12
Mꞌengge-buta natati labꞌan inaꞌ esa no anan
Basa ma, aiboiꞌ te ita manadadꞌiꞌ manaseliꞌ sa sou sia lalai, fo atahori nda feꞌe rita sa: hambu inaꞌ sa aon nenebabataꞌ no relo a. Ana tabu ein sia fulan, ma pake solo mane mana naꞌena nduuꞌ sanahulu rua. Inaꞌ naa mairuꞌ, ma mana nggaeꞌ, huu tein nambeta namedꞌa nae bꞌonggi.
Aiboiꞌ ma, ita manadadꞌiꞌ manaseliꞌ laen sa sou sia lalai. Hambu mengge-buta mbilas monaeꞌ sa. Langgan hitu ma suran sanahulu. Ana pake solo maneꞌ hitu. Ana sari namopoꞌ nduuꞌ babꞌanggiꞌ esa sia lalai a nendiꞌ ikon. De hela akaꞌ a babꞌanggiꞌ rua. Boe ma ana mbia hendi nduuꞌ naa ra raefafoꞌ rema. Basa de neu nambariiꞌ mbali inaꞌ naa, de nahati losa ana bꞌonggi. Huu ana nae odꞌo anaꞌ naa. Basa ma, inaꞌ a bꞌonggi ana touꞌ sa, ma Lamatualain aten esa mia sorga nema rambas nala anaꞌ naa, de nendi nisiꞌ Lamatualain fo Anaꞌ naa parenda no Lamatualain sia sorga. Huu Anaꞌ naa, dei fo parenda basa nusaꞌ sia raefafoꞌ no koasa manaseliꞌ. Ma inaꞌ naa nela nisiꞌ mamana maꞌafuniꞌ sa fo Lamatualain sadꞌia hela fee neꞌ a. Dei fo ara mete-seꞌu e sia naa losa too telu seseriꞌ (naeni fai 1.260).
Mikael natati no mengge-buta sia sorga
Basa naa ma, netatis monaeꞌ dadꞌi sia sorga. Lamatulain ate nara ro sira malanggan Mikael ratati labꞌan ro mengge-buta no ana boa nara. Mikael se rasenggiꞌ mengge-buta a no ana boa nara. Basa ma ara ai mengge-buta no ana boa nara fo afiꞌ sudꞌi leo sia sorga fai. De ara oi hendiꞌ se mia sorga, de mbia se raefafoꞌ rema. Mengge-buta naa, nitu ra malanggan. Mia fefeun ana akaꞌ lelekoꞌ atahori fo ara tao salaꞌ. 10 Basa ma au rena haraꞌ monaeꞌ sa mia lalai oi,
“Lele uluꞌ a mengge-buta a nambariiꞌ nakandooꞌ a sia Lamatualain matan.
Eni, mana nendi haraꞌ pepeko-lelekoꞌ, fo fee salaꞌ neu hita toronoo mamahere nara.
Ana akaꞌ fua salaꞌ neu se hatuꞌ-rerelon.
Te ia naa ana nenenggari-hendiꞌ mia sorga ena.
Dadꞌi ia naa basaꞌ e manadaiꞌ ena.
Ia naa fain losa ena fo Lamatualain fee masodꞌaꞌ neu atahori.
Ia naa Lamatualain toꞌu parendaꞌ no koasa manaseliꞌ.
Ma Ana soꞌu nala Kristus,
Atahori fo Ana pili nala dadꞌi maneꞌ neu basa nusaꞌ ra.
11 Hita toronoo atahori mamahere tara rasenggiꞌ mengge-buta fo maꞌahulun mana mbia salaꞌ neu se,
huu Lombo Anaꞌ raan sai fo ose hendi sala nara.
Ara o rasenggiꞌ e boe,
huu ara rambarani rafadꞌe Lamatualain Dedꞌea-Oꞌolan.
Onaꞌ mae atahori ramanasa fo rae risa se o,
ara nda dinggoꞌ sa.
12 Dadꞌi basa mana masodꞌaꞌ sia sorga, musi ramahoꞌo!
Ma basa mana masodꞌaꞌ sia raefafoꞌ musi ranea,
huu calaka naeꞌ a tudꞌa dai nggi.
Nitu ra malanggan onda nisiꞌ nggi.
Ana namanasa nae mate,
huu ana bubꞌuluꞌ nae, eni fai tao deꞌulakan, naeꞌ a basa ena!”
Mengge-buta a sangga-sanggaꞌ inaꞌ naa sia raefafoꞌ
13 Leleꞌ mengge-buta a bubꞌuluꞌ nae, eni nenenggariꞌ raefafoꞌ nema, ma ana neu sangga fo nae naꞌasususaꞌ inaꞌ mana bꞌonggi Anaꞌ naa. 14 Te ara fee inaꞌ naa lidꞌaꞌ rua, onaꞌ mbui nggarudꞌa lidꞌan, fo ana natambele neu keke sia mamana maꞌafuniꞌ mana naꞌadꞌooꞌ mia mengge-buta a. Sia naa, ara tao mataꞌ neu e losa too telu seseriꞌ.* 15 Nita taꞌo naa, ma mengge-buta a nasapupuraꞌ oe onaꞌ oe mandaliꞌ, fo nae nandali nendi inaꞌ naa. 16 Te raefafoꞌ tulu-fali inaꞌ naa, no dalaꞌ rae a natangga fo musi hendi oe mana mandaliꞌ mia mengge-buta bafan, fo afiꞌ nandali losa inaꞌ naa. 17 Boe ma, mengge-buta a namanasa inaꞌ naa seli. De ana neu natati no inaꞌ a ana fea nara naeni atahori mana rasodꞌa tungga Lamatualain parendan, ma dui-bꞌengga rakandooꞌ a Yesus Hara-lii malolen. 18 Basa ma, mengge-buta a neu nambariiꞌ nangginggio sia tasi suun.
12:3 Daniel 7:7 12:4 Daniel 8:10 12:5 Yesaya 66:7; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 2:9 12:7 Daniel 10:13, 21; 12:1; Yudas 9 12:9 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 3:1; Lukas 10:18 12:10 Ayub 1:9-11; Sakarias 3:1 * 12:14 Alkitab dedꞌea Yunani matetuꞌ a suraꞌ oi, “faiꞌ esa, faiꞌ rua, ma fai seseriꞌ sa”. Dedꞌeaꞌ naa onaꞌ mana sia Daniel 7:25; 12:7. Leleꞌ naa, sama onaꞌ fula 42, do, fai 1.260 sia tatadꞌaꞌ 11:2-3.