10
Aneru Korenelio Herenai Ewaira Tina.
Kaisarea aiaranai Roma huari hauna ha atana Korenelio, Italia huari haukia ikoinai hinabu hamomo ekia poki hauna. Ia mai ena itu haukia kipokia hanona Tirama timariki aina mai ena nuatae tika'i haraina, ia ena taba bo'okia Iuda haukia uraru haukia eberuberu benakia, abomo rani ikoinai ebahuba'ari Tirama herenai. Rani ha atiaha abiranai beraura hoana aihau 'abana, ia emahabanai hanona Tirama ena aneru ha eiha haraina emai ia ena ituai etoto ehina bena etibaha, “Korenelio e.” Ia mai ta'una aneru eiha 'ini'inina e'abi etibaha, “Obiapaka e, omai hanona taba?”
Aneru ia ehina bena etibaha, “Emu bahuba'ari mai emu beruberu uraru obarainakia haukia Tirama aba ea'i taeanakia ba ia hanona oi a'i nireani'o. Bariu emu miori baika mouhunakia temeao Iopa, hau ha atana Simona atana ibaruana Petero katehina bena kipokia katemai. Ia hanona Simona ha poromakau paruakiai taba haeaihaeai nitainakia hauna ena 'ekai nemiaho, ena itu hanona poe haianai.”
Aneru 'abi weiana ebaibeni ba eka'a, murinai Korenelio ehore ena ituai ta'ara'i miorikia rua mai huari hauna ha Obiapaka ena nuatae nika'aina hauna kipokia eaparinakia. Weiana Korenelio herenai terama haukia maikoinai hau weiakia teaihau ehina benakia, epua euhunakia Iopa teao.
Petero Mahabanai Tabana Ha Eihana.
Wapu ibaruana atiahanai maearima weiakia Iopa aba tebarina hana Petero ekara'au eao itu kapena arai 'ekanai ua'a kebahuba'ari. 10 Mare'a e'ari, enuatae taba ha pehaea peana, aniani tiba'oru ohonamo aonai ia taba ha eihana matoha nenibi 'abana. 11 Kupa ikaikau eihana mai taba ha habuni panabana rarina 'abana puana bani banikiai ia'i to'o ibariri nimai hanopaka. 12 Habuni weiana aonai mahi aekia bani bani haukia ikoikiai, hanopakai tikara haukia ikoikiai mai 'ubiai tirobo roborobokia ikoikiai weia aonai iuta'au. 13 Ba aia ha ia ehina bena etibaha, “Petero e, omikiri moahu moani.” 14 'A Petero aia weiana ena 'abi ebamuena etibaha, “Obiapaka e, aha'i 'akina, au mahi Tirama wairanai te'opu haukia 'ao a'i terobe haukia ha a'i ṉani 'apuana.” 15 Aia weiana haeamona Petero ehina bena etibaha, “Tirama aba ebamaha mahanakia haukia oi 'opukia a'i kohinana.” 16 Hoa neiana rani aihau ewaira tina ba beronai habuni weiana hanona iberi'au emue eao kupa.
17 Petero mahabanai weiana anina niraonana aonai, Korenelio euhunakia haukia Simona ena itu tetabu ahina ba temai ena ara pa'abina 'akonai tekoroti. 18 Weiana teapari tebakai bakai Simona atana ha Petero hanona weia nemiaho 'ao. 19 Petero mahabanai weiana niraona ohona aonai Auba Robe ehore ia ehina bena etibaha, “Petero e, maearima aihau hanona oi titabuni'o. 20 Momikiri, moriri moao herekia, aomu a'i kearo'ari kipokia katoao, pokina ia haukia au auhunakia.”
21 Petero eriri eao hau weiakia ehina benakia etibaha, “tutabuna hauna hanona au neia'u. Emi raona ha buonai tomai, 'u?” 22 Ba ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ai hanona Korenelio huari haukia hinabu hamomo nipokinakia hauna euhunamai tamai. Ia hanona bero hauna mai Tirama nimariki aina hauna Iuda haukia ikoikiai hanona ia timariki aina. Tirama ena aneru ha ia ehina bena kebaiuhu koao ena itu, weiana oi taba ko'uahina hanona aiamu keona.” 23 Petero ehore hau weiakia ebatotonakia ituai kipokia teparua. Erani rauraninai Petero eba'oru ba temikiri teka'a, a'ikakauma haukia baika Iopai ṯemiaho haukia abomo ia te'abanakia kipokia teao.
Petero Eao Korenelio Ena Itu.
24 Erani ba rani haeai hanona ia Kaisarea aiaranai tekara'au. Korenelio hanona hatia'ana mai ena hau tohakia baika ebeaunakia ia kipokia Petero kate'imana. 25 Petero ituai ekara'au ba Korenelio ohi tebaitabu ahi aonai Petero aena pokinai e'umuti ekuti aina. 26 Ia Petero Korenelio eberi taeana ehina bena etibaha, “'Omikiri, au hanona maearima 'abaea'u oi 'abana.” 27 Weiana terarua mai 'abi'abikia ituai tekatoto aonai maearima bo'ona teto'una eihanakia.
