20
Lamatualain aten paꞌa mengge-buta no rante besi losa too rifon esa
Basa ma, au ita ate sa mia sorga onda mia lalai nema. Ana toꞌu rante monaeꞌ sa, ma nggoe ndola nda maikoꞌ a sa. Ana neu humu mengge-buta, naeni, nitu ra malanggan. Ana eꞌedik atahori eniꞌ a doon. De ate a futu mengge-buta nendiꞌ rante, fo ena e neu ndolaꞌ rala losa too rifon esa. Boe ma ate a ndunduꞌ hendi e ndolaꞌ rala neu. De ana nggoe nisa ndolaꞌ a lelesun, fo ena mengge a neu naa, losa too rifon esa. No taꞌo naa, mengge a nda pepeko-lelekoꞌ nusa-nusaꞌ sia raefafoꞌ losa too rifon esa sa. Basa fo, feꞌe mboꞌi e, te losaꞌ a.
Boe ma au o ita kadera parendaꞌ hetar, ma hambu atahori ra endoꞌ sia ata. Lamatualain soꞌu se fo raꞌetuꞌ dedꞌeat. Sira ia, maꞌahulun reu dui-bꞌengga soꞌal Yesus dudui malolen ma Lamatualain hara-liin, losa atahori risa se. Sira ia, nda songgo banda deꞌulakaꞌ no paton na sa. Ara o nda nau simbo banda naa dedꞌedꞌen sia ree nara no lima nara sa. Ara risa se, te Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ se, fo ara toꞌu parendaꞌ ro Kristus losa too rifon esa. 5-6 No taꞌo naa ara dꞌadi Lamatualain atahori fefeun fo mana rasodꞌa baliꞌ mia mamates. De sira ia, onton seli, huu ara dꞌadi Lamatualain atahorin. Sira nda nenenggari risiꞌ mamana doidꞌosoꞌ sa, de nda rameda rita mamates karuan sa. Te ara dadꞌi onaꞌ malangga agama mana mete-seꞌu Lamatualain no Kristus. Ma ara o toꞌu parendaꞌ raꞌabꞌue ro Kristus losa too rifon esa.
Te atahori mates laen ra, musi rahani losa too rifon esa, dei fo Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ se.
Lamatualain ate nara nggari nitu ra malanggan nisiꞌ tasi ai rala neu
Leleꞌ too rifon esa naa basa, dei fo Lamatualain denu mboꞌi mengge-buta naa mia ndola nda maikoꞌ a sa. Boe ma neu pepeko-lelekoꞌ nusa-nusaꞌ mia sudꞌiꞌ a bee sia raefafoꞌ. Nusaꞌ naa ra, nara nara Gog no Magog. Mateteꞌen ana naꞌabꞌue nala atahori nara fo reu ratati. Dedꞌesi nara onaꞌ saraꞌae sia tasi suun. Basa de, soldꞌadꞌu Gog no Magog, nonggo-nonggo rema mia basa raefafoꞌ suu-suun, de reu heo ndule Lamatuaꞌ nusa susuen, no atahori nara. Te Lamatuaꞌ naꞌondaꞌ ai mia lalai fo lalangge basa soldꞌadꞌu naa ra. 10 Boe ma Lamatualain atahori nara toꞌu rala nitu ra malanggan mana pepeko-lelekoꞌ atahori naeꞌ. De ara mbia hendi e nisiꞌ tasi ai baliran mana mbila nda naloeꞌ sa. Dei fo neneronggaꞌ sia naa naꞌabꞌue no banda deꞌulakaꞌ nenetatiꞌ a ma banda mana pepeko-lelekoꞌ a. Sia naa, ara ue-hemba no tao doidꞌoso se hatuꞌ-rerelon nakandoo, losa doo nduꞌu-doon.
Lamatualain naꞌetuꞌ basa atahori dedꞌeat na
11 Basa naa ma, au ita kadera parenda mutiꞌ monaeꞌ sa. Lamatualain endoꞌ sia ata. Aiboiꞌ ma, raefafoꞌ no lalai mopo reuꞌ ena, huu nda raꞌatataaꞌ Lamatualain koasan no mandela-masaꞌan. 12 Boe ma au ita atahori mana mateꞌ ra. Basa se anak-moko rambariiꞌ mbali kadera parendaꞌ a. Boe ma ate mia sorga ra rema rakambembela susura mana suraꞌ atahori tatao-nonoꞌi nara. Basa ma ara rakambembela susura sa fai, naeni susura mana suraꞌ nara-naraꞌ fo mana rasodꞌa ro Lamatualain losa doo nduꞌu-dꞌoon. Basa de Lamatualain naꞌetuuꞌ atahori mates ra dedꞌeat na, tungga tatao-nonoꞌi nara onaꞌ nenesuraꞌ sia susura naa ra rala. 13 Boe ma basa atahori mates ra rema rambariiꞌ mbali kadera parendaꞌ a. Sira, atahori mana mate sia madꞌaꞌ ata ma tasiꞌ rala. Lamatualain naꞌetuꞌ esa-esaꞌ dedꞌeat na, tungga tatao-nonoꞌi nara. 14 Basa naa de, Lamatualain mbia hendi Mamates nisiꞌ tasi ai mana mbila nda naloeꞌ sa. Ana o mbia hendi mamana atahori mates ra, nisiꞌ tasi ai rala neu. Tasi ai naa, naeni mamana mamates karuan. 15 Atahori bee naran nda nenesuraꞌ sia susura naa rala sa, ara nenembiaꞌ tasi ai rala reu boe. Huu susura naa, suraꞌ atahori, mana masodꞌa rakandoo ro Lamatualain, nara nara.
20:2 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 3:1 20:4 Daniel 7:9, 22 20:8 Yeskiel 7:2; 38:2, 9, 15 20:12 Daniel 7:9-10