9
Saulo Eraona Kabe.
(Ih 22.6-16; 26.12-18)
Rani weianai weia Ierusalema aonai Saulo ena ao haiara ikoinai hanona Obiapaka te'abana haukia kebata'unakia 'ao keahu 'arinakia, buonai eao robe haukia 'arakiai hauna herena. Enoina marere ha kererena kebena keao Damaseko marea herekiai. Weia Iesu tia'ikakauma taearana neianai teka'aina haukia hau mai babi'e kebirinakia keaoainakia Ierusalema wapura 'ekana. Saulo taearai eao Damaseko aiara aba ebarina aonai mawa'eai mo ea ha kupai eriri ia ebarara ahina. Saulo e'eho 'anoai, aia ha eona etibaha, “Saulo e! Saulo e! Taba buonai au nu'oatana'u?” Saulo ebakai bakai etibaha, “Obiapaka e, oi tai?” Ena 'abi ebamuena etibaha, “Au Iesu nu'oatana'u hau'u. Bariu momikiri koao aiara aonai, weia hau ha kehore oi kobabainakia haukia akakia keba'iobini'o.”
Te'abana haukia ikoikiai tekoroti a'i 'uri'urikia, pokina aia mo teona ia tai ha a'i teihana. Saulo 'anoai emikiri mahana ebano'anakia, ia taba ha a'i eiha 'apuana. Ua buonai imanai te'ebe tebaka'ana teaoaina Damaseko. Weia wapu aihau emiaho taba ha a'i eihana, aniani ha a'i eana, bei abomo a'i einu.
10 Ba a'ikakauma hauna ha Damasekoai atana Anania, ena mahabanaiai Obiapaka ia eaparina etibaha, “Anania e!” Anania eo'o e'abi etibaha, “'E! Obiapaka. Au neia'u.” 11 Ba Obiapaka Anania ehina bena etibaha, “Momikiri koao airabuana atana ‘Bero’ weia Iuda ena ituai Taso hauna atana Saulo kobakai bakai aina. Pokina ia hanona nibahuba'ari nemiaho. 12 Ia emahabanai hanona hau ha atana Anania eihana nimai ia ahanai kehao'au kebahuba'ari hanona mahana katenamo.”
13 Ia Anania Obiapaka ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau neiana pouna rani bo'ona aona, Ierusalemai emu maearima robekia bo'okia ebahaiara ki'anakia. 14 Ba bariu robe haukia apa'uakia hiabu tebena, kemai neia abomo oi atamu tiaparina haukia ikoikiai kebirinakia.” 15 Obiapaka ia ehina bena etibaha, “Moao. Pokina au aba ia atina'ana ta'ara'u ia'inai keao, rama haeaihaeai haukia, aiara obiakia abomo Isaraela haukia wairakiai au ata'u keiroro aina. 16 Haeamona au kahore kabaihana ia kehaiara ki'a baha au ata'u paunai.”
17 Ua buonai Anania emikiri eao, itu ai etoto, imana rua Saulo ahanai ehao'au etibaha, “Uaho'aba'u Saulo e! Obiapaka Iesu taearai omai heremuai ewaira tina hauna euhuna'u amai, oi mahamu kateno'a koiha mue abomo Auba Robeai kebabonuni'o paunai.” 18 Beronai matoha maia unakia 'abana Saulo mahanai te'eho, ba mahana tenamo, ena ihaiha enamo mue. Emikiri eao teba'uere robena. 19 Ba eaniani murinai hanona hauanina etabura mue.
Saulo Damaseko ai Eiroro.
Wapu baika Damaseko ai emiaho a'ikakauma haukia herekiai. 20 Rani a'i ehoma'a aonai, Saulo emikiri Iuda haukia ekia marea ha ha aokiai eiroro ramana Iesu hanona Tirama Nahuna. 21 Aiana teona haukia ikoikiai teta'u ta'u huri tetibaha, “Neiana hanona Ierusalemai Iesu tekuti aina haukia ea'i ki'a ki'a bahanakia hauna. Ba emai neia baika abomo kebirinakia keaoainakia robe haukia apa'uakia herekia, 'u?”
22 'A Saulo ena iroro hanona ehiabu e'ariai 'ariai, ia ebatohana Iesu hanona Keriso.* Ua buonai Iuda haukia Damasekoai ṯemiaho haukia ena 'abi katebamuena taearana aha'i.
Saulo Epihi.
