22
Loe, fo oen mana nendi masodꞌaꞌ no hau huuꞌ mana nendi masodꞌaꞌ
Basa naa ma, ate mia sorga naa natudꞌu au loe esa, oe naa nendi masodꞌaꞌ. Oe a meun onaꞌ kaca. Ana bubꞌu mia Lamatualain no Lombo Anaꞌ a kadera parendan. Boe ma ana nandali nisiꞌ okofo monaeꞌ sia kota naa taladꞌan. Sia loe a bobꞌoan beꞌe seriꞌ, hambu hau huuꞌ mana nendi masodꞌaꞌ. Hau huuꞌ naa too sa na, naboa lao sanahulu rua; fula sa na lao esa. Roon bisa dadꞌi modꞌo fo tao nahaiꞌ atahori sia raefafoꞌ. Te basa saa fo Lamatualain parna timba hendi ma ndondon, ara nese kota naa ena. Hela akaꞌ a Lamatualain no Lombo Anaꞌ mana endoꞌ parenda sia kadera parenda nara, ro atahori dedenu nara mana beꞌutee neu Se.
Basa se rita Lamatualain matan. Boe ma Lamatualain naran nenesuraꞌ sia re nara. Sia naa, tetembaꞌ nese. De Lamatualain atahori nara nda parlu relo do lambu sa, huu Lamatualain mesaꞌ ne mana tao manggarelo kota naa. Dei fo ara toꞌu parenda sia naa losa doo nduꞌu-dꞌoon.
Lamatuaꞌ Yesus nateꞌe helu-fuli Na
Basa naa ma ate a nafadꞌe au nae, “Basa saa fo au ufadꞌe neu nggo ia, memaꞌ tebꞌe. Basa atahori ramahere oꞌola ngga naa. Maꞌahulun, Lamatualain nafadꞌe Hara-liin neu mana ola-ola nara nendiꞌ Dula-dalen. Te aleꞌ ia, Ana pake Ate nara mia sorga fo rafadꞌe ana nara soꞌal basa dalaꞌ ia ra, fo nda dooꞌ sa te musi dadꞌi.”
Basa naa ma, Yesus olaꞌ nae, “Misinedꞌa, e! Nda dooꞌ sa fai, Au uma ena. Sia susura ia basaꞌ e nenesuraꞌ ena, soꞌal saa fo mana nae dadꞌi. Basa atahori mana tungga susura ia hara-lii nara, ara onton seli.”
Mana suraꞌ susura ia, naeni au, Yohanis. Au ia, mana rena ma ita basa dalaꞌ ia ra. Rena basa ma, sendeꞌ lululangga ngga beꞌutee sia ate mia sorga a ein. Te Ana mana natudꞌu basa ia ra reu au. Te ana ai au nae, “Wee! Afiꞌ tao taꞌo naa! Musi beꞌutee neu Lamatualain. Afiꞌ beꞌutee neu au. Au ia Lamatuaꞌ atahori dedenun onaꞌ nggo boe, ma toronoo mara mana dadꞌi mana ola-olan, ma basa atahori mana tao tungga saa fo nenesuraꞌ sia susura ia.
10 Afiꞌ muꞌufuniꞌ susura ia isin mia atahori feaꞌ ra. Te nda dooꞌ sa fai, basa mana nenesuraꞌ sia susura ia, dadꞌi.
11 Basa atahori mana ranggenggeo, na,
hela se fo ara tao ranggenggeo rakandooꞌ a.
Ma basa mana masodꞌa no meumareꞌ,
ara musi rasodꞌa no meumareꞌ rakandooꞌ a.
Basa atahori mana tao deꞌulakaꞌ ra,
hela fo ara tao deꞌulakaꞌ rakandooꞌ a.
Te basa mana tao maloleꞌ ra,
ara musi tao maloleꞌ rakandooꞌ a.”
12 Basa naa ma, Yesus olaꞌ seluꞌ fai nae, “Musunedꞌa malolole! Nda dooꞌ sa fai, Au uma ena. Dei fo Au bala-bꞌae basa atahori, tungga tatao-nonoꞌi nara.
13 Au ia,
Alfa losa Omega.
Au ia,
A losa Z.
Basaꞌ e laoꞌ mia Au e,
eniꞌa mia fefeun losa babꞌasan.
