4
Conto mia baꞌi Abraham. Ana maloleꞌ no Lamatualain, huu namahere neu E
Dadꞌi mete conto mia hita atahori Yahudi ra, baꞌi Abraham na. Hita bisa tanori saa mia e, soꞌal atahori maloleꞌ ro Lamatualain, huu ramahere neu Kristus?
Hita bisa tanori taꞌo ia: mete ma Abraham bisa maloleꞌ no Lamatualain huu ana tao dala maloleꞌ, na ana naꞌena netehuuꞌ de mbarani olaꞌ naeꞌ sia atahori mata nara. Te sia Lamatualain matan, ana nda mbarani olaꞌ saa sa boe. Te nenesuraꞌ sia Lamatualain Susura Meumaren oi,
“Huu Abraham namahere neu Lamatualain,
naa de Lamatualain cap e, atahori rala ndoos mana maloleꞌ no Eni.”
Na, atahori mana tao ues, simbo nggadꞌin. Nggadꞌin naa nda doiꞌ parsen sa, te doiꞌ fo malangga bae fo nggati atahori naa bebꞌenggen. Huu atahori mana tao ues naa hak na naa. Te nda hambu atahori bisa tao rala dalaꞌ esa, fo ana malolole no Lamatualain. Huu atahori musi ramahere neu Yesus Kristus, naa fo Lamatualain cap se onaꞌ atahori rala ndoos, ma simbo e. Huu Lamatualain mana naꞌena hak fo nae, atahori mana namahere neu Yesus Kristus bisa malole baliꞌ no E, mae dalahulun atahori naa tao salaꞌ ma nda tao afiꞌ mbali Lamatuaꞌ sa.
Mane Daud o nafadꞌeꞌ nae, atahori ralan maꞌahe leleꞌ Lamatualain cap se nae, sira atahori rala ndoos, mae ara nda tao tungga hohoro-lalaneꞌ no matetuꞌ sa. Huu Daud suraꞌ, nae:
“Mae atahori ia ra ralena-langga Lamatualain Hohoro-lalanen,
te Ana tefa-soi hendi sala nara ena.
Naa de ara onton seli!
Atahori mana tao deꞌulakaꞌ ra,
Lamatualain liliiꞌ hendi sala nara ena.
Te mete ma Lamatualain nda ito-reken atahori sala nara sa,
na, atahori naa onton tebꞌe-tebꞌeꞌ!”
Naa, mbei ma hei duꞌa mae, akaꞌ atahori Yahudi mana sunat ra, mana onton fo maloleꞌ ro Lamatualain, do? Ma atahori nusa feaꞌ nda mana sunat ra sa, nda bisa sa, do? Hokoꞌ! Dudꞌuꞌat naa, sala! Naa de hai fee nesenenedꞌaꞌ neu nggi mae, huu Abraham namahere neu Lamatuaꞌ, naa de Lamatuaꞌ cap e, atahori rala ndos mana maloleꞌ no E. 10 Eni bes Lamatuaꞌ cap Abraham taꞌo naa? Leleꞌ ana sunat ena, do nda feꞌe sunat sa? Matetun, nda leleꞌ ana sunat basa sa, te leleꞌ ana nda feꞌe sunat sa.
11 Tebꞌe! Leleꞌ Abraham nda feꞌe sunat sa, te Lamatualain cap e, nae atahori rala ndoos mana maloleꞌ no Lamatuaꞌ. Dꞌoo-dꞌoo, dei de ana sunat fo dadꞌi bukti oi, eni dadꞌi atahori mamahereꞌ neu Lamatuaꞌ. No taꞌo naa, Abraham mana soi dalaꞌ fee neu basa atahori mana ramahere Lamatualain. Huu Lamatuaꞌ simbo basa atahori mana ramahere neu E, fo ara maloleꞌ ro Lamatua, mae ara mana nenesunat, do hokoꞌ. 12 Abraham o soi dalaꞌ fee hita atahori Yahudi mana sunat ra boe. Nda huu hita sunat sa, te huu hita tamahere Kristus, onaꞌ Abraham namahere Lamatuaꞌ leleꞌ ana nda feꞌe sunat sa.
Mete ma tamahere Lamatualain, na, hita simbo saa, fo Ana helu-fuliꞌ a
13 Lamatualain hengge-nee hehelu-fufulin no Abraham ma tititi-nonosi nara nae, dꞌoo-dꞌoo te raefafoꞌ dadꞌi sira hata-heto nara. Lamatuaꞌ helu-fuli taꞌo naa, huu Abraham namahere E, de Lamatuaꞌ cap e nae, atahori rala ndoos ma mana maloleꞌ no Eni. Te Lamatuaꞌ nda helu-fuli taꞌo naa sa, huu Abraham tao tungga Eni Hohoro-lalanen.
