18
Lamatualain aten dui kota Babel tutudꞌan
Basa naa ma, au ita Lamatualain aten esa fai onda mia sorga. Ana naꞌena koasa ma rondaꞌ manaseliꞌ, de tao manggareloꞌ neu basa raefafoꞌ a. Ana nafadꞌe no hara monaeꞌ nae,
“Naꞌaloli ena! Naꞌaloli ena! Kota Babel naꞌaloli ena!
Tudꞌa ena! Tudꞌa ena! Kota manaseliꞌ naa, tudꞌa ena!
Ana dadꞌi nitu ra mamana leleon ena.
Ana dadꞌi basa nitu-mula ra rae leleon.
Ana dadꞌi basa mbui mana naa sisi mburuꞌ ra mamana neꞌebꞌuen.
Ana dadꞌi basa banda deꞌulakaꞌ ra lalaet na.
Ana naꞌaloli ena, huu basa nusaꞌ sia raefafoꞌ,
akaꞌ rema rinu mafu eni anggor na.
Ana tudꞌa ena, huu basa leo mana sia raefafoꞌ,
akaꞌ rema hohongge ro kota naa atahori nara.
Mane-maneꞌ mia basa negara,
rema hohongge sia naa.
Mana dꞌanggan mia basa kota ra,
rema raseoꞌ losa ramasuꞌi.
Huu kota naa onaꞌ inaꞌ mana hiiꞌ a hasa sudꞌi a saa mafelit ra.
Huu kota naa o onaꞌ mana hohonggeꞌ hiiꞌ a sangga basa maladꞌa-maladꞌa ra.”
Basa ma, au rena haraꞌ sa fai nameli, mia lalai nae,
“Woi! Basa atahori nggara e!
Mela dea ima leo!
Lao hela nusaꞌ naa leo!
Afiꞌ tao tungga atahori nusaꞌ naa deꞌulaka nara,
fo afiꞌ dai huku-doki nara.
Huu deꞌulaka nara
naen seli ena,
Ma sala nara
tanaꞌ-tanaꞌ losa lalai ena.
Ia naa Lamatualain nda liliiꞌ
dꞌala deꞌulaka nara sa.
Ia naa Lamatualain nahehere
nae huku-doki se ena.
De hei musi bala-bꞌae deꞌulaka nara,
onaꞌ ara tao deꞌulakaꞌ neu atahori feaꞌ ra boe.
Akaꞌ hei musi bala-bꞌae deꞌulaka nara,
lao rua.
maꞌahulun ara eꞌedꞌik atahori,
fo rinu mia sanggi lilo nara manasofeꞌ no anggor doidꞌosoꞌ.
Te ia naa sira musi rinu
anggor doidꞌosoꞌ naa, lao rua.
Ara tao ao nara manaseliꞌ.
Ma rananaru ao nara.
Ara nauꞌ a rasodꞌa meulau-meulauꞌ.
Ara hiiꞌ a maladꞌa-maladꞌaꞌ.
Huu naa, ara musi hambu sususaꞌ naen seli.
Dadꞌi ara musi rasodꞌa doidꞌoso.
Huu feꞌesaꞌan ara olaꞌ koao onaꞌ mana hohonggeꞌ rae,
‘Au ia, Ina maneꞌ!
Au nda dadꞌi ina falu sa!
Au o nda nggae ei-ei sa.
Au nda pake bꞌua sususaꞌ sa.’
Ara olaꞌ taꞌo naa losa Lamatualain namanasa se.
Losa Lamatualain nae hukun se.
Dei fo siaꞌ a faiꞌ esa rala,
ramedꞌa ndoe rala seli,
ara nggae ei-ei,
ma ara o mate boe.
Losa atahori nggari hendi se ai rala reu.
Losa ai nakadꞌeꞌ hendi ao sisi nara.
Lamatualain manatoꞌu koasa manaseliꞌ a, mana naꞌondaꞌ huku-dokiꞌ ia.
Ma Lamatua manaseliꞌ a, mana naꞌetuꞌ dedꞌeat ia.
Mane-maneꞌ fo maꞌahulun rema,
hohongge ro kota a atahori nara,
ma rasodꞌa meulau-meulauꞌ sia naa.
Dei fo rita masuꞌ a hene mia ai naa,
dei fo ara bubꞌuluꞌ nusaꞌ naa nenehotuꞌ ena.
