7
Lamatualain cap nala atahori 144.000
Basa naa ma, au ita Lamatualain aten haa mia sorga rambariiꞌ sia raefafoꞌ a ani-mata haa nara fo raꞌangge anin. De anin nda bisa fuu sia tasi, madꞌaꞌ ata, ma hau-hau huuꞌ ra sa. Lamatualain fee se koasa fo ara tao ralutu madꞌaꞌ ata no tasiꞌ a. Basa ma Au ita seluꞌ ate feaꞌ sa mia sorga, nema mia rulu nema. Ana nendi cap mia Lamatualain mana masodꞌa losa doo nduꞌu-dꞌoon. Ana nameli nafadꞌe ate kahaaꞌ ra nae, “Helafiꞌ dei! Afiꞌ tao milutu madꞌaꞌ ata, tasiꞌ a ma hau-hau huuꞌ ra. Helafiꞌ fo hai cap mala Lamatualain atahori dedenu nara ree nara dei.”
Basa ma rafadꞌe au rae, ate naa cap nala Lamatuaꞌ atahori nara ena. Dedesi nara, atahori 144.000, mia basa leo Israꞌel. Naeni:
hambu atahori 12.000 mia leo Yahuda;
atahori 12.000 mia leo Ruben;
atahori 12.000 mia leo Gad;
atahori 12.000 mia leo Aser;
atahori 12.000 mia leo Naftali;
atahori 12.000 mia leo Manase;
atahori 12.000 mia leo Simeon;
atahori 12.000 mia leo Lewi;
atahori 12.000 mia leo Isaskar;
atahori 12.000 mia leo Sebulon;
atahori 12.000 mia leo Yusuf;
ma atahori 12.000 mia leo Benyamin.
Atahori meumareꞌ ra koa-kio Lamatualain no Lombo Anaꞌ a
Basa ma, au ita atahori hetar, losa nda nenereken nala sa. Ara rema mia basa leo ra, dedꞌeaꞌt ra, ma basa nusaꞌ sia raefafoꞌ. Basa se raꞌabꞌue mbali kadꞌera parendaꞌ no Lombo Anaꞌ a. Ara pake badꞌu mutiꞌ ma toꞌu palam rooꞌ sia lima nara. 10 Basa ma, ara soꞌu sosodꞌat de koa-kio randaa rae,
“Hai koa-kio Lamatualain,
mana endoꞌ sia kadꞌera parendaꞌ ia.
Hai o soꞌu minanaru Lombo Anaꞌ ia!
Sira ia, mana fee hai masodꞌaꞌ.
Sira ia, mana soi dꞌala masodꞌaꞌ fee hai.”
11 Ara olaꞌ basa taꞌo naa, ma Lamatualain ate nara mia sorga mana rambariiꞌ rereoꞌ kadꞌera parendaꞌ a, sendeꞌ lululangga nara losa mata nara dai rae a mbali kadꞌera parenda monaeꞌ naa. Malangga-malangga naa ra, ro banda manaseli kahaaꞌ naa ra, tao taꞌo naa boe. Basa se beꞌutee neu Lamatualain, 12 ma sodꞌa rae,
“Tebꞌe! Naa tebꞌe!
Hai o koa-kio Lamatualain!
Hai o soꞌu minanaru Lamatuaꞌ naran!
Lamatuaꞌ dudꞌuꞌan, tanden seli.
Lamatuaꞌ koasan, monaeꞌ seli.
Lamatuaꞌ deren, manaseliꞌ.
Hai moꞌe makasi neu Lamatualain nekendooꞌ a.
Hai fee hadꞌa-hormat neu Lamatualain nda nemeꞌetu sa.
Tebꞌe, taꞌo naa!
13 Ara koa-kio basa taꞌo naa, ma esa mia malangga ka 24 naa ra natane au nae, “Atahori naeꞌ mana pake badꞌu mutiꞌ naa ra ho muhine se, do? Ara mia bee rema?”
14 Te au utaa ae, “Hokoꞌ, Papa. Au nda uhine se sa. Papa lebe nahine se.”
Boe ma ana nafadꞌe au nae, “Sira, atahori mana kalua mia doidꞌoso monaeꞌ ena.
Sira, atahori mana pake Lombo Anaꞌ a raan,
fo safe bua-baꞌu nara,
no tao ramutiꞌ badꞌu nara.
15 Huu naa, ara rambariiꞌ sia Lamatualain kadꞌera parendan mataꞌ.
Ara tao mataꞌ neu Lamatualain hatuꞌ rerelon sia ume hule-oꞌen.
Lamatualain no se nakandondooꞌ a.
Lamatualain nanea se nakandondooꞌ a.
16 Dei fo ara nda ramedꞌa ndoe sa ena.
Dei fo ara nda ramedꞌa raꞌamadꞌa sa ena.
Dei fo relo a nda haa se sa ena.
Dei fo rou nara nda kufa dai matobꞌiꞌ sa ena.
17 Lombo Anaꞌ mana deka kadꞌera parendaꞌ naa,
Dei fo dadꞌi manatadꞌa nara.
dei fo ana mboo nendi se,
reu rinu sia oe mataꞌ mana nendi masodꞌaꞌ.
Dei fo Lamatualain o ose hendi susa-sona nara,
fo ara nda afiꞌ nggae sa ena.”
7:1 Yermia 49:36; Daniel 7:2; Sakarias 6:5 7:3 Yeskiel 9:4, 6 7:14 Daniel 12:1; Mateos 24:21; Markus 13:19 7:16 Yesaya 49:10 7:17 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 23:1-2; Yeskiel 34:23; Yesaya 49:10; Yesaya 25:8