14 Huu mete ma atahori mana tao tunggaꞌ a Lamatuaꞌ Hohoro-lalanen bisa simbo nala hata-hetoꞌ fo Lamatuaꞌ helu-fuliꞌ naa, naa sosoan nae, parsumaꞌ a nemehere neu Lamatuaꞌ. Ma Lamatuaꞌ a hehelu-fufulin naa o nda naꞌena ngguna sa boe. 15 Sia bee hambu Lamatuaꞌ Hohoro-lalanen, na, sia naa o atahori ralena-langga Hohoro-lalaneꞌ naa ra boe. Ma mete ma atahori ralena-langga Hohoro-lalanen, na, Lamatuaꞌ namanasa, de huku-dꞌoki se. Onaꞌ Lamatuaꞌ Hohoro-lalanen nese, na, neꞌo nda hambu atahori ralena-langga Hohoro-lalaneꞌ naa sa. Te memaꞌ hohoro-lalane naa sia.
16 Naa de hita musi tamahere E. Naa, nenendin seli lenaꞌ basaꞌ e. Te Lamatuaꞌ hiiꞌ a natudꞌu rala malolen neu atahori mana ramahere neu E. De mete ma tamahere neu E onaꞌ Abraham, neꞌo hita tae simbo saa fo Ana helu-fuliꞌ a, mae hita atahori Yahudi mana tao tungga Hohoro-lalanen, do hokoꞌ. Dadꞌi basa hita mana tamahereꞌ ra, onaꞌ Abraham tititi-nonosin. 17 Sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren, Ana helu-fuli neu Abraham ena nae, “ ‘Au tao fo dadꞌi muu nusaꞌ hetar bei-baꞌi nara.” Abraham namahere neu Lamatualain. De dꞌoo-dꞌoo ma Lamatualain tao natetu hehelu-fufulin. Ana o mana tao nasodꞌa baliꞌ atahori mates ra. Ana olaꞌ a, na saa nese o, dadꞌi neuꞌ ena.
18 Abraham namahere Lamatuaꞌ, ma nahani E, mae ana nda feꞌe ma anaꞌ sa. Naeni de Lamatuaꞌ tao e dadꞌi “Nusaꞌ hetar bei-baꞌi nara.” Naa onaꞌ mana nenesuraꞌ sia Susura Meumareꞌ a nae, “Tititi-nonosiꞌ hetar dei fo laoꞌ mia nggo.” 19 Abraham namahere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu Lamatuaꞌ, mae ana bubꞌuluꞌ eni lasi kakaluꞌ ena, too natun esa ena. Ma Sara mamana anan naꞌateꞌeme, ma ana nggonggoo ena. 20 Te Abraham nemeheren nda nanggongga sa, do dꞌua nae Lamatuaꞌ nda bisa tao natetu hehelu-fufulin sa. Nemeheren neu Lamatuaꞌ bau manggate leleꞌ ana soꞌu nananaru Lamatuaꞌ naran. 21 Abraham namahere tebꞌe-tebꞌeꞌ nae, saa fo Lamatua helu-fuli, Ana bisa tao natetu e. 22 Naa de Lamatualain cap Abraham, atahori rala ndoos mana maloleꞌ no E.
23 Te Lamatuaꞌ Susura Meumaren nae, Lamatuaꞌ nda ito-reken taꞌo naa fee neuꞌ a Abraham sa, 24 te fee neu nggita boe! Huu mete ma tamahere neu E, Ana o cap nggita atahori rala ndoos mana maloleꞌ to E. Lamatuaꞌ naa, mana tao nasodꞌa baliꞌ hita Lamatuan Yesus mia mamaten. 25 Yesus mate, huu sala singgo tara. Basa boe ma, Ana nasodꞌa baliꞌ fo soi dalaꞌ, naa fo ata bisa maloleꞌ baliꞌ to Lamatualain.
4:3 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 15:6; Galatia 3:6 4:8 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 32:1-2 4:11 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 17:10 4:13 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 17:4-6; 22:17-18; Galatia 3:29 4:14 Galatia 3:18 4:16 Galatia 3:7 4:17 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 17:5 4:18 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 15:5 4:19 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 17:17 4:25 Yesaya 53:4-5