23 Wapu baika teao murinai, Iuda haukia teto'u Saulo iahu 'arina robana teahuna, 24 ia Saulo hanona ekia robahu aba e'iobina. Ia hanona aiara parabuna pa'abina ṯe'ima rabina ṯe'ima ranina Saulo kateahu 'arina paunai. 25 Ia murinai tika'a haukia rabi aonai Saulo areha aonai teutana parabu 'ubinai waroai tebaririna.
Saulo Eao Ierusalema.
26 Ba Saulo eao Ierusalemai ekara'au raninai ena nuatae hanona a'ikakauma haukia kipokia kateto'u, ia ikoikiai teta'u aina pokina a'i te'iobina ia hanona aba Iesu nia'ikakaumana. 27 Ia Banaba ehore ebaraina ebaka'ana eaoaina iuhubeau haukia herekia. Saulo taearai Obiapaka aea eiha aihona, mai Obiapaka ehore ia ehina bena hauna, haeamona Damaseko ai Iesu pouna aea eiroroai aihona mai taburana hauna poukia ehinanakia. 28 Weiana buonai Saulo weia kipokia Ierusalemai temiaho, ena kaoaoai Iesu atana eiroro aina mai taburana. 29 Iuda maearimakia Helene maeanai ṯehinana haukia Saulo kipokia te'abi 'abi hanona tebaiara, buonai taearana tetabu kateahu 'arina. 30 Uaho'abana baika pou weiana te'iobina aonai, Saulo tebaka'ana teaoaina Kaisarea weia teuhuna eao Taso.
31 Weiana Iudea, Galilea mai Samaria hanokia ikoikiai Tirama ena marea haukia aokiai baibua erama Obiapaka temariki aina mai Auba Robe baraibarai ebenakia ihobonai ekia tabura eapa'ua haeamona Tirama ena marea haukia ekia bo'o hanona ekara'au.
Petero Mero Hauna Aenea Ebanamona.
32 Petero hanona aiara ha ha aokiai ekabanai eaomo Rudai Tirama ena maearima herekiai ekara'au. 33 Eka weianai mero hauna ha etabu ahina atana Aenea. Ia hanona uahomana enoti ihau aba 'ababani. 34 Ba Petero e'abi etibaha, “Aenea e! Iesu Keriso bariu oi nibamauri maurini'o. Momikiri, emu taba moa'i a'i harainakia.” Beronai mo Aenea emikiri. 35 Ruda mai Saronai ṯemiaho haukia ikoikiai hoa weiana teihana raninai, teraona kabe Obiapaka herena teao.
Petero Tabita Ebamauri Maurina.
36 Iopa aiaranai a'ikakauma babi'ena ha emiaho, atana hanona Tabita. (Helene maeakiai hanona Doreka.) Rani ikoikiai aka namokia ebabai uraru haukia ebarainakia. 37 Rani weianai ia hanona einawa ba e'ari. Epua teba'uere haraina ba itu aonai ikaihuri ha 'ubiai hauna aonai tebaenotina. 38 Ruda mai Iopa baiatakia hanona a'i ehoma'a. Ua buonai Iopa ai a'ikakauma haukia baika te'iobina Petero hanona weia Ruda ai, ba temikiri hau rua teuhunakia teao Petero herena, tenoina keao biai herekia. 39 Ua buonai Petero emikiri kipokia teao, ba tekara'au raninai teaoaina itu aonai ikaihuri ha 'ubiai hauna aonai tebakara'auna. Wapu baika abomo weia tekoroti tihai, Doreka maurinai habuni ibatoto mai iro'abu etainakia haukia Petero tebaihana. 40 Petero ehore euhunakia tekarahi ba ekaipehu ebahuba'ari. Murinai 'ari babi'ena ewairana e'abi etibaha, “Tabita e! 'Omikiri.” Weiana ia mahana eba no'anakia Petero eihana ba emikiri emiati. 41 Petero ehore imanai ea'i ebaraina, emikiri ekoroti. A'ikakauma haukia mai wapu eaparinakia temai herena, babi'e ebamauri maurina hauna ebaihanakia. 42 Pou neiana hanona Iopa aiarana ikoinai tehina otaraina, ba maearima bo'ona Obiapaka tea'ikakaumana. 43 Petero weia Iopai Simona poromakau paruakia nitainakia hauna herenai rani homa'ana emiaho.
* 9:22 (22) 'ao Mesia 9:36 (36) Tabita mai Doreka hanona mahi atana Dia.