11
Petero Taba Erama Hauna Ehina Haraina Ierusalemai.
Iuhubeau haukia mai uaho'aba Iudeai ṯemiaho haukia hanona rama haeai haukia abomo Tirama ena 'abi aba tea'i taeana hauna pouna teona. Weiana Petero emue Ierusalemai ekara'au raninai, Iuda haukia weiakia Iesu tia'ikakauma haukia ia herenai te'abi pahihi, tetibaha, “Oi a'i tetarenakia haukia herekia oao ekia ituai kipokia toaniani haeamo, 'u?”
Weiana Petero ehore taba terama haukia ikoikiai ia wairakiai ehina harainakia. Ia e'abi etibaha, “Iopai ua'a rani ha e'u bahuba'ari aonai amahabanai, ba taba ha kupai eriri aihana ihana matoha habuni rarina 'akina 'abana, puana bani banikiai ia'i to'o ibariri here'u. Aihaiha haraina aona tabakia ikoikiai hanona mahi aekia banibani tika'a haukia, hanopakai tikara tabakia mai 'ubiai tirobo roborobokia aihanakia. Ba aia ha aona ehina bena'u etibaha, ‘Petero e, omikiri moahu 'ari moani.’ Ia au a'abi atibaha, ‘Obiapaka e, aha'i 'akina, au 'opu tabakia 'ao a'i terobe tabakia ha pina'uai a'i ṉani 'apuana.’ Iamo aia ibaruana haeamona kupai emai etibaha, ‘Tirama ebamaha mahanakia tabakia hanona oi 'opukia a'i kohinanakia.’ 10 Hoa neiana rani ibaihauna ewaira tina. Ba taba weiakia ikoikiai mai habunina haeamona iberi'au mue kupa eao.
11 Rani weianai hau aihau Kaisareai teuhunakia temai here'u haukia beronai amiaho itunai tekara'au. 12 Aonai Auba Robe ehina bena'u a'i kabaoao ia kipokia kataeao. Uaho'abaka neiakia 'abaihau kipokia taeao Kaisareai hau weiana atana Korenelio ena ituai takatoto. 13 Ia ehina benamai, aneru ha ena ituai ewaira tina ba ia ehina bena etibaha, ‘Hau harua kouhunakia kateao Iopa ai ua'a Simona atana ha Petero katehina bena kemai. 14 Ia kehore 'abi kemaiaina, weiana oi mai emu itu maearimakia kipokia ibamaurimi.’ 15 E'u 'abi a'iramana aonai Auba Robe ia ahakiai eriri ihobona 'uainai aika ahakai eriri 'abana. 16 Weiana aonai Obiapaka ena 'abi araona tinana, ‘Ioane beiai eba'uere robe 'a wai hanona Auba Robeai kato'uere robe.’ 17 Weiana aika Obiapaka Iesu Keriso ha'ikakauma aonai Tirama ena beruberu ebenaka ihobonai beruberuna hamona ia abomo ebenakia. Ba au maearima aea homa'u Tirama ena aka weiana kakaiabuna?”
18 Iuda a'ikakauma haukia 'abi neiana teona raninai ekia baoao baoao tebapuanakia iamo Tirama tebanamona tetibaha, “Tirama ehore rama haeai haukia abomo aba bero ebenakia weiana ekia ki'ai kateraona kabe raninai mauri kebenakia.”
Antioka Haukia Keriso Ena Maearimai Teao.
19 Stefano ena 'ari murinai a'ikakauma haukia terama otaraina, baika atau'a tohana teao Foenikia, Kupuro hanokia mai Antioka, Iuda haukia kipokia mo baiatakiai pou namona teba'iobi aina. 20 Ia a'ikakauma haukia baika hanona Kupuro mai Kurene haukia. Ia teao Antioka ai tekara'au raninai rama haeai haukia abomo tehina benakia. Obiapaka Iesu pouna namona teiroro aina. 21 Obiapaka ena hiabu hanona ia herekiai paunai maearima bo'ona 'akina tea'ikakauma Obiapaka herena teao.
22 Pou neiana eao Ierusalemai a'ikakauma haukia teona, weiana Banaba teuhuna Antioka keao. 23 Ia Antiokai ekara'au Tirama maearima ua ebanamo harai aihonakia eihana raninai ia aona hanona enamo, haeamona ikoikiai ebataburanakia Obiapaka aiana kateka'aina mai aokia ikoinai. 24 Banaba hanona hau namona Auba Robeai ebonu mai ena a'ikakauma etabura. Ua buonai maearima bo'ona temai Obiapaka herena.
25 Weiana murinai Banaba emikiri Taso eao Saulo ketabuna. 26 Etabu ahina raninai eaoaina Antioka. Ihau hamona terarua ua'a, a'ikakauma haukia kipokia teto'u abomo maearima bo'ona teba'iobinakia. Weia Antiokai Iesu tia'ikakaumana haukia weiakia atakia teapari ramana Keriso ena maearima.*
27 Rani weianai mahabanai haukia baika Ierusalemai teriri temai Antioka. 28 Ha atana hanona Agabo emikiri Auba Robe ena hiabuai arobo rarina 'akina hanopaka maikoinai kerama hauna pouna ehinana. (Arobo weiana hanona Klaudio ena obia raninai erama toha.) 29 Weiana a'ikakauma haukia weia Antiokai hanona aokia tebahamona tenuatae ia ha ha ekia tabura ihobonai baraibarai katetiu ahina uaho'abakia Keriso aonai weia Iudea ai ṯemiaho haukia 'eukia. 30 Ba ua tebabai aiho. Ekia beruberu hanona Banaba mai Saulo imakiai teutana ba ia terarua tehore beruberu weiana teaoaina Iudeai a'ikakauma haukia ṯe'uai ainakia haukia katebenakia.
* 11:26 (26) Nao maeanai ‘Christian’.