9
Fuu maꞌoa kaliman — lamat naꞌasususaꞌ atahori
Basa ma, Ate kaliman fuu maꞌoa na. Ma au ita nduuꞌ sa tudꞌa raefafoꞌ nema. Ara fee nggoeꞌ sa neu nduuꞌ a fo neu soi ndola romaꞌ mana nda naꞌena ikoꞌ a sa, lelesun. Ana soi ndolaꞌ a lelesun, ma masu nggeo mamafafauꞌ dea nema onaꞌ lasi nenedꞌedꞌeꞌ masun. Masuꞌ naa namasu bubꞌueꞌ ata neu, losa lalai no relo a maꞌahatuꞌ. Boe ma lamat hetar seli ratambele dea rema mia masuꞌ naa rala, de onda raefafoꞌ rema. Lamatualain fee se koasa ona uraꞌ e. Te Ana parenda se nae afiꞌ tao milutu uru a, hau huuꞌ, ma sela-nggariꞌ ra. Te ara musi tao raꞌasususaꞌ atahori fo Lamatuaꞌ cap Na nese ree nara. Lamatualain mboꞌi lamat ra tao raꞌasususaꞌ atahori fula lima, te nda bole risa se. Sadꞌi tao doidꞌoso se onaꞌ uraꞌ a toꞌiꞌ. Sia fula lima rala, atahori doidꞌoso rala seli, losa roꞌeꞌ a mamates. Mae onaꞌ naa o ara nda bisa mate sa.
Au ita lamat naa ra mata-ao nara onaꞌ a, ndara netatis. Ara rasolo solo netatis nenetaoꞌ mia lilo. Mata-ao nara onaꞌ atahori. Langga fulu nara naruꞌ onaꞌ inaꞌ ra langga fulun, ma nisi nara tandeꞌ onaꞌ singa nisiꞌ. Ona ara pake pepele tendaꞌ nenetaoꞌ mia besi, onaꞌ uꞌu unaꞌ e. Lidꞌa nara ralii rahereꞌ onaꞌ soldꞌadꞌu nononggoꞌ sa ndara nara lea kareta netatis. 10 Iko nara manaseliꞌ ma marasot onaꞌ uraꞌ a rason. Ara hambu koasa fo tao doidꞌoso atahori rendiꞌ raso nara, losa fula lima. 11 Mane lamat ra, naeni malangga mia basa ate neneoiꞌ sia ndola doidꞌosoꞌ fo nda naꞌena ikoꞌ sa. Naran sia dedꞌea Ibrani, Abadon, ma sia dedꞌea Yunani, Apolyon. Sosoan, “Mana Tao Malutuꞌ.”
12 No taꞌo naa, calaka kaesan, seli ena. Te besa-bꞌesa, o! Huu hela feꞌe calaka rua fai.
Fuu maꞌoa kaneen — doidꞌosoꞌ mataꞌ telu sia raefafoꞌ
13 Basa ma ate kaneen fuu maꞌoa na. Ma ita mei liloꞌ mana matambambaliꞌ no Lamatualain, fo ara dedꞌe rendiꞌ neu hau maꞌameniꞌ a raan. Hambu haraꞌ kalua mia mei a sura nara haaꞌ se. 14 Haraꞌ naa nafadꞌe neu ate mana feꞌe fuu basa maꞌoan nae, “Ate haa nenefutuꞌ dooꞌ ena sia loe monaeꞌ sa, naran Efrat. Muu mboꞌi se leo!” 15 Boe ma neu mboꞌi se, fo ara reu tao risa atahori nandaa no too, fula, fai, ma liiꞌ fo Lamatualain naeꞌtuꞌ basa ena. Onaꞌ hita bꞌanggi atahori sia raefafoꞌ neu babꞌanggiꞌ telu, na, dei fo mate hendi babꞌanggiꞌ esa. 16 Ara rafadꞌe au rae, ana bua naa ra, soldꞌadꞌu mana sae ndara nara, juta natun rua. 17 Basa ma au ita soldꞌadꞌu naa ra ro ndara nara. Soldꞌadꞌu naa ra babꞌaa tendaꞌ nara rendiꞌ babꞌaaꞌ tendaꞌ dulaꞌ telu naeni mana mbila-karakaraꞌ, modꞌoꞌ makahahadoꞌ, ma huni-baleran. Ndara naa ra langga nara onaꞌ singa langgan. Ai no masuꞌ ma baleran nasapupuraꞌ mia ndara ra bafa nara, 18 fo fee doidꞌosoꞌ mataꞌ telu sia raefafoꞌ. Doidosoꞌ mana kalua mia ndara ra bafa nara, risa esa mia babꞌanggiꞌ telu, mia basa atahori sia raefafoꞌ. 19 Ndara ra reu tao doidꞌoso atahori ra rendiꞌ bafa ma iko nara. Sia iko nara, hambu langgaꞌ onaꞌ mengge langgaꞌ.
20 Te feꞌe hambu atahori ruma sia raefafoꞌ, nda hambu doidꞌosoꞌ naa ra sa. Mae taꞌo naa o, ara nda nau nggari hendi tatao-nonoꞌi deꞌulaka nara sa. Ara songgo nitu rakandooꞌ a, ma songgo saa fo ara tao mia lilo, doi fulaꞌ, riti, fatu ma hau. Mae sudꞌi a saa naa ra nda bisa rita sa, nda bisa rena sa, ma nda bisa laoꞌ sa, te ara songgo se nda raloeꞌ sa! 21 Ara o nda nau raloeꞌ mia sala-kiluꞌ laen nara sa boe, onaꞌ a risa atahori, pake nenori maꞌahatuꞌ, hohongge ma ramanaꞌo.
9:2 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 19:28 9:3 Kalua mia Masir 10:12-15 9:4 Yeskiel 9:4 9:6 Ayub 3:21; Yermia 8:3 9:7 Yoel 2:4 9:8 Yoel 1:6 9:9 Yoel 2:5 9:13 Kalua mia Masir 30:1-3 9:20 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 115:4-7; 135:15-17; Daniel 5:23