21
Yohanis mete nita lalai no raefafo mata feuꞌ a
Basa naa ma, au ita lalai no raefafo mata feuꞌ a, huu lalai no raefafo mbaraaꞌ a mopo hendi se ena. Tasiꞌ o nese ena boe. Boe ma au ita Lamatualain kota meumaren, naeni Yerusalem feuꞌ a, onda mia sorga. Kota naa onaꞌ lemba-dode inaꞌ fo soru saon. Basa de au rena haraꞌ sa mia kadera parendaꞌ a nae,
“Mete malolole!
Eniꞌ ia naa, Lamatualain Umen sia atahori ra taladꞌan.
Mia faiꞌ ia, Lamatualain nasodꞌa naꞌabꞌue no atahori nara.
Ana dadꞌi sira Lamatualain na.
Ma ara dadꞌi Eni ana nara boe.
Dei fo Ana no se nakandooꞌ a
ma Ana naꞌabꞌue no se losa doo nduꞌu-doon a.
Dei fo Ana seka namadꞌaꞌ luu-oe nara,
fo ara nda nggae ei-ei sa ena.
Huu sia naa esa o nda namahedꞌi sa ena.
Ma sia naa o esa nda mate sa ena boe.
Basa saa mana tao susa-sonaꞌ mia feꞌesaꞌan na, nese ena.
Basa saa mana tao doidꞌosoꞌ mia feꞌesaꞌan na, mopo ena.”
Boe ma mana endoꞌ sia kadera parendaꞌ a olaꞌ nae, “Mete malolole, te Au tao basaꞌ e dadꞌi feuꞌ.” Basa ma Ana olaꞌ fai no au nae, “Suraꞌ leo! Basa atahori bisa ramahere hara-lii ngga ia, huu basa ia ra, memaꞌ tebꞌe!”
Boe ma Ana nafadꞌe seluꞌ au nae,
“Basa saa fo Au helu-fuli mia maꞌahulun, dadꞌi ena.
Te Au ia,
Alfa losa Omega.
Ma Au ia,
A losa Z,
Basaꞌ e laoꞌ mia Au,
eniꞌ a mia fefeun losa doo nduꞌu-dꞌoon.
Basa atahori mana maꞌamadꞌaꞌ ra,
dei fo Au fee se rinu mudꞌaꞌ,
mia oe-mataꞌ mana nendi masodꞌaꞌ fo ara rasodꞌa no tetebꞌes.
Basa atahori mana raꞌatataaꞌ tungga Lamatuaꞌ dꞌala masodꞌa ndoo-tetun,
dei fo ara simbo rala basa papala-babꞌanggiꞌ ia ra.
Dei fo Au dadꞌi sira Lamatualain na,
ma ara dadꞌi ana nggara.
Te hambu atahori nenenggari hendiꞌ,
risiꞌ tasi ai baleran rala neu, mana mbila nda naloeꞌ sa.
Atahori mana ramatau doidꞌoso tungga Lamatuaꞌ,
Atahori mana nasadea Yesus,
atahori manggenggeoꞌ,
atahori mana hohonggeꞌ,
mana nisa atahori,
mana songgo-tangguꞌ,
mana suanggiꞌ,
no mana peko-lelekoꞌ.
Dei fo basa se nenembia-hendiꞌ risiꞌ tasi ai baleran,
fo atahori rae, ‘mamana mamates karuan.’ ”
Yohanis mete nita Yerusalem matafeuꞌ a
Boe ma au ita esa mia ate kahituꞌ ra mia sorga fo maꞌahulun mana toꞌu bokor neneoniꞌ Lamatualain nasan. Ana nema nanda no au, ma olaꞌ nae, “Uma ia dei! Te au ae utudꞌu nggo lemba-dodꞌe inaꞌ mana nae sao no Lombo Anaꞌ a.”
10 Boe ma Lamatuaꞌ Dula-dalen dai au, de ate esa mia sorga soꞌu au isiꞌ lete naruꞌ sa ata. Sia naa, ana natudꞌu au kota Yerusalem, naeni Lamatualain kota meumaren. Kota naa onda mia Lamatuaꞌ sia sorga. 11 Kota naa meulaun seli! Hambu rondaꞌ naꞌatututeꞌ mia Lamatualain manaseliꞌ a, onaꞌ fatu poemata makahahadok e. Losa basa kota a dadꞌi manggareloꞌ. 12 Hambu lutu nenedama naru monaeꞌ rereoꞌ kota naa, no lelesu ineꞌ sanahulu rua. Ate sanahulu rua mia sorga ranea lelesu ra. Sia lelesu kasanahulu ruaꞌ naa ra nenesuraꞌ leo Israꞌel kasanahulu ruaꞌ ra nara nara,* 13 Lelesu ineꞌ telu mbali rulu, telu mbali muri, telu mbali dii ma telu mbali ona. 14 Lutu nenedamaꞌ a nambariiꞌ sia fatu netehuuꞌ monaeꞌ sanahulu rua. Sia fatu netehuuꞌ ra nenesuraꞌ nara-naraꞌ mia Lombo Anaꞌ a dedenu kasanahulu rua nara, mana tao mataꞌ neu E sia raefafoꞌ.
