3
Mae atahori Yahudi ra raꞌena hak simbo hata-hetoꞌ mia Lamatuaꞌ Hehelu-fefulin, te naa o nda fee se masodꞌaꞌ sa
Mete ma taꞌo naa, dadꞌi atahori Yahudi nenesunat, na, hahambun sa? Mbei ma ama duꞌa mae, atahori Yahudi ra hambu naeꞌ ma maloleꞌ lenaꞌ, mia atahori nda Yahudi ra sa, to? Tebꞌe! Dadꞌi atahori Yahudi, hambu hahambuꞌ sia dalaꞌ naeꞌ. Kaesan, huu Lamatualain fee ue-taos neu atahori Yahudi fo suraꞌ ma ranea maꞌabebesa Eni Dedꞌea-oꞌolan. De taꞌo bee? Mbei ma hei duꞌa mae, Lamatuaꞌ nda bisa tao tungga oꞌolan sa, huu atahori Yahudi ruma nda ramahere E sa, do? Nda bisa sa! Te mae basa atahori sia raefafoꞌ ia mana peko-lelekoꞌ o, Lamatuaꞌ mesaꞌ ne olaꞌ no ndoo-tetuꞌ nakandooꞌ a! Misinedꞌa, te hambu nenesuraꞌ soꞌal Lamatua sia Susura Meumareꞌ a oi,
“Hambu atahori mbia salaꞌ oi,
Ana nda naꞌetuꞌ dedꞌeꞌat ra no ndoo-tetuꞌ sa.
Te dei fo ara bubꞌuluꞌ rae,
saa fo Ana olaꞌ naa, memaꞌ tebꞌe.
Dei fo Ana nasenggiꞌ,
huu Ana nda bisa olaꞌ sala sa.”
Te mete ma hita tao salaꞌ, ma salaꞌ naa natudꞌu meu-meu neu basa atahori oi, saa fo Lamatuaꞌ taoꞌ naa, memaꞌ tebꞌe. Mete ma taꞌo naa, na hita tae saa fai? Tae Lamatuaꞌ nda ndoo-tetuꞌ sa, mete ma Ana huku-doki hita, do? (Huu hambu atahori ruma olaꞌ taꞌo naa.) Nda bisa sa! Lamatuaꞌ huku-doki hita o nda sala sa. Huu naꞌena hak fo huku-doki atahori mana tao salaꞌ sia raefafoꞌ ia.
Naa! Mete ma au lelekoꞌ, naa natudꞌu nae, Lamatuaꞌ huku-dokin naa, ndaa. Mete ma au utudꞌu manaselin taꞌo naa, na, saa de Ana paresaꞌ masodꞌa ngga, ma naꞌetuꞌ dedꞌeꞌat ngga nae, saa fo au taoꞌ naa sala? Afiꞌ taꞌo naa! Mete ma mae tungga dudꞌuꞌat onaꞌ naa, hei tungga atahori mana rae, “Hela fo ata tao deꞌulakaꞌ naen seli, naa fo maloleꞌ a o boe namanae!” Atahori mana olaꞌ taꞌo naa, nandaa hambu huku-dokiꞌ. Te hambu atahori ruma olaꞌ ralutu nara ngga oi, au unori atahori taꞌo naa.
Nda hambu atahori esa o rala ndoos, huu basa e akaꞌ mana tao salaꞌ ra
Dadꞌi taꞌo bee? Hei duꞌa mae hita atahori Yahudi ra maloleꞌ lenaꞌ atahori nda Yahudi ra sa, do? Nda bisa taꞌo naa sa! Te au utudꞌu hei ena ae, basa atahori tudꞌa salaꞌ, mae eni atahori Yahudi, do atahori nda Yahudi sa. 10 Huu nenesuraꞌ sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren oi,
“Nda hambu atahori esa sa boe nasodꞌa no ndoo-tetuꞌ nakandooꞌ a sa,
Nda esa sa boe!
11 Nda hambu atahori esa sa boe nahine tebꞌe soꞌal Lamatuaꞌ.
Nda hambu esa sangga nae nahine Lamatuaꞌ sa.
12 Basa se lao dinggoꞌ hela dala masodꞌa ndoo-tetuꞌ a.
Ma, ara nda dadꞌi papakeꞌ sa ena.
Nda hambu atahori esa sa boe natudꞌu rala maloleꞌ sa.
Nda esa sa boe!
13 Dedꞌea-oꞌola nara, maꞌafo mburu,
onaꞌ rates fo atahori ali baliꞌ.
Bafa nara rahineꞌ a olaꞌ peko-lelekoꞌ.
Dedꞌea-oꞌola mana kalua mia bafa nara,
ona mengge a rason.
14 Bafa nara rahineꞌ a rarai-oole atahori,
ma olaꞌ raꞌamuti fo tao atahori rala nara mera,
te naa mana kalua mia rala deꞌulaka nara.
15 Ara nda ramatau tao risa atahori sa.
16 Ara bee reu, na,
hiiꞌ a ramue-raanggi sia naa,
ma tao sususaꞌ mataꞌ-mataꞌ neu atahori.
17 Ara rasodꞌa nda rahine mole-dꞌame sa,
ma nda rahine rasodꞌa nee-nee lino-lino sa.
18 Ara nda raꞌatataaꞌ rala ao nara sa,
huu nda ramatau Lamatuaꞌ mbei sa boe.”
