15
Lamatualain aten hitu mia sorga rendi calaka monaeꞌ hitu raefafo rema
Basa naa ma, au ita saa manaseliꞌ sa sia lalai, losa au titindindiꞌ a. Hambu ate hitu mia sorga, esa-esaꞌ toꞌu koasa fo haitua calaka monaeꞌ raefafoꞌ nema. Calaka kahituꞌ ia ra, naeni calaka maꞌabuiꞌ ra. Mete ma basa se dadꞌi ena, naa sosoan oi, Lamatualain ralan maꞌasufu ena, de nda namanasa atahori sa ena.
Basa ma au ita tasiꞌ a mbila onaꞌ kaca nenesambor no ai. Au o ita atahori rambariiꞌ sia tasi suun boe. Sira, atahori nda mana tungga banda deꞌulakaꞌ a sa, nda songgo paton na sa, ma nda simbo dedꞌedꞌen sa. Basa se toꞌu lii-liiꞌ ra onaꞌ sasandu fo ara simbo mia Lamatualain. De ara sodꞌa sosodꞌat esa mia baꞌi Musa, naeni Lamatualain atahori dedenu maꞌahulun. Atahori ia ra o sodꞌa sosodꞌat esa fo koa-kio Yesus. Lele uluꞌ a atahori risa E, onaꞌ atahori risa bibꞌi lombo anaꞌ sia Lamatualain Ume Hule-oꞌen fo tao maꞌasufu ralan. Ara sodꞌa oi,*
“Hai koa-kio Lamatualain!
Hai soꞌu minanaru naran!
Huu Lamatualain Koasan, manaseliꞌ.
Ma Lamatualain manaselin, seli tebꞌe.
Lamatualain toꞌu parendaꞌ neu basa nusaꞌ sia raefafoꞌ.
Lamatualain dadꞌi maneꞌ neu basa leo ra sia raefafoꞌ
Lamatualain tataon, manaseliꞌ!
Lamatualain ue-tataon, malolen seli!
Lamatualain dꞌalan, ndoo-tetuꞌ!
Lamatualain masodꞌan, ndoo-tetuꞌ!
Basa atahori soꞌu rananaru Lamatualain naran,
basa atahori koa-kio Lamatualain malolen.
Huu akaꞌ Lamatualain mesaꞌ ne meumareꞌ.
Akaꞌ mesaꞌ ne nda ma salaꞌ sa.
Dei fo basa nusa ra rema beꞌutee neu Lamatualain
Dei fo basa leo ra rema roꞌe makasi neu Lamatualain.
Huu basa atahori rita Lamatualain ue-tatao na maloleꞌ.
Ma basa atahori bubꞌuluꞌ Lamatualain rala ndoos na ena.”
Leleꞌ atahori ra sodꞌa basa, ma au ita Kama fo Meumaren seli sia Lamatualain Ume Hule-oꞌen sia sorga, no teme pepelen mana makambembeleꞌ loaꞌ. Boe ma au ita ate kahituꞌ mia sorga mana rendi calaka kahituꞌ ra. Ara kalua mia Lamatuaꞌ Ume Hule-oꞌen. Ara pake bua maronda muti meuꞌ, no badꞌu selendang mia lilo isiꞌ. Au o ita esa mia banda ka haa manaseliꞌ mana sia Lamatualain kadera parendan bobꞌoan, banggi bokor liloꞌ hitu fee neu ate kahituꞌ ra. Bokor ka hituꞌ naa ra, esa-esaꞌ neneisiꞌ no huku-dokiꞌ mia Lamatualain. Ana mana nasodꞌa nakandoo losa doo nduꞌu-dꞌoon. Ana sangga nae mbori nasaborin raefafoꞌ nema. Nda dooꞌ sa ma, Ume Hule-oꞌeꞌ a sofe no masuꞌ mana natudꞌu Lamatualain mandela-masaꞌan no koasan sia naa. Nda hambu atahori esa masoꞌ nisiꞌ naa sa boe. Ate kahituꞌ naa ra musi mbori rabasaꞌ calaka kahituꞌ naa ra raefafoꞌ rema, dei fo atahori feꞌe bisa masoꞌ rala reu.
* 15:3 Musa suraꞌ sosodꞌat naa, leleꞌ Lamatualain nendi atahori Israꞌel kalua mia Masir, sira mamana doidꞌoson. 15:3 Kalua mia Masir 15:1-18 15:4 Yermia 10:7; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 86:9 15:5 Kalua mia Masir 38:21 15:8 Kalua mia Masir 40:34; 1 Mane-maneꞌ ra 8:10-11; 2 Israꞌel no Yahuda Dudꞌuin 5:13-14; Yesaya 6:4