14 Atahori mana safe ramemeu bua-baꞌu nara, onton.
Huu dei fo ara hambu hak rala reu tungga kota naa lelesu ine na.
Atahori-atahori mana masodꞌa meumareꞌ ra, onton.
Huu dei fo ara hambu isin raa boaꞌ mana tao atahori rasodꞌa rakandooꞌ a.
15 Te atahori feaꞌ ra, nda bole risiꞌ naa sa.
Nda Lamatualain atahorin sa, nda bole leo sia naa sa.
Naeni, atahori nda mana ramahere Lamatualain sa,*
mana hohongge, mana songgo-tanggu,
mana nisa atahori, mana suanggiꞌ,
ma mana pepeko-lelekoꞌ.
Basa se, nda bole masoꞌ sa.
Basa se, hela se siaꞌ a deaꞌ.
16 Au ia, Yesus. Au mana haitua ate ngga mia sorga fo nakambembela basa ia ra, fo hei mi mifadꞌe hehelu-fufuli ngga ia neu jamaꞌat kahituꞌ naa ra.
Au ia, mane Daud tititi-nonosin.
Au ia, mane mana toꞌu parendaꞌ.
Au ronda ngga manggarelon seli,
onaꞌ Nduu Fefetuꞌ.
Au ronda ngga maheren seli,
onaꞌ Nduu Fefetu Anaꞌ.”
17 Lamatualain Dula-dalen noꞌe nae, “Uma ia leo!”
Ina nenelemba-dodeꞌ o noꞌe nae, “Uma leo!”
Naa fo basa mana renaꞌ ra tungga rae, “Uma leo!”
Hela fo basa mana maꞌamadꞌaꞌ ra, rema rinu leo!
Hela fo basa mana rae rinu oe mana nendi masodꞌaꞌ a,
rema haꞌi leo!
Atahori bole haꞌi oe naa
no mudaꞌ a.
Atahori bole rinu oe naa
nda pake bae sa.”
Yohanis hehelu-fufuli mateteꞌen
18 Au, Yohanis, fee nesenenedꞌaꞌ neu basa atahori mana dei fo rena saa fo Lamatualain nakambembela memaꞌ fee au sia susura ia, taꞌo ia: mete ma hambu atahori nae tao nalenaꞌ saa sia susura ia rala, dei fo Lamatualain hukun tamba e no calaka hitu mana nenembori raefafoꞌ nemaꞌ naa. 19 Mete ma hambu atahori raꞌakukuraꞌ saa-saa sia susura ia, dei fo Lamatualain lea hendi hak na fo ana afiꞌ nisiꞌ kota meumareꞌ rala neu, ma afiꞌ naa boaꞌ mana tao fee atahori rasodꞌa rakandooꞌ a.
20 Yesus mesaꞌ ne mana nakambembela fee basa ia ra. Ana helu-fuli nae, “Naa tebꞌe! Nda dooꞌ sa fai, te Au uma ena.”
Naa, Lamatuaꞌ Yesus, uma leo!
21 Au oꞌe fo Lamatuaꞌ Yesus natudꞌu rala malolen neu basa atahori nara. Amin!
Mia au,
Yohanis
22:1 Yeskiel 47:1; Sakarias 14:8 22:2 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:9 22:3 Sakarias 14:11 22:5 Yesaya 60:19; Daniel 7:18 22:11 Daniel 12:10 22:12 Yesaya 40:10; 62:11; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 28:4; Yermia 17:10 22:13 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 1:8; Yesaya 44:6; 48:12; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 1:17; 2:8 22:14 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 2:9; 3:22 * 22:15 Alkitab dedꞌea Yunani suraꞌ oi, “busa”. Atahori Yahudi pake kata “busa” fo dadꞌi nekendandaaꞌ mana natudꞌu atahori nda Yahudi sa, naeni atahori feaꞌ ra “mana nda ramahere Lamatuaꞌ sa”. Sia lalaneꞌ ia, Yohanis olaꞌ soꞌal kalompok mataꞌ-mataꞌ mana nda bisa masoꞌ sorga sa. Kaesan, naeni, “atahori nda mana ramahere Lamatuaꞌ sa”. Dedꞌeat ia, nda olaꞌ soꞌal busa masoꞌ sorga, do hokoꞌ sa. 22:16 Yesaya 11:1, 10 22:17 Yesaya 55:1 22:19 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 4:2; 12:32