19 Naa! Hita tahine tae, Lamatuaꞌ fee Hohoro-lalanen neu atahori mana tungga neu Hohoro-lalaneꞌ naa ra. No taꞌo naa, ara nda hambu totoꞌu-nonoet saa-saa sa ena boe. Dei fo basa atahori sia raefafoꞌ ia, musi reu randaa ro Lamatualain fo Ana naꞌetu dedꞌea nara nae, ara sala, do hokoꞌ. 20 Naa de, nda hambu atahori esa sa boe bisa olaꞌ nae, “Lamatuaꞌ cap nae, au atahori rala ndoos, huu au tao tungga basa Hohoro-lalanen.” Nda bisa taꞌo naa sa! Huu Lamatuaꞌ Hohoro-lalanen natudꞌu oi, basa hita tao salaꞌ.
Hita musi tamahere neu Lamatuaꞌ Yesus, dei fo Lamatualain cap nae hita atahori rala ndoos
21 Afiꞌ bingun soꞌal Lamatuaꞌ dudꞌuꞌan mana natudꞌu dalaꞌ fo hita malolole baliꞌ to E. Matetun, hita bisa malolole to E, te ndaa huu hita tao tungga Hohoro-lalanen sa. Huu nenesuraꞌ sia hohoro-lalanen taꞌo naa, ma mana ola-ola dalahulu nara rafadꞌe taꞌo naa sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren. 22 Lamatualain nae hita atahori rala ndoos ma maloleꞌ to Eni leleꞌ hita tamahere neu Yesus Kristus. Ana nda mete mataꞌ sa, te ana tao taꞌo naa neu basa atahori mana ramahere neu Yesus Kristus.
23 Huu basa atahori tao salaꞌ. Naa de atahori mana sobꞌa-sobꞌa tao aon maloleꞌ no Lamatuaꞌ, nda bisa tao matetuꞌ tungga Lamatuaꞌ atoran manaselin sa. 24 Mae taꞌo naa o, Lamatualain natudꞌu rala malolen, ma naꞌetuꞌ nae, hita nda sala sa ena. Ana simbo nala hita onaꞌ naa, huu Yesus Kristus tefa-soi nala hita mia sala-kilu tara ena.
25-26 Lamatualain dudꞌu nala Yesus dadꞌi tutunu-hohotuꞌ fo tatana mamaet ma tefa-soi hita sala nara. Te hita musi tamahere E tae, Ana simbo huku-doki tara. De Ana fee raan nandali, ma mate nggati hita. No taꞌo naa, Lamatualain natudꞌu nae, saa fo Eni naꞌetuꞌ naa, tebꞌe. Dalahulun, Eni naꞌatataaꞌ seli ena, de naeꞌtuꞌ fo liliiꞌ hendi sala-salaꞌ fo atahori tao mia dalahulun. Te Ana musi hukun atahori masalaꞌ ra, mete ma hokoꞌ, na Eni nda ndoo-tetuꞌ sa. Dadꞌi Ana soi dalaꞌ fo Yesus Kristus lemba-doi hita atahori masalaꞌ ra huku-doki tara. Ia naa, Ana natudꞌu neu basa atahori nae, Eni tao maloleꞌ nakandooꞌ a. Boe ma, basa atahori masalaꞌ, mana ramahere neu Yesus, Ana naꞌetuꞌ fo cap se onaꞌ atahori rala ndoos.
27 De taꞌo bee? Mbei ma hei duꞌa mae hei bisa olaꞌ naeꞌ, huu Lamatuaꞌ simbo nggi ena, do? Nda bisa sa! Nau netudꞌu Hohoro-lalaneꞌ saa mana tao nggi maloleꞌ mo Lamatuaꞌ, do? Neꞌo hei mae Lamatuaꞌ simbo nggi huu ama tao dala maloleꞌ, do? Nda bisa sa! Hai bisa mitudꞌuꞌ a Hohoro-lalaneꞌ mana oi, Lamatualain simbo nala nggita, huu tamahere neu Yesus. Akaꞌ naa ena!
28 Naa de ia naa hita tahine taꞌo ia ena: atahori bisa maloleꞌ ro Lamatuaꞌ huu ramahere E, te nda huu akaꞌ sira tao tungga Eni Hohoro-lalanen sa.
29 Naa, au ae utane taꞌo ia: Lamatualain simbo akaꞌ atahori Yahudi ra do, Ana simbo atahori feaꞌ ra boe? Tebꞌe! Ana simbo basa se!
30 Huu Lamatualain naa, esaꞌ a. Ma akaꞌ dalaꞌ esa fo Ana simbo, fo hita atahori bisa maloleꞌ to E. Naeni, huu tamahere neu Kristus. Dalaꞌ naa, fee neu atahori Yahudi ma atahori nda Yahudi ra sa boe.
31 Dadꞌi au ae utane taꞌo ia: mete ma tamahere neu Lamatuaꞌ, naa nemopoꞌ hendi Hohoro-lalanen, do? Hokoꞌ! Matetun, naa tao natetu Hohoro-lalanen.
3:4 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 51:4 3:12 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 14:1-3; 53:1-3 3:13 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 5:10; 140:4 3:14 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 10:7 3:17 Yesaya 59:7-8 3:18 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 36:2 3:20 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 143:2; Galatia 2:16 3:22 Galatia 2:16 3:30 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 6:4; Galatia 3:20