11
Lamatualain mana ola-olan rua manaseliꞌ
Basa ma ara loo fe au hau uꞌukuꞌ sa narun onaꞌ teteas. Ma Lamatulain parenda au nae, “Yohanis, fela leo fo muu uku Ume Hule-oꞌe Huu Ngga no mei tutunu-hohotun sia kota Yerusalem. Ma reken basa atahori mana hule-oꞌe sia naa. Afiꞌ uku ume hule-oꞌeꞌ a nembeleon, te mamanaꞌ naa fee hendi ena neu nusa-nusa feaꞌ fo nda mana rahine Au sa. Dei fo ara rema tatabꞌu ranggenggeo kota ngga naa, losa fula haa nulu rua (naeni fai 1.260). Dei fo Au denu atahori Ngga rua sia naa, fo dadꞌi mana ola-ola Ngga. Dei fo ara pake bua sususaꞌ ma rafadꞌe hara-lii Ngga, losa fai 1.260 naa ra basa.”
Lamatualain mana ola-olan Sakaria suraꞌ memaꞌ mia lele uluꞌ a, soꞌal mana ola-ola karuaꞌ ia ra. Ana pake gambar hau saitun huuꞌ rua no mamana mbedꞌaꞌ lambu rua mana mambariiꞌ mbali Lamatualain, naeni basa atahori sia raefafoꞌ Malanggan. Mete ma atahori rae tao raꞌasususaꞌ Lamatualain mana ola-olan karuaꞌ ia ra, dei fo ai kalua mia bafa nara fo rakadꞌeꞌ basa musu nara. No taꞌo naa basa atahori mana rae tao raꞌasususaꞌ se, dei fo mate. Leleꞌ ruꞌa se dadꞌi mana ola-olan sia raefafoꞌ, Ana fee koasa neu se fo ena udꞌan. Ana o fee se koasa fo tao oe dadꞌi raaꞌ, ma koasa fo tao calaka mataꞌ-mataꞌ sia raefafoꞌ, tunggaꞌ a hihii-nanau nara.
Mete ma fai dui-bꞌengga Lamatualain helu-fulin nateꞌe, dei fo banda manggeo sa dea nema mia ndola fo nda maikoꞌ a sa. Ana natati labꞌan ruꞌa se, losa nakalaꞌ ma tao nisa se. 8-9 No taꞌo naa, ruꞌa se mate sia nusa monaeꞌ fo lele uluꞌ a atahori risa sira Lamatuan sia hau ngganggeꞌ. Te kota naa, dadꞌi kota deꞌulakaꞌ onaꞌ Sodꞌom no Masir lele uluꞌ a. Dei fo atahori ra nggari hendi mana ola-olaꞌ naa ra ao-sisi nara sia dalaꞌ, losa fai telu seseriꞌ. Basa fo atahori mia basa nusaꞌ, leo, ma dedꞌeat ra, rema ranilu mamates karuaꞌ naa ra. Ara o nda fee isin fo neꞌoi sa, 10 huu ramahoꞌo rita atahori karuaꞌ naa ra mate ena. Te maꞌahulun ruꞌa se akaꞌ a raꞌasususaꞌ basa atahori sia raefafoꞌ dudꞌuꞌa nara. De ara feta-dote, ma esa haitua fee esa hahambuꞌ.
11 Basa fai telu seseriꞌ, dei fo Lamatualain fee se hahaeꞌ fo rasodꞌa baliꞌ. Boe ma basa atahori mana rita se foti nggeꞌe-nggeꞌe. 12 Mana ola-ola karuaꞌ naa ra rena haraꞌ sa mia lalai, denu se oi, “Woi! Ruꞌa nggi hene ia ima leo!” Boe ma ruꞌa se nenesoꞌuꞌ lalai reu ma leleeꞌ a babata nala se. Musu nara rita taꞌo naa, ma ara mboo-mbooꞌ a. 13 Aiboiꞌ ma, rae a nanggenggoꞌ seli. Onaꞌ hita reken basa ume sia Kota, mia ume sanahulu, hambu esa sea hendiꞌ e. Ma mate atahori rifon hitu. Atahori feaꞌ nda mana mateꞌ ra sa, ramatau rala seli. Te dei fo ara o fee hadꞌa-hormat neu Lamatualain, huu Eni mana toꞌu parendaꞌ sia sorga.