Dei de ara nggae ei-ei neu e.
10 Ma ramatau rita atahori naa ra doidꞌoso nara.
Te ara mbarani rambariiꞌ siaꞌ a doo-dooꞌ.
Ma ara mbarani mete miaꞌ a naa.
Boe ma ara olaꞌ rae,
‘Adoo! Kasian Babel, o!
Adoo! kasian kota manaseliꞌ a, o!
Huu siaꞌ a jam esa rala, ho hambu huku-dokiꞌ ena.
Huu losaꞌ a, te mumbulutu ena.’
11 Rena taꞌo naa, ma atahori fo maꞌahulun rema mia basa mamanaꞌ fo danggan sia naa,
ara o nggae ei-ei boe.
Huu nda hambu esa,
nae hasa sudꞌi a saa nara sa.
12 Nda hambu esa nau neu hasa
bꞌua heheti ao nara mana taoꞌ mia lilo, lilo fulaꞌ,
fatu makahadꞌok, ma mutiara.
Nda hambu esa neu hasa
sira teme lenan, teme sutra,
do, teme meulau feaꞌ dula mbilas, do dula mbilas-marranggeoꞌ.
Nda hambu esa neu hasa
sudꞌi saa nara mia hau maꞌameniꞌ, nggadi-noli nenedulaꞌ,
do hau nenedulaꞌ ra.
Nda hambu esa neu hasa
sudꞌi saa nara mia riti, besi do fatu marmar.
13 Nda hambu esa neu hasa
hau maꞌeꞌ do hau rou maꞌeꞌ mataꞌ-mataꞌ nara sa.
Nda hambu esa neu hasa
hau raa maꞌameniꞌ nara, do, mina maꞌameniꞌ mataꞌ-mataꞌ.
Nda hambu esa neu hasa
oe anggor ma mina saitun,
tarigu, do, are-nggadum nara sa.
Nda hambu esa neu hasa
sapi, lombo, do, ndara nara sa.
Nda hambu esa neu hasa
kareta,
do, ate nara sa.
14 Dei fo atahori mana danggan naa ra fale rala nara rae,
‘Adoo! Babel e!
Adoo, kota manaseliꞌ, o!
Ho saa-saa meulau mara, fo atahori mara hii rala seliꞌ ra,
nese ena.
Mopo basa se ena, de ara hatataaꞌ,
losa tudꞌa loloe rala seli.’
15 Feꞌesaan, atahori mana danggan naa ra ramasuꞌi huu kota naa onaꞌ ina dalaꞌ.
Ia naa ara fale rala nara nda basa-bꞌasa sa.
Ramatau rala seli,
rita kota naa atahori nara doidꞌoso nara.
Ara nggenggeꞌer,
rita huku-dokiꞌ naa.
Te ara rambarani mete miaꞌ a dodꞌooꞌ.
Ara rambarani rambariiꞌ miaꞌ a naa.
16 Boe ma ara olaꞌ rae,
‘Adoo! Kasian Babel, e!
Adoo! Kasian kota manaseliꞌ, o!
Maꞌahulun atahori mara pake buas meulauꞌ dula mbilas, do mbilas-maranggeoꞌ
mia teme mafelit seli.
Maꞌahulun atahori mara heti ao nara rendiꞌ lilo, mutiara,
ma fatu makahadoꞌ mafelit seli.
17 Te sia jam sa rala,
sudꞌiꞌ a saa mara mopo ena.
Nda dooꞌ sa,
suꞌi mara mopo basa se!”
Maꞌahulun mana mauli ofai ro mataros nara o
sae ofaꞌ reu-rema sia kota naa.
Te ia naa ara rambarani nafu siaꞌ a dodꞌooꞌ.
Ma ia naa rambarani lalanit miaꞌ a naa.
18 Ara ranilu masuꞌ mana dea nema mia ai naa.
Boe ma bubꞌuluꞌ rae, kadꞌe hendi basa e.
De ara fale rala nara rae,
‘Adoo kasian! Nda afiꞌ hambu kota feaꞌ sa ena
manaseliꞌ onaꞌ kota Babel.
Adoo kasian! Nda hambu kota feaꞌ sa ena,
meulaun onaꞌ e.’
19 Ara ao afu de mbori neu langga nara
huu rala nara hedꞌis.
Ara nggae ei-ei,
huu rala nara rambalulutu.
Boe ma ara olaꞌ rae,
‘Adoo! Kasian Babel, e!