28 Ba Petero ehina benakia etibaha, “Wai to'iobi ki'a bahana Iuda hauna hanona rama haeai hauna ohi a'i katemiaho haeamo, abomo a'i keao herena mai rauhubuna. Ia Tirama ebaihana'u hau ha 'opuna 'ao a'i erobe hauna a'i kahina 'apuana. 29 Weiana buonai emi beaubeau eao hanona beronai amai a'i aubo. E'u bakai bakai hanona neiana, taba buonai tobaiuhu au amai?”
30 Korenelio ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Wapu bani aba teao aonai, atiaha abiranai beraura hoana aihau 'abana bariu ihobona ṉahomanai e'u ituai abahuba'ari aonai beronai mo hau ha ena habuni 'imare'imarena waira'uai ekoroti. 31 Ba ehina bena'u etibaha, ‘Korenelio e, Tirama hanona emu bahuba'ari aiana abeona abomo emu beruberu akakia uraru herekiai haukia niraona 'ini'ininakia. 32 Ua buonai 'abi kouhuna keao Iopa, Simona atana ha Petero kemai, ia hanona hau ha poromakau paruakia nitai hauna atana Simona ena ituai nemiaho weia poe haianai.’ 33 Weiana buonai 'abi auhu noanoana ewahi, ba omai hanona enamo. Ai ikoimaiai neia Tirama wairanai aba tato'una, Obiapaka oi ebahi ahini'o 'abikia ikoikiai kohinanakia aiamu kataona.”
Petero Korenelio Ena Ituai Eiroro.
34 Petero ena 'abi ea'i ramana etibaha, “'Abi tohana, bariu a'iobi haraina Tirama hanona maearima ha a'i nitaina ia ikoikiai ihoboai niba ka'anakia. 35 'Abina aha'i itubu tabana hauna ia Tirama nimariki aina abomo bero akakia nibabai hauna Tirama nihore nia'i taeana. 36 Tirama 'abi euhuna eao Isaraela maearimakia herekiai hanona neiana, baibua pouna namona hana Iesu Keriso aonai nimai, ia hanona maearima ikoikiai ekia Obiapaka. 37 Wai aba to'iobina hoa neiana hanona Galilea ai ea'i ramana, Ioane maearima wairakiai ba'uere robe eiroro aina murinai Isaraela hanona maikoina aonai erama. 38 Wai Iesu Nasareta hauna to'iobina, Tirama ehore Auba Robe mai hiabu ia ahanai ebakikina, Iesu eao 'ekakia ikoikiai namo ebabai, mai Satani ea'i ki'anakia haukia ikoikiai ebamaurinakia, pokina Tirama hanona ia e'abana. 39 Iuda aiarakia maikoina aonai mai Ierusalemai ebabai tabakia ikoikiai mahamaiai taihanakia. Iuda haukia tehore matiu ibiri ropo 'arunai tekoko 'auna e'ari. 40 Ia wapu ibaihaunai Tirama ehore Iesu 'ariai ebamikirina mai ebawaira tinana, 41 maearima ikoikiai wairakiai aha'i, ai Tirama aba etina'anamai haumai wairamaiai mo. Ia 'ariai emikiri murinai kipokia taniani haeamo abomo bei tainu haumai neiamai hanona ia pouna ṯahinana. 42 Ia ai ehina benamai maearima herekiai pou namona katairoro aina haeamona katahina pou haraina weiana Tirama ehore ia ea'i taeana mauri haukia mai 'ari haukia kebabakainakia haunai ebaona. 43 Mahabanai haukia ikoikiai ia pouna aba tehina haraina, weiakia ikoikiai Iesu kate a'ikakaumana haukia hanona ia atanai ekia ki'a kehina hao.”
Rama Haeai Haukia Auba Robe Tea'ina.
44 Petero 'abi neiakia nehina ohonakia aonai, weiakia tibahu haukia ikoikiai ahakiai Auba Robe eriri. 45 Iuda haukia weiakia Iesu tia'ikakaumana mai Petero ti'abana haukia teta'uta'u huri, pokina Auba Robe ena beruberu hanona rama haeai haukia ahakiai abomo eba ririna, 46 haeamona ia aiakia teona maea haeaihaeai ti'abi'abi mai Tirama tibanamona. Weiana Petero e'abi etibaha, 47 “Maearima neiakia hanona Auba Robe aba tea'ina aika ha'ina ihobonai. Ba tai ia kebamuenakia beiai a'i kate'uere robe?” 48 Weiana Petero ia ehina benakia Iesu Keriso atanai kate'uere robe. Ba te'uere robe murinai Petero tenoina wapu baika weia herekiai kemiaho.