19
Manasodꞌa bubꞌue monaeꞌ sa sodꞌa sia sorga
Ate naa olaꞌ basa, ma au rena hara makandesi onaꞌ manasodꞌa bubꞌue monaeꞌ sa sodꞌa sia surga. Ara sodꞌa rae,
“Haleloya! Haleloya!
Ata koa-kio hita Lamatualain na,
huu Eni manaseliꞌ
Haleloya! Haleloya!
Ata koa-kio hita Lamatualain na,
huu Eni koasan manaseliꞌ,
Lamatuaꞌ mana fee nggita tasodꞌa,
mia sala tara,
Lamatuaꞌ mana tao natetu nggita,
mia dꞌala sala-singgo tara.
Ata koa-kio Lamatualain,
huu eni mana naꞌetuꞌ dedꞌeat no matetuꞌ.
Ata koa-kio Lamatualain,
huu eni mana naꞌondaꞌ huku-dokiꞌ tungga dꞌalan.
Lamatualain naꞌetuꞌ huku-dokiꞌ fee ina dalaꞌ a,
huu ana akaꞌ kokoe atahori sia raefafoꞌ,
fo tungga hohongge ro e,
ma tungga deꞌulakan.
Lamatualain bala-bꞌae ina deꞌulakaꞌ naa,
huu ana akaꞌ tao nisa
Lamatuaꞌ atahori dedenu nara.”
Basa naa ma, ara sodꞌa sosodꞌat laen sia sorga rae,
“Haleloya! Koa-kio Lamatualain!
Haleloya! Minanaru Lamatualain naran!
Huu masuꞌ mia ai mana naa inaꞌ a ao-sisin,
hene nakandoo nda naloeꞌ sa.
No masuꞌ mia ai mana naa kota manaseliꞌ naa,
hene nakandoo nda basa-bꞌasa sa.”
Basa naa ma, malangga karua nulu haaꞌ ra ro banda kahaa manaseliꞌ ra, sendeꞌ lululangga nara mbali Lamatualain kadera parendan. Ara fee hadꞌa-hormat neu E rae,
“Tebꞌe! Ima fo ata koa-kio Lamatualain!
Haleloya! Ima fo ata tananaru Naran!”
Lombo Anaꞌ a fefeta kabꞌin na
Basa ma, au rena haraꞌ sa fai nema mia kadera parendaꞌ nae,
“Wei, Lamatualain atahori dedenu nara!
Wei, Lamatualain ana nara!
Ima fo ata soꞌu tananaru Lamatualain naran.
Ima basa anak-moko koa-kio E.”
Au rena onaꞌ atahori hetar ola-olaꞌ. Hara nara monaeꞌ onaꞌ oe mandaliꞌ, ma onaꞌ ndelas nakaruruluk natute-nanato. Ara olaꞌ rae,
“Haleloya! Hai koa-kio Lamatualain.
Haleloya! Hai soꞌu minanaru naran.
Huu Eni mana koasa manaseliꞌ.
Ma Eni mana parenda basaꞌ e.
Ia naa, hai rala mara ramahoꞌo ena.
Ia naa, hai rala mara bꞌuna-bꞌuna.
Hai koa-kio E,
huu Lombo Anaꞌ fai kakabꞌin na losa ena.
Hai soꞌu minanaru naran,
huu Lombo Anaꞌ a lemba-doden nenesadꞌiaꞌ ena.
Lamatualain fee ne bꞌua lemba-dodeꞌ mia teme meulauꞌ.
Lamatualain fee ne bꞌuas muti makahahadok.”
(Buas muti makahahadok naa, naeni Lamatualain atahori nara tatao malole nara.)
Boe ma ate mia sorga nafadꞌe au nae, “Yohanis! Ho musi suraꞌ taꞌo ia:
‘Basa atahori mana hambu nerolot rema risiꞌ Lombo Anaꞌ fefeta kabin na, dei fo ara onton tebꞌe-tebꞌeꞌ!’ ”
Basa ma, ate naa tute oꞌolan nae, “Lamatualain Hara-liin ia, memaꞌ tebꞌe!”
10 Boe ma au beꞌutee sendeꞌ lululangga ngga neu ate a. Te ana ai au oi, “Afiꞌ beꞌutee neu au taꞌo naa! Au ia Lamatuaꞌ atahori dedenun onaꞌ nggo, mo toronoo mara mana dui-bꞌengga atahori soꞌal Yesus. Yesus nenorin, onaꞌ maꞌahulun Lamatualain nafadꞌe neu mana ola-ola nara. De afiꞌ beꞌutee neu au, te beꞌutee neuꞌ a Lamatualain!”
