tesalonika 5:26 16:21 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 16:1 16:23 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 19:29; 1 Korintus 1:14; 2 Timotius 4:20 16:24 Susura Meumareꞌ dedꞌea Yunani mbaraaꞌ ma maloleꞌ seli a nda suraꞌ tatadꞌaꞌ ka rua nulu haan ia sa.