13
Banda deꞌulakaꞌ dea nema mia tasi
Basa naa ma, au ita banda deꞌulakaꞌ sa dea nema mia tasi. Langgan hitu ma suran sanahulu. Ana pake soloꞌ maneꞌ ra esa-esaꞌ sia suran. Sia langga nara nenesuraꞌ dedꞌea neꞌemutis neu Lamatualain. Aon onaꞌ meoaku. Ei na, onaꞌ banda baruan eiꞌ. Ma bafan, onaꞌ singa bafaꞌ e. Mengge-buta a fee baliꞌ hak na neu banda deꞌulakaꞌ naa fo endoꞌ sia kadera parendaꞌ ma pake basa koasan. Sia banda deꞌulakaꞌ a langgan esa hambu bisu foa monaeꞌ sa, onaꞌ nenetati daiꞌ losa naeꞌ a mate, te nda mate sa. Basa atahori sia raefafoꞌ titindindi rita banda deꞌulakaꞌ a manaseliꞌ, de ara tungga e. Ara o fee hadat neu mengge-buta naa, ma rananaru e onaꞌ Lamatualain, huu mengge a fee koasa neu banda deꞌulakaꞌ naa. Atahori naa ra o koa-koa banda deꞌulakaꞌ a, rae. “Eni o, manaseliꞌ! Nda hambu esa nasenggiꞌ e sa boe!”
Lamatualain mboꞌi banda deꞌulakaꞌ a, fo olaꞌ koao ma naꞌamuti Lamatualain. Ana hambu isin fo toꞌu parendaꞌ, losa fula haa nulu rua. Naa de, ana olaꞌ naꞌatutudꞌaꞌ Lamatualain naran ma ana olaꞌ naꞌamuti basa Lamatualain atahori nara mana leo sia sorga. Lamatualain o fee isin neu e, fo natati labꞌan Lamatualain atahori nara, losa nasenggiꞌ se. Ana o hambu koasa fo parenda basa atahori mia basa leo ra, dedꞌeat ma basa nusaꞌ sia raefafoꞌ. Huu naa, basa atahori sia raefafoꞌ songgo banda deꞌulakaꞌ naa. Mana songgoꞌ naa ra, naeni basa atahori, fo nara nara nda nenesuraꞌ sia Lombo Anaꞌ a susuran sa. Lele uluꞌ a atahori risa Lombo Anaꞌ a, te Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ E. Leleꞌ Lamatuaꞌ nda feꞌe tao raefafoꞌ ia sa, te Ana suraꞌ basa atahori mamahereꞌ ra nara nara sia susura naa oi, dei fo ara hambu masodꞌa matetuꞌ nda manabasaꞌ sa.
“Rena malolole!
10 Mete ma Lamatualain naeꞌtuꞌ nae, atahori esa musi nenetoꞌuꞌ,
na dei fo tebꞌe nenetoꞌuꞌ.
Mete ma Lamatuaꞌ naeꞌtuꞌ nae, atahori esa musi nenetatiꞌ no fela-tafaꞌ,
na dei fo ana nenetatiꞌ no fela-tafaꞌ.”
Dadꞌi Lamatualain atahori nara afiꞌ miꞌidꞌedꞌeaꞌ, te naa dadꞌi kakaꞌeꞌ fo raꞌatataaꞌ tungga ma ramahere rakandoo neu E!
Banda deꞌulakaꞌ mana kalua mia raefafoꞌ
11 Basa naa ma, au ita banda deꞌulakaꞌ laen, kalua mia raefafoꞌ. Suran rua, onaꞌ bibi-lombo suran. Ma haran onaꞌ mengge-buta haran. 12 Ana dadꞌi mana ola-olaꞌ soaꞌ neu banda deꞌulakaꞌ fefeun, fo feꞌesaꞌan nenetatiꞌ losa naeꞌ a mate. Ana simbo koasa mia malangga nenetatiꞌ na naa, fo neu naꞌasusuuꞌ basa atahori sia raefafoꞌ songgo malanggan. 13 Ana o tao manadadꞌi manaseliꞌ ra, losa ana bisa naꞌondaꞌ ai mia lalai nisiꞌ basa atahori ra mata nara boe. 14 No taꞌo naa, banda deꞌulakaꞌ karuan peko-leleko atahori sia raefafoꞌ nendiꞌ malanggan koasan. Ana o parenda atahori tao paton esa, onaꞌ malanggan mata-aon, fo ara fee hadat neu malanggan, fo lele-uluꞌ a nenetati daiꞌ losa naeꞌ a mate ena. 15 Lamatualain o mboꞌi banda mana peko-lelekoꞌ naa, fo fee ani-hahaeꞌ masodꞌaꞌ neu paton naa. No taꞌo naa paton naa olaꞌ nalaꞌ, ma parenda tati risa atahori nda mana nau songgo e sa.
16 Banda mana peko-lelekoꞌ naa, naꞌasusuuꞌ basa atahori fo simbo dedꞌedꞌeꞌ sia lima ona nara, do, ree nara. Basa atahori, anak-moko, hatataꞌ-mamasuꞌiꞌ, ate do mana leo-aoꞌ, basa se musi simbo dedꞌedꞌeꞌ naa. 17 Te hokoꞌ, na, ara nda bisa raseo-rahasaꞌ saa-saa sa boe. Sia dedꞌedꞌeꞌ naa, nenesuraꞌ banda deꞌulakaꞌ nomer kaesan naa naran no nomer na.
18 Sia ia musi pake dudꞌuꞌat! Atahori mahineꞌ a, nahine nomer naa sosoan. Nomer naa mana natudꞌu atahori sa, naeni “666”.*
13:1 Daniel 7:3; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 17:3, 7-12 13:2 Daniel 7:4-6 13:6 Daniel 7:8, 25; 11:36 13:7 Daniel 7:21 13:8 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 69:29 13:10 Yermia 15:2; 43:11 * 13:18 Tungga atahori mahineꞌ soꞌal Susura Meumareꞌ, lele uluꞌ sia naa, nomer “6” sosoan, naeni dꞌala nda maloleꞌ sa, nda matetuꞌ sa, ma deꞌulakaꞌ. Dadꞌi nomer “666” ia sosoan, “deꞌulaka manaseliꞌ”.