15 Basa naa ma, ate mana olaꞌ no au a, toꞌu tetea uꞌukuꞌ esa mia lilo, fo nae uku kota a no lelesu ine nara no tembok na. 16 Ana uku naꞌahuluꞌ kota a lutu nenedama fala haa na. Nanarun, loloan, ma nanarun ata neu ona esa, naeni kilo rifon rua natun rua rua nulu (2.220) 17 Basa de ana uku lutu nenedamaꞌ a fafaun, meter nee nulu lima, tungga atahori uꞌukun. 18 Lutu nenedamaꞌ a ara tao mia fatu manggadilaꞌ naran Yaspis. Basa mana sia kota naa, ara tao mia lilo isiꞌ meun onaꞌ kaca e.
19 Fatu netehuuꞌ kasanahulu ruaꞌ ra, tao mia fatu mafelit mataꞌ-mataꞌ. Kaesan, pake fatu Yaspis naronda dula modꞌoꞌ. Karuan, fatu nilam naronda dula nggeo-manggareloꞌ. Katelun, fatu mirah naronda dula mbilas. Kahaan fatu samrud naronda dula modꞌoꞌ. 20 Kaliman, pake fatu unam mamafafauꞌ dula coklat no mutiꞌ. Kaneen, pake fatu sardius dula mbilas. Kahitun, pake fatu ratna cempaka, dula huni liloꞌ. Kafalun, pake fatu beril, dula nggeo-manggarelo modꞌoꞌ. Kasion, pake fatu krisolit, dula huni-huniꞌ. Kasanahulun, pake fatu krisopras, dula modꞌo-maꞌanureꞌ. Kasanahulu esan, pake fatu lasuardi dula modꞌo tasi oeꞌ. Ma kasanahulu ruan, pake fatu ndondoaꞌ dula mbilas-maranggeoꞌ. 21 Lelesu ine ka sanahulu ruaꞌ ra, tao mia mutiara dekeꞌ sanahulu rua. Lelesu esa na tao mia mutiara dekeꞌ sa. Ma nusaꞌ naa okofon, ara tao mia lilo isi makahahadok onaꞌ kaca.
22 Te au ita, ume hule-oꞌeꞌ nese kota naa. Huu Lamatualain mana koasa no Lombo Anaꞌ sia naa rakandooꞌ a. Naa de atahori reu beꞌutee mbali se. 23 Nusaꞌ naa nda parlu relo ma fulan fo raronda neu e se. Huu Lamatualain rondan tao manggareloꞌ sia naa. Ma Lombo Anaꞌ dadꞌi onaꞌ lambu manambilaꞌ ena. 24 Atahori mia basa bangsa sia raefafoꞌ dei fo rema laoꞌ sia manggareloꞌ naa. Mane-maneꞌ sia raefafoꞌ o dei fo rendi hata-heto manaseliꞌ nara fee neu Lamatualain. 25 Sia naa nda hambu tetembaꞌ sa, naa de ara nda parlu ena lelesu mana masoꞌ kota neu sa. 26 Dei fo ara o rendi basa maloleꞌ no basa hadat mia basa nusaꞌ sia raefafoꞌ nisiꞌ kota naa. 27 Te basa deꞌulakaꞌ, onaꞌ mana songgo-tangguꞌ, mana hohongge, ma mana peko-lelekoꞌ ra nda bole masoꞌ sa. Akaꞌ atahori fo nara nara nenesuraꞌ sia Lombo Anaꞌ susuran, mana suraꞌ atahori, mana masodꞌa rakandoo ro Lamatualain, nara naran, bole masoꞌ.
21:1 Yesaya 65:17; 66:22; 2 Petrus 3:13 21:2 Yesaya 52:1; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 3:12; Yesaya 61:10 21:3 Yeskiel 37:27; Malangga Agama ra Atoran na 26:11, 12 21:4 Yesaya 25:8; 35:10; 65:19 21:6 Yesaya 55:1 21:7 2 Samuel 7:14; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 89:26-27 21:10 Yeskiel 40:2 * 21:12 Tungga atahori mahineꞌ soꞌal Alkitab, nomer sanahulu rua naa, nomer mana natudꞌu atahori manadꞌaiꞌ. 21:13 Yeskiel 48:30-35 21:15 Yeskiel 40:3 21:16 Alkitab dedꞌea Yunani suraꞌ oi, 12.000 stadia. 21:17 Alkitab dedꞌea Yunani sia ia suraꞌ oi, “144 peihon”. Peihon esa naa, sama onaꞌ hasta esa. Naa, 12 kali 12, naeni 144. Dadꞌi mete ma 12 sosoa na, manadꞌaiꞌ, 144 sosoan, manadꞌaiꞌ seli. 21:21 Yesaya 54:11-12 21:23 Yesaya 60:19-20 21:24 Yesaya 60:3 21:26 Yesaya 60:11 21:27 Yesaya 52:1; Yeskiel 44:9