12
Heroda Iakobo Eahu 'arina Ba Petero Tebawapurana.
Ua raninai Heroda Obia hauna ehore Tirama ena marea haukia baika ea'inakia enuatae kea'i ki'anakia paunai. Ia ehore Ioane a'ana Iakobo akiua ai ehara 'arina, Heroda Iuda haukia eihanakia babai weiana hauna teaonamo aina, ua buonai ia ehore Petero abomo ea'ina. Rani weiana hanona Iuda haukia ekia tatu ha Parawa ibakupu aha'i tatuna ranina. Ea'ina wapura itunai ekaiabuna, huari haukia harau haea 'abaihau imakiai eutana, bani bani kate'imana. Heroda ena raona hanona tatu murinai kebakarahina mako wairakiai kebabakaina. Ua buonai Petero wapura itunai te'imana, ia a'ikakauma haukia hanona Tirama tenoi tabura taburana Petero paunai.
Aneru Petero Ebaraina Wapura Itunai Ebakarahina.
Heroda eraonana kebakarahina ṉa ehoma rani weiana a'i nimai baha rabinai, Petero hanona huari haukia rua baiatakiai enoti eparua mai ibirikia rua. Ba huari haukia rua pa'abi 'akonai tebai'ima. Aonai biai mo Obiapaka ena aneru ia herenai ekoroti eana ikaihuri ebaeana, aneru ehore Petero robuna eati 'apuana, ebaona etibaha, “'Omikiri biai,” raninai imana rua tabiri te'eho. Aneru ehore Petero ehina bena etibaha, “Emu habuni mobatotona, emu tamaka moaba'au.” Petero ua ebabai aiho, aneru e'abi mue, “Emu iro'abu moa'ina moro'abuni'o, muri'uai koka'a.” Petero wapura ituna ikaihurina ekarahi aneru murinai eka'a, ia a'i ebabataina aneru ena aka weiana hanona tohana 'ao nimahabanai. 10 'Ima haukia kori 'uaina mai ibaruana tekaboinakia teao auri pa'abina weiana katekarahi aiarai katetoto hauna kipona ekaikauna, ba terarua tekarahi aiara taearana teka'a teao aonai beronai aneru Petero herenai ekaobo.
11 Weiana Petero aona ea e'abi etibaha, “Bariu au a'iobi haraina Obiapaka ehore ena aneru euhuna, Heroda ena hiabu ba'anai mai Iuda haukia ekia raona weiana here'uai katebabai aokiai ebamaurina'u.” 12 Kipona aonai eraona raona haraina, ba beronai Maria ena itu eao, Maria weiana hanona Ioane Mareko hinana, a'ikakauma haukia bo'ona weia teto'una tibahuba'ari. 13 Petero itu weiana pa'abinai ehara hara, ba ta'ara'i uahona ha atana Roda eao pa'abi kekaikauna. 14 Uaho Petero aiana e'iobina raninai, aona enamo ki'a baha, pa'abi a'i ekaikauna ia ebeau emue eao ehina benakia etibaha, “Petero hanona pa'abi 'akonai ekoroti.” 15 Ia uaho tehina bena tetibaha, “Oi nuao 'abaea!” 'A uaho e'abi tabura weiana hanona tohana. Ua buonai ia te'abi tetibaha, “Ṉa pa'e Petero ne'imana aneruna.”
16 'A Petero ehara hara oho paunai, ia pa'abi tekaikauna ba teihana raninai teta'u ta'u huri. 17 Petero imanai ehara abunakia urukia keaha'i, ba Obiapaka wapura itunai aea ebakarahi aihona hauna pouna ehinana, abomo ehina benakia Iakobo mai uaho'abakia herekiai pouna katehinana. Ba ekaobo 'eka ha eao.
18 Raurani 'amarinai atetua rarina erama huari haukia kipokia baiatakiai tebakai bakai Petero herenai taba erama. 19 Heroda e'abi katetabuna, ia a'i tetabu ahina, ua buonai i'imana haukia ebakainakia ba ena 'abiai teahu 'arinakia. Neiana murinai Heroda Iudea ehabona eao Kaisarea ua'a emiaho.
Heroda E'ari.
20 Heroda hanona Turo mai Sidono maearimakia eopuereai ki'anakia, ua buonai ikoikiai aokia tebahamona herena kateao. Kori'uaina Heroda ena itu nipoki aina hauna atana Blasto herena teao teba'amena temaiaina ia taikiai, ba teao Heroda herena baibua tenoi aina. Pokina ekia aniani hanona obia hauna weiana ena hanoai nimai.
21 Heroda etina'ana wapunai, ia ehore ena obia habunina ebatotona ena obia imia'aunai emia'au maearima eiroronakia. 22 Ba aiara maearimakia ia teioaina tetibaha, “Neiana hanona Tirama ha aiana, ia maearima ha aiana aha'i.” 23 Weiana aonai Obiapaka ena aneru beronai Heroda eahu obona pokina ia Tirama a'i ebanamona paunai, 'erau'erau ia hauanina teana ba e'ari.
24 Ia Tirama ena 'abi hanona etabura haeamona erama otaraina, a'ikakauma maearimakia hanona ebo'o hao bo'o hao.
25 Banaba mai Saulo ekia aka weiana moni tebenakia hauna tebaorena raninai Ierusalema tehabona, Ioane atana ha Mareko abomo tebaka'ana kipokia Antioka teao.