Adoo! Kasian kota manaseliꞌ a, o!
Hai sae ofaꞌ mii-ima mendi sudꞌiꞌ a saa fee nggo,
losa hai o mimisuꞌi boe.
Hai misaa mendi sudꞌiꞌ a saa mara ena,
losa hai o misodꞌa meulau-meulauꞌ boe.
Te siaꞌ a jam sa rala,
basa naa ra, mopo se neuꞌ ena.
Losaꞌ a te,
basa naa ra, lutu-etoꞌ nala se.’
20 Basa ma, haraꞌ naa olaꞌ seluꞌ nae,
‘Wei, hei mana masodꞌa sia sorga!
Rala mara nda parlu mera sa ena.
Wei, Lamatualain atahori nara!
Rala mara nda parlu susa-sona sa ena.
Wei, Lamatualain dedenu nara!
Rala mara ramahoꞌo leo.
Wei, Lamatuaꞌ mana ola-ola nara!
Rala mara maꞌahe leo.
Maꞌahulun, Babel naꞌasususaꞌ nggi.
Maꞌhulun, kota naa ue-hemba nggi.
Te ia naa, Lamatualain bala-bꞌae doidꞌoso mara ena.
Te ia naa, Ana bala-bꞌae kota naa deꞌulaka na ena.’ ”
21 Basa ma, au ita ate esa mia sorga maꞌaderen seli. Nema oꞌo nala fatu esa monaen onaꞌ atahori. De ana mbia fatu a nisiꞌ tasi rala neu. Boe ma nafadꞌe nae,
“Dei fo ara ralutu babel a onaꞌ naa boe”
Dei fo ara ramopoꞌ kota manaseliꞌ naa onaꞌ naa boe.
22 Nda hambu atahori,
mana naꞌaminaꞌ lii-liiꞌ sia nusaꞌ naa sa ena.
Nda hambu atahori
rena sasandu, gitar, suling,
ma maꞌoa liin sia kota naa sa ena.
Nda hambu tukan,
tao ues sia ue-taon sa ena.
Nda hambu atahori,
mol are sia kota naa sa ena.
23 Nda hambu atahori,
dedꞌe lambu sia kota naa sa ena.
Nda hambu atahori,
feta dote kakabꞌiꞌ sia naa sa ena.
maꞌahulun, kota naa mana maseo-mahasaꞌ sudꞌiꞌ a saa ra,
ramasuꞌi rala seli,
Maꞌahulun, Babel atahori mana dꞌanggan nara,
rasodꞌa hambu-dꞌai rala seli.
Te ara pake nanori maꞌahatuꞌ,
fo ralaka atahori sia raefafoꞌ.
Ara pake modꞌo suanggiꞌ,
fo peko-lelekoꞌ atahori sia raefafoꞌ.
24 Babel simbo huku-dokiꞌ a beran seli,
huu ana akaꞌ nisa Lamatualain mana ola-olaꞌ nara.
Nusa manaseliꞌ a lutu-etoꞌ ena,
huu ana akaꞌ ue-hemba namateꞌ Lamatualain atahori nara,
hambu Lamatualain atahori nara ruma, nenetao nisaꞌ sia mamana-mamanaꞌ feaꞌ ra.
Te Babel mana lemba-doi basa salaꞌ naa ra.
Nusa manaseliꞌ naa musi lemba-dꞌoi nala.”
18:2 Yesaya 21:9; Yermia 51:8; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 14:8; Yesaya 13:21; Yermia 50:39 18:3 Yesaya 23:17; Yermia 51:7 18:4 Yesaya 48:20; Yermia 50:8; 51:6, 45 18:5 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 18:20-21; Yermia 51:9 18:6 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 137:8; Yermia 50:29 18:8 Yesaya 47:7-9 18:10 Yeskiel 26:16-17 18:11 Yeskiel 27:31, 36 18:13 Yeskiel 27:12, 13, 22 18:16 Yeskiel 27:31, 36 18:17 Yesaya 23:14; Yeskiel 27:26-30 18:18 Yeskiel 27:32 18:19 Yeskiel 27:30-34 18:20 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:43; Yermia 51:48 18:21 Yermia 51:63-64; Yeskiel 26:21 18:22 Yeskiel 26:13; Yesaya 24:8 18:23 Yermia 7:34; 25:10 18:24 Yermia 51:49