13
Banaba Mai Saulo Teuhu Ahinakia.
Antioka mareana aonai mahabanai mai bamarere haukia baika atakia neiakia, Banaba, Simeona (hau umuna), Lukio (Kurene hauna), Manaen (Heroda ohi tekiro haeamo) mai Saulo. Ia tehore Obiapaka tekuti aina mai teani robe aonai, Auba Robe ehina benakia etibaha, “Banaba mai Saulo ohi katoa'i taeanakia au pau'uai, au anuatae aina akana katebabaina.” Weiana teani robe mai tebahuba'ari murinai, imakia ia terarua ahakiai tehao 'au ba teuhu ahinakia.
Kupuro ai Teiroro.
Auba Robe ehore Banaba mai Saulo ohi euhunakia teriri teao Seleukia ai, weia haeamona aunohiai tebeau ahi teao Kupuro kereibuanai. Salami ai tekara'au weia Tirama ena 'abi Iuda haukia ekia marea aokiai teiroro aina Ioane Mareko abomo weia herekiai ia ebarainakia.
Kereibua maikoinai tekabanai teao Pafo ai hanona hau ha tetabu ahina, Iuda haukia ekia mea hauna mai mahabanai bai'oina hauna ha atana Bariesu. Ia hanona kereibua weiana ena Kabana hauna Seregio Paulo aobero hauna ena hau. Kabana hauna ehore Banaba mai Saulo eaparinakia wairanai, pokina ena nuatae Tirama ena 'abi aiana keona. 'A Bariesu atana ibaruana Eluma (Helene maeanai anina hanona mea hauna) ia terarua ekaiabunakia Kabana hauna ekia 'abi paunai a'i mea'ikakauma. 'A Saulo, atana ibaruana hanona Paulo, Auba Robe ai ebonu 'auna, mea hau weiana eiha 'ini'inina, 10 ehina bena etibaha, “Oi Tiaporo nahuna! Oi hanona taba namokia ikoikiai nu'oatanakia aomu bai'oi mai ki'a akakiai ebonu. Obiapaka ena 'abi tohakia ikoinai nua'i banai bai'oi ai nubaonakia. 11 Bariu Obiapaka imana hanona oi ahamuai kehore 'auna aonai mahamu kateki'a, rani papana beraura eana a'i koihana.” Beronai Eluma eonobaina 'abu mai wapura mahana tekaiabuna, maearima enoinakia ibaka'ana hauna ha pehaea imanai pe'ebe pebaka'ana. 12 Kabana hauna hoa weiana erama eihana raninai ea'ikakauma, pokina Obiapaka ena ba'iobi 'abikiai eta'uta'u huri.
Paulo Mai Banaba Teao Pisidia Hanona Antiokai Teiroro.
13 Paulo mai te'abana haukia kipokia Pafo ai tebeau ahi teao Perega, Pamfulia hanonai tekara'au, weia Ioane Mareko ia ehabonakia emue Ierusalema eao. 14 Paulo mai Banaba ohi Perega ai temikiri teao Pisidia hanona Antioka ai tekara'au. Weia beraura robe aonai teao Iuda haukia ekia mareai tekatoto temiati. 15 Mose ena rauhubu pukana mai mahabanai haukia tererenakia pukakia tetuabinakia murinai marea poki haukia tebaiuhu eao herekiai tetibaha, “Uaho'abamai e, emai nuatae emi batabura 'abina ha re'a maearima neiakia herekiai patohinanakia.”
16 Paulo emikiri imanai etori abunakia etibaha, “Isaraela haumi mai rama haeai Tirama ṯokuti aina haumi e, aia'u tomona. 17 Isaraela hauka eka Tirama ehore kupuka 'aba'abaka etina'anakia abomo haukia ebabo'onakia ekia miaho Aigupito aonai, haeamona ia ena hiabu apa'uanai Aigupito ai ebakarahinakia. 18 Ihau bariabui 'abana hano'akunai herekiai ebapahihi. 19 Ia ehore Kanana hanopakakia 'abaihau hamomo ebapururunakia. Hanokia ewatenakia Isaraela hanokiai teao ihau hinabu bani reana imabui 'abana aonai. 20 Taba neiakia murikiai bakai haukia ebamikirinakia kate'uainakia emaimo mahabanai hauna Samuela ena rani ai.
21 “'A ia tehore obia 'arana ha tenuatae aina hanona Tirama ehore Beniamina itubuna hauna ha, Kisa nahuna Saulo ebenakia, ihau bariabui aonai eobia. 22 Tirama Saulo ea'i obona murinai Davida ea'i taeana ekia obia 'aranai eao. Ia pouna ehinana etibaha, ‘Iese nahuna Davida abatabu ahina anuatae aina, ia hanona e'u nuatae akakia ikoikiai kebabainakia.’ 23 Tirama ena 'abi'uai ihobonai Davida ena rama haunai Isaraela maearimakia kebamaurinakia hauna ebamikirina, weiana hanona Iesu.
24 “Iesu ena aka a'i ea'i rama bahana aonai Ioane hanona aba eiroro 'uai Isaraela maearimakia ikoikiai ekia ki'ai kateraona kabe mai kate'uere robe. 25 Ioane ena aka aba kepua aonai maearima ehina benakia etibaha, ‘Wai turaonana au hanona tai? Au hanona Keriso aha'i. Ia hanona muri'uai nimai, au hana a'i anamo ena tamaka warokia a'i karubunakia.’
