17
Lamatualain aten naꞌasasamaꞌ kota Babel no ina dalaꞌ
Basa ma esa mia ate kahituꞌ mana toꞌu bokor rouꞌ ra, nema olaꞌ no au nae, “Uma ia dei! Au ae utudꞌu nggo Lamatualain huku-dokin neu ina dalaꞌ deꞌuhakat naa. Eni, naeni kota monaeꞌ fo ara rafefela deka no oe naeꞌ a. Maꞌahulun a maneꞌ mia bee-bꞌee rema hohongge ro kota naa atahori nara. Atahori laen ra o rema rinu mafu, ma tungga-tunggaꞌ kota naa hohonggen.”
Basa naa ma, Lamatualain Dula-Dalen dai au, ma ate mia sorga a oꞌo nendi au isiꞌ mamana rouꞌ sa. Sia naa au ita inaꞌ sa endoꞌ sia banda deꞌulakaꞌ sa ata dulan mbilas kara-kara. Banda naa langgan hitu ma suran sanahulu. Sia aon nenesuraꞌ dedꞌea neꞌemutis neu Lamatualain. Inaꞌ naa pake bua mafelit dula mbilas ma mbilas-maranggeoꞌ. Ana heti aon nendiꞌ lilo, fatu makahadoꞌ mafelit, ma mutiara. Ana toꞌu sanggi liloꞌ esa sofe no oe anggor sia lima onan. Oe anggor naa, naeni hohonggen ma basa deꞌulakaꞌ no manggenggeoꞌ fo ana taoꞌ ra. Sia reen nenesuraꞌ naraꞌ esa, sosoan feꞌe maꞌafuniꞌ. Susura naa liin taꞌo ia:
Au ia, Babel!
Naeni, kota manaseliꞌ!
Basa deꞌulakaꞌ sia raefafoꞌ,
laoꞌ mia au.
Basa mana hohonggeꞌ sia raefafoꞌ,
naꞌoka sia au.
Basa ma au mete, te inaꞌ naa manamafu kale-kaleꞌ ena, huu ana ninu Lamatualain atahori nara raa nara ena. Naeni, ana nisa Lamatualain atahori nara, huu ara nda raloeꞌ dui-bꞌengga atahori soꞌal Yesus sa.
Ita taꞌo naa, ma au titindindi mbo-mbooꞌ a ma heran ala seli.
Te ate a natane au nae, “Taꞌo bee de titindindi onaꞌ naa? Uma, fo au ufadꞌe ina manendit naa no banda deꞌulakaꞌ fo ana saeꞌ a sosoan nara. Naeni mana naꞌena langgaꞌ hitu, ma suraꞌ sanahulu. Lele uluꞌ a banda mbilas naa sia raefafoꞌ, te aleꞌ ia nese ena. Akaꞌ na nda dooꞌ sa te, ana nema mia ndola doidꞌosoꞌ fo nda ma ikoꞌ a sa. Leleꞌ naa, hambu atahori masodꞌaꞌ sia raefafoꞌ, nara nara nda nenesuraꞌ sia Lombo Anaꞌ susuran sa fo Lamatualain suraꞌ eniꞌ a leleꞌ Ana nda feꞌe tao raefafoꞌ ia sa. Dei fo atahori titindindi rita banda mbilas naa, huu ana baliꞌ ena. Te mete ma nema ena, dei fo Lamatualain mbia e nisiꞌ tasi ai baleran mana mbilaꞌ nda naloeꞌ sa.
Atahori mahineꞌ dei fo nahine dalaꞌ ia. Banda deꞌulakaꞌ langgaꞌ hitu naa, sosoan, leteꞌ hitu. Ina dalaꞌ a, endoꞌ sia leteꞌ naa ra ata. Ma langgaꞌ hitu naa ra sosoan, maneꞌ hitu. 10 Mia mane kahituꞌ naa ra, mate lima ena. Ia naa esa endoꞌ parenda. Esa nda feꞌe nema sa. Te mete ma nema, ana toꞌu parendaꞌ losaꞌ a. 11 Ia naa au ufadꞌe soꞌal banda mbilas fo feꞌesaꞌan nasodꞌa, te ia naa mate ena. Feꞌesaꞌan eni o esa mia mane kahituꞌ naa ra boe, te dei fo ana baliꞌ nema toꞌu parendaꞌ dadꞌi maneꞌ kafalun. Mateꞌen te ana o nambalutu boe.
12 Suraꞌ kasanahuluꞌ naa ra sosoa nara, naeni maneꞌ sanahulu. Ara nda feꞌe toꞌu parendaꞌ sa. Dei fo ara simbo koasa fo toꞌu parendaꞌ ro banda mbilas a, te ara parenda losaꞌ a.* 13 Huu basa se maꞌiraꞌ fo fee koasa nara neu banda mbilas a. 14 Dei fo maneꞌ ra ratati labꞌan Lombo Anaꞌ a. Te dei fo Lombo Anaꞌ a no atahori nara rasenggiꞌ basa se. Atahori mana tungga Lombo Anaꞌ naa, naeni atahori fo Ana tengga ma noꞌe nalaꞌ ra, mana raꞌatataaꞌ tungga E. Dei fo ara manang, huu Lombo Anaꞌ naa manaseliꞌ. Akaꞌ Eni mesaꞌ ne maneꞌ, soaꞌ neu basa maneꞌ ra, ma malangga soaꞌ neu basa malangga ra.
15 Oe naeꞌ mana deka no ina dalaꞌ a, naeni atahori mia basa leo, dedꞌeat, ma nusaꞌ sia raefafoꞌ. 16 Mane kasanahuluꞌ ma banda deꞌulakaꞌ naa dei fo nda hii inaꞌ fo nda mana naꞌena mamaet na sa. Dei fo ara rambas rala basa bua-baꞌun ma sudꞌiꞌ a saa nara, ma lao hela e no maꞌaholan sia naa. Ara o raa ao-sisin boe. Boe ma hela ao-sisin bee na, ara mbia hendiꞌ ai rala neu. 17 Lamatualain tataon de mane kasanahuluꞌ ra maꞌiraꞌ, fo fee koasa nara reu banda mbilas a, losa ana nalutu inaꞌ a. No taꞌo naa, Lamatualain dudꞌuꞌan basa se dei fo dadꞌi.
18 Dadꞌi! Ina dalaꞌ fo mitaꞌ a, naeni kota manaseliꞌ fo mana parenda basa maneꞌ sia raefafoꞌ.
17:1 Yermia 51:13 17:2 Yesaya 23:17; Yermia 51:7 17:3 Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 13:1 17:4 Yermia 51:7 17:8 Daniel 7:7; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 11:7; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 69:29 * 17:12 Alkitab dedꞌea Yunani sia ia naꞌena sosoaꞌ rua. Naeni: 1) nda dooꞌ sa; do, 2) jam esaꞌ a. 17:12 Daniel 7:24