8
Segel kahitun — Lamatualain ate nara simbo maꞌoa hitu
Basa ma, Lombo Anaꞌ naa sefi segel kahitun. Aiboiꞌ ma, basa mana sia sorga ra nda raꞌaundaꞌ sa. Nda hambu esa nahara sa losa mbei ma banggi rua jam esa. Boe ma au ita ate hitu mia sorga. Ara rambariiꞌ rakandooꞌ a sia Lamatualain matan, fo rae mete-seꞌu E. Esa-esaꞌ simbo maꞌoa na.
Ma au ita ate esa fai mia sorga. Ana nambariiꞌ sia mei tutunu-hohotuꞌ a mataꞌ fo ara tunu-hotu hau maꞌameniꞌ raaꞌ a. Ana toꞌu manggo liloꞌ esa fo ara biasa tao hau maꞌameniꞌ raa na. Basa ma ara fee ne hau maꞌameniꞌ raaꞌ nae-nae boe, fo ana naꞌabꞌue no Lamatualain atahori nara hule-oꞌe na. Basa ma ana nendi manggo liloꞌ naa onaꞌ tutunu-hohotuꞌ mana maꞌafo meniꞌ, fo tao neu mei liloꞌ sia kadꞌera parendaꞌ a mataꞌ. Boe ma ana dedꞌe hau maꞌameniꞌ a raa na. Ma maꞌamenin hene nisiꞌ Lamatualain matan, naꞌabꞌue no basa hule-oꞌeꞌ mia Lamatualain atahori nara.
Ate a haꞌi ai mia mei a, de tao nasofe manggo liloꞌ a. Boe ma ana honda manggo a raefafoꞌ nema. Aiboiꞌ ma, au ita ndelas a hadok naꞌatututeꞌ dii-ona sia raefafoꞌ. Basa ma, ndelas ndukurulu lii monaeꞌ naꞌatutute, no rae a nanggenggo monaeꞌ.
De ate kahituꞌ mia sorga ra rahehere rae fuu maꞌoa nara.
Fuu maꞌoa kaesan — sela-nggariꞌ ra kadꞌe
Leleꞌ ate kaesan fuu maꞌoan, ma udꞌan es no ai nabꞌali no raaꞌ mbori raefafoꞌ nema losa hau-bꞌebꞌa no sela-nggariꞌ ra nenehotuꞌ. Basa uru modoꞌ sia bee-bꞌee o nenehotuꞌ boe. Onaꞌ hita bꞌanggi raefafoꞌ dadꞌi babꞌanggiꞌ telu, na, babꞌanggiꞌ esa nenehotuꞌ. Ma onaꞌ hita bꞌanggi basa hau huuꞌ no sela-nggariꞌ sia raefafoꞌ dadꞌi babꞌanggiꞌ telu, na, babꞌanggiꞌ esa nenehotuꞌ.
Fuu maꞌoa karuan — tasiꞌ isi-oen mate
Leleꞌ ate karuan fuu maꞌoa na, ma hambu saa o monaen baꞌu onaꞌ lete monaeꞌ sa mbila nenenggariꞌ tasi rala neu, losa babꞌanggiꞌ esa mia tasiꞌ a babꞌanggin telu dadꞌi raaꞌ. Basa ma, esa mia babꞌanggiꞌ telu mia basa banda mana masodꞌaꞌ sia tasi ra, mate se. Ma esa mia babꞌanggiꞌ telu mia basa ofaꞌ mana laa-laaꞌ sia tasiꞌ a, rambalutu hendi se.
Maꞌoa katelun — oe a meru
10-11 Leleꞌ ate katelun fuu maꞌoan, ma nduu monaeꞌ sa tudꞌa mia lalai, onaꞌ obꞌor monaeꞌ sa mbila. Nduuꞌ naa naran ‘meru’. Lele ana tudꞌa ma, oe sia loe no oe mataꞌ ra basa e meru. Atahori mana rinu oe naa, hetar mate. Onaꞌ a hita bꞌanggi basa loe no oe mataꞌ sia raefafoꞌ neu babꞌanggiꞌ telu, na, babꞌanggiꞌ esa meru.
Maꞌoa kahaan — relo, fulan no nduuꞌ ra dadꞌi maꞌahatuꞌ
12 Basa ma, ate kahaan fuu maꞌoan. Aiboiꞌ ma relo, fulan no nduuꞌ ra nenehembaꞌ, boe ma ara dadꞌi maꞌahatuꞌ. De nandaa no fai rerelon, babꞌanggiꞌ esa mia fai rerelon babꞌanggiꞌ telu, dadꞌi maꞌahatuꞌ, huu relo a nda naronda matetuꞌ sa ena. Ma nandaa no fai tetembaꞌ, babꞌanggiꞌ esa mia fai tetembaꞌ a babꞌanggin telu dadꞌi maꞌahatu kibu-kibuꞌ, huu fulan ma nduuꞌ ra nda raronda matetuꞌ sa.
13 Basa de au botiꞌ mata ngga, ma ita mbui marambua sa natambembele sia lalai. Ana nggasi nae, “besa-bꞌesa, o! Calaka monaeꞌ dei fo dai basa atahori mana masodꞌaꞌ sia raefafoꞌ. Huu hela feꞌe ate telu sia sorga nda feꞌe fuu maꞌoa nara sa.”
8:3 Amos 9:1; Kalua mia Masir 30:1, 3 8:5 Malangga Agama ra Atoran na 16:12; Yeskiel 10:2; Kalua mia Masir 19:16; Rae-fafoꞌ Mata Feuꞌ 11:19; 16:18 8:7 Kalua mia Masir 9:23-25; Yeskiel 38:22 8:10-11 Yesaya 14:12; Yermia 9:15 8:12 Yesaya 13:10; Yeskiel 32:7; Yoel 2:10, 31; 3:15