26 “Uaho'aba'u Aberahamo ramana haukia nahukia abomo wai rama haeai Tirama ṯokuti aina haumi e, Tirama ehore bamauri 'abina neiana aba euhuna emai aika herekai. 27 Ierusalema ai ṯemiaho haukia mai te'uai ainakia haukia a'i te'iobina Iesu hanona bamauri hauna. Abomo beraura robe ai rani ikoikiai tetuabina 'abina weiana mahabanai haukia tererena hauna obona a'i teobo, Iesu aka ki'a haunai tebaona, weiana hanona mahabanai haukia ekia 'abi aba etohana. 28 Iesu kateahu 'arina ena pokina ha a'i tetabu ahina, weiana Pilato tenoina 'ari 'ekanai kehorotina. 29 Ia 'abina puka robenai terere 'uainakia ihobonai akakia ikoikiai tebaorenakia murinai, ia e'ari hauanina matiu ibiri ropo 'ubinai tea'i obona 'ariahanai tehorena. 30 Ia Tirama ehore Iesu 'ariai ebamikiri muena. 31 Weiana murinai, Iesu hanona rani bo'ona kipokia teka'a Galilea ai eaomo Ierusalemai haukia herekiai ewaira tina. Bariu maearima weiakia hanona ia mahakiai teihana hauna pouna tehinana Isaraela haukia wairakiai.
32 “Ua buonai ai abomo pou namona weiana Tirama 'aba'abaka herekiai e'abi'uai aina hauna ṯamaiaina wai heremi. 33 Tirama hanona Iesu 'ariai ebamikirina weianai ena 'abi'uai 'aba'abakia herekiai ebatohana. Salamo ibaruana aonai abomo Iesu pouna ehinana etibaha,
‘Oi hanona au Naha'u.
Bariu rani neianai
au hanona oi Hamamu.’*
Sal 2.17
34 Tirama Iesu 'ariai ebamikirina, ba 'ariahana aonai a'i keburu buru. Weiana hanona ena 'abi puka robenai hauna ebatohana,
‘Au kahore Davida herenai
a'abi'uai aina weiana erobe mai
etohana hauna wai kabenimi.’
Isa 55.3
35 Salamo haeai aonai abomo ṉa e'abi aiho,
‘Emu robe hauna hanona
a'i kohabo 'abaeana a'i
keburu buru.’
Sal 16.10
36 Davida ena mauriai hanona Tirama ena nuatae akakia ebabai, murinai e'ari kupuna 'aba'abana herekiai tehorena, haeamona hauanina 'uriai eburu buru. 37 Ia Tirama 'ariai ebamikiri muena hauna hanona 'uriai a'i eburu buru. 38 Ua buonai uaho'aba'u e, ṯanuatae kato'iobina Iesu paunai ki'a ihina haona pouna hanona wai heremiai ṯairoro aina. 39 Tirama ehore Iesu tia'ikakaumana haukia hanona bero ebenakia, pokina Mose ena rauhubuai 'ekakia ikoikiai wai bero a'i katotabu ahina. 40 Ua buonai kato'ima 'ima harainimi mahabanai haukia 'abi tabana tehinana hauna heremiai a'i merama. Ṉa te'abi aiho,
41 ‘'Uahi'uahi haumi,
tomota'uta'u huri ba
tomo'ari baihana.
Au emi raniai taba ha kababaina,
hau ha pekikipa haraina
iamo a'i kato a'ikakaumana.’ ”
Hab 1.5
42 Paulo mai Banaba marea ai tikarahi aonai, maearima ia tenoinakia pou neiakia waira rani robenai katehina mue herekiai. 43 To'u epua murinai, Iuda maearimakia mai rama haeai maearimakia Tirama tekuti aina ba Iuda haukia baiatakiai tetoto haukia bo'okia Paulo mai Banaba murikiai te'au. Ia terarua maearima weiakia tebahi ahinakia Tirama ena aoko'o hoana aonai katemiaho.
44 Rani robena ibaruanai aiarai ṯemiaho haukia ikoinai temai tebararona Tirama ena 'abi aiana kateona. 45 'A Iuda haukia hanona to'u haukia teihanakia raninai tewamuru ki'a, Paulo 'abi ehinanakia haukia tea'i ki'anakia haeamona 'abi ki'a obokia tehina ia herenai. 46 Ia Paulo mai Banaba te'abi tabura tetibaha, “Tirama ena 'abi hanona wai pato'iobi 'uaina, ia wai hanona tubaki'ana haeamona kipomi ki'a 'ekanai tuhorotinimi mauri banaibanai a'i ṯonuatae aina, ua buonai ai aba rama haeai haukia herekia ṯaeao. 47 Obiapaka ṉa ehinabe aihonamai,
‘Au oi nahorotini'o rama haeai
haukia ibaeakia ai koao,
abomo bamauri koaoaina
hanopaka puana.’ ”
Isa 49.6
48 Rama haeai haukia aia weiana teona raninai aokia enamo ba Obiapaka ena 'abi tebanamona. Weiakia Tirama etina'anakia mauri banaibanai katea'ina haukia hanona tea'ikakauma. 49 Ba Obiapaka ena 'abi hanona hano weiana maikoina aonai teuhu otaraina. 50 Ia Iuda haukia tehore obia babi'ekia weiakia Tirama ṯekuti aina haukia mai aiara haukia apa'uakia aokia teani tekai ta'a ta'anakia, Paulo mai Banaba ohi te'oatanakia haeamona hano weiana aonai teu'u ahinakia. 51 Paulo mai Banaba hanona baki'a aiarana weiana herenai aekia apurorokia teahuahu obonakia ba teao Ikonio. 52 A'ikakauma haukia weiakia Antioka ai ṯemiaho haukia aokiai enamo mai Auba Robe ai tebonu.
* 13:33 (33) 'ao abaramani'o.