Lamatuaꞌ Yesus nema sae ndara muti
11 Basa naa ma, au botiꞌ mata ngga, ma ita sorga nenesoiꞌ. Aiboiꞌ ma, ita ndara mutiꞌ sa dea nema. Atahori mana endoꞌ sia ndara naa, naran, “Atahori mana toꞌu dedꞌea-oꞌolan” ma “Atahori Ndoosꞌ”. Leleꞌ Ana naꞌetuꞌ dedꞌeat, Naꞌetuꞌ no matetuꞌ. Mete ma neu natati, Ana neu tungga Lamatualain hihii-nanaun. 12 Matan naronda onaꞌ ai. Ana pake solo maneꞌ hetar sia langgan. Naran nenesuraꞌ sia aon, te mesaꞌ ne nahine naraꞌ naa ra sosoan. 13 Bua-baꞌun, neneboroꞌ sia raaꞌ. Atahori roe E rae, “Lamatualain hara-liin”. 14 Au o ita soldꞌadꞌu ra mia sorga sae ndara mutiꞌ de tungga E. Basa se pake bꞌua-bꞌaꞌu muti meulauꞌ 15 Hambu fela tafa tandeꞌ sa kalua mia atahori naa bafan. Ana pake fela tafaꞌ naa, fo neu natati labꞌan basa nusaꞌ sia raefafoꞌ. Mateꞌen Ana nasenggiꞌ se. Boe ma Ana dꞌadi maneꞌ nara. Ana parenda se no deres, de ara medꞌa Lamatualain mana koasa seliꞌ a nasan boe. Naa onaꞌ atahori tatabꞌu ralutu anggor bꞌoaꞌ fo eꞌe rala oen.
16 Sia atahori Naa bua-baꞌun, ma sakan, nenesuraꞌ taꞌo ia:
Maneꞌ mia basa maneꞌ ra
Malangga mia basa malangga ra.
Lamatuaꞌ Yesus nasenggiꞌ banda deꞌulakaꞌ no soldꞌadꞌu nara
17 Basa ma, au ita ate sa mia sorga nambariiꞌ sia relo a ata. Ana nggasi neu basa mbui mana raa sisi mburuꞌ mana matambele seku sia lalai ata nae, “Ima miꞌibꞌubꞌue sia ia leo, fo mia Lamatualain fefeta monaen! 18 Hei bisa mia basa atahori mates ra ao-sisin; naeni mane-maneꞌ, malangga-malangga soldꞌadꞌu, ma soldꞌadꞌu ra. Hei o bisa mia basa ndara no soldꞌadꞌu mana sae ndara ra sisin boe. Hei bisa mia ate do atahori mana leo-aoꞌ do, atahori anak-moko ao-sisi nara. Eꞌekun, ima mia basa naa ra, sisi nara!”
19 Basa naa ma, au ita banda deꞌulakaꞌ fo maꞌahulun mana kalua mia tasiꞌ a. Ana neu maꞌiraꞌ no basa maneꞌ sia raefafoꞌ ro basa soldꞌadꞌu nara. De reu ratati labꞌan atahori mana endoꞌ sia ndara mutiꞌ a ata, ma basa soldꞌadꞌu nara mia sorga. 20 Te atahori mana endoꞌ sia ndara mutiꞌ a ata, humu nala banda deꞌulakaꞌ nenetatiꞌ a no banda mana pepeko-lelekoꞌ a. Mana ola-olan naa naeni maꞌahulun mana tao manadꞌadiꞌ mataꞌ-mataꞌ fo edꞌiꞌ atahori mana simbo banda deꞌulakaꞌ a dedꞌedꞌen ma songgo paton a. Te ia naa, Atahori mana endoꞌ sia ndara mutiꞌ a, mbia hendi banda deꞌulakaꞌ a no mana ola-olan risiꞌ tasiꞌ ai baliran mana mbilaꞌ nda naloeꞌ a sa. 21 Basa ma Atahori mana endoꞌ sia ndara mutiꞌ a, neu tati nisa soldꞌadꞌu laen ra. nendiꞌ fela tafaꞌ mana kalua mia bafan. Boe ma, mbuiꞌ mana raa sisi mburuꞌ ra rema raa rabasaꞌ aosisi nara.
19:2 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:43; 2 Mane-maneꞌ ra 9:7 19:3 Yesaya 34:10 19:5 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 115:13 19:6 Yeskiel 1:24; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 93:1; 97:1; 99:1 19:9 Mateos 22:2-3 19:11 Yeskiel 1:1; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 96:13; Yesaya 11:4 19:12 Daniel 10:6 19:15 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 2:9; Yesaya 63:3; Yoel 3:13; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 14:20 19:18 Yeskiel 39:17-20 19:20 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 13:1-18