14 No taꞌo naa, calaka karuan seli ena. Te besa-bꞌesa, o! Huu calaka katelun nae nema ena.
Fuu maꞌoa kahitun — Lamatualain no Yesus Kristus toꞌu parendaꞌ sia raefafoꞌ
15 Basa ma, Lamatualain ate kahitun mia sorga fuu maꞌoan. Aiboiꞌ ma au rena haraꞌ naeꞌ rema randaa mia sorga rae,
“Ia naa manatoꞌu parendaꞌ sia raefafoꞌ,
akaꞌ a Lamatualain no Kristus,
naeni Lamatualain Atahorin fo Ana pili nala eniꞌ a lele uluꞌ a.
Dei fo Lamatualain toꞌu parendaꞌ nakandoo onaꞌ mane, losa doo nduꞌu-dꞌoon.
16 Malangga karua nulu haaꞌ mana endoꞌ sia kadꞌera-kadꞌera parendaꞌ sia Lamatualain matan, ara o rena haraꞌ naa ra boe. Boe ma ara sendeꞌ lululangga nara no mata nara losa rae, de koa-kio Lamatualain, 17 ma sodꞌa rae,
“Oo, Lamatualain!
Hai Malangga ma!
Hai Lamatualain ma!
Lamatualain mana parenda basaꞌ e.
Lamatualain mana koasa basaꞌ e.
Lamatualain mana sia eniꞌ a lele uluꞌ a.
Lamatualain mana sia leleꞌ ia.
Hai moꞌe makasi neu Lamatualain,
huu Lamatualain pake koasa monaem ena,
fo toꞌu parendaꞌ sia raefafoꞌ.
18 Te nusa-nusaꞌ laen ra ramanasa,
huu ara nda nau tungga Lamatualain sa.
Ia naa Lamatualain o namanasa,
huu ara nda nau rahine E sa.
Leleꞌ ia fain losa ena,
fo Lamatualain hukun atahori mana nda tao-afiꞌ neu E sa.
Leleꞌ ia fain losa ena,
fo Lamatualain tao nambalutu atahori mana tao rambalutu atahori feaꞌ ra.
Leleꞌ ia fain losa ena,
fo Lamatualain paresaꞌ atahori mates ra dedꞌean.
Leleꞌ ia fain losa ena,
fo Lamatualain bala-bꞌae dedenu nara mbusa-titi nara.
Naeni Lamatualain mana ola-ola nara,
no Lamatualain atahori nara,
moko-anak, lasiꞌ-soruꞌ.
Lamatualain bala-bꞌae basa atahori,
mana fee hadꞌat neu naran.”
19 Basa naa ma, au ita sia sorga, Lamatuaꞌ Ume Hule-oꞌen lelesun nenesoiꞌ. Boe ma au ita peti fo lele uluꞌ a ara mbedꞌaꞌ Lamatualain parendan mana nenesuraꞌ sia fatu. Boe ma lani a hadꞌok neu-nema, ndelas ndukururulu naꞌatututeꞌ, raefafoꞌ nanggenggoꞌ, ma udꞌan es fatu mamaberaꞌ tudꞌa mia lalai.
11:1 Yeskiel 40:3; Sakarias 2:1-2 11:2 Lukas 21:24 11:4 Sakarias 4:3, 11-14 11:6 1 Mane-maneꞌ ra 17:1; Kalua mia Masir 7:17-19; 1 Samuel 4:8 11:7 Daniel 7:7; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 13:5-7; 17:8; Daniel 7:21 11:8-9 Yesaya 1:9-10 11:11 Yeskiel 37:10 11:12 2 Mane-maneꞌ ra 2:11 11:13 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 6:12; 16:18 11:15 Kalua mia Masir 15:18; Daniel 2:44; 7:14, 27 11:18 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 2:5; 110:5; 115:13 11:19 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 8:5; 16:18; 16:21