8
Saulo ehore Stefano teahu 'arina hanona ebatohana.
Saulo Tirama Ena Marea Haukia E'oata Ramanakia.
Rani weianai bai'oata ranina erama, a'ikakauma haukia Ierusalemai temiaho haukia ikoikiai tebeau otaraina teao Iudea, Samaria hanokiai temiaho, 'a iuhubeau haukia kipokia mo Ierusalemai temiaho. Tirama timariki aina haukia baika Stefano tea'ina tehaiaina ba teaoaina 'ariahanai tehorena. 'A Saulo enuatae a'ikakauma haukia kea'i ki'anakia, itu ha ha aokiai etoto, hau mai babi'e eberi beri ahinakia, eaoainakia wapura ituna aonai ekaiabunakia.
Pou Namona Samariai Teiroro aina.
A'ikakauma haukia tebeau otaraina haukia hanona pou namona teiroro aina eka ha ha aokiai. Pilipo eao Samaria aiara apa'uanai ekarahi, weia Keriso pouna eiroro aina maearima herekiai. Maearima ikoikiai Pilipo aiana teona abomo hoa haeaihaeai akakia ebabai haukia teihana raninai mai aokia ikoinai tea'i taeana. Maearima aokiai auba ki'a obokia ṯemiaho haukia eu'u ahinakia tekarahi mai ioiokia, abomo mero mai 'ome haukia ebamaurinakia. Ua buonai aonamo rarina 'akina erama aiara weiana aonai.
'Eka weianai hau ha atana Simona 'uaina raninai nepu akakia ebabai Samaria haukia ebata'unakia. Ia kipona ebapa'uana, 10 abomo maearima ikoikiai apa'uana eao mo papanai epua iamo aiana teona tetibaha, “Hau neiana hanona Tirama ena hiabuai niaka.” 11 Rani homa'ana ena mea hoakia terama buonai aiana teona. 12 'A Pilipo Tirama ena obia aiarana pouna namona mai Iesu Keriso atana eiroro aina, weiana maearima hanona ia aiana tea'i taeana, ba hau mai babi'e eba'uere robenakia. 13 Simona abomo ea'ikakauma 'uere robe ea'ina murinai, Pilipo e'abana tekaoao aonai hoa haeaihaeai mai babai haeaihaeai akakia ebabainakia eihanakia hanona nuana etae.
14 Iuhubeau Ierusalemai ṯemiaho haukia pou teona Samaria haukia abomo Tirama ena 'abi tia'i taeana, ua buonai Petero mai Ioane teuhunakia teao Samaria. 15 Terarua Samariai tekatoto raninai, a'ikakauma haukia ahakiai tebahuba'ari Auba Robe katea'ina paunai, 16 pokina rani weianai Auba Robe hanona ia ahakiai a'i eriri baha, ia 'uere robe 'abaeana mo tea'ina Obiapaka Iesu atanai. 17 Ua buonai Petero mai Ioane ohi imakia ia ahakiai tehao'au tebahuba'ari raninai Auba Robe tea'ina.
18 Ba Simona Iuhubeau haukia eihanakia imakia a'ikakauma haukia ahakiai tehao'au tebahuba'ari Auba Robe tea'ina raninai, ia ehore moni baika emaiainakia iuhubeau haukia nibenakia netibaha, 19 “Hiabu naiana au abo'umo patobena'u, ba weiakia ikoikiai ima'u ahakiai pahao'au pabahuba'ari raninai ia abokiamo Auba Robe patea'ina.”
20 'A Petero ia ehina bena etibaha, “Oi emu moni ohi kato'ari haeamo pokina oraonana Tirama ena beruberu tabana hanona moniai kokawana. 21 Aka neiana aonai oi 'ekamu 'ao itaumu hanona aha'i pokina aomu a'i ebero Tirama wairanai. 22 Emu ki'ai moraona kabe, Obiapaka monoina, pa'e emu raona ki'a obona kehina haona. 23 Pokina naihani'o, oi aomuai hanona wamuru ebonu 'auna abomo aka ki'a aba ebiri haraini'o.” 24 Simona nepu hauna iuhubeau haukia enoinakia etibaha, “Obiapaka tomobahuba'ari bena au pau'uai taba tohinana hauna here'uai a'i merama.” 25 Petero mai Ioane Obiapaka ena 'abi tehina waira tinana abomo teiroro aina murinai, haeamona temue Ierusalema. Ekia mueai hanona Samaria aiarakia bo'okia aokiai pou namona teiroro aina.
Pilipo Etiopia Hauna Apa'uana Ha Eba'uere Robena.
26 Obiapaka ena aneru ha Pilipo ehina bena etibaha, “Omikiri ahi taina moao, taeara weiana Ierusalemai eao Gasa taeara weiana hanona hano'akuna.” 27 Pilipo emikiri taearai eao aonai Etiopia hauna ha eihana. Ia hanona hau apa'uana ha Etiopia obia 'arana babi'ena Kandake ena kohu i'imana hauna. Aba eao Ierusalemai ebahuba'ari, 28 ba ena mueai ena rerueai emia'au Isaia mahabanai hauna ena puka ekaikauna netuabina. 29 Weiana Auba Robe ehore Pilipo ehina bena etibaha, “Moao rerue weiana hauna herenai.” 30 Pilipo ebeau eao aonai Isaia mahabanai hauna ena puka netuabina aiana eona. Ba ebakaina etibaha, “Notuabina hauna anina nubabataina, u?” 31 Hau apa'uana weiana etibaha, “'A aea ka'iobi aihona? Iba'iobi'u hauna aha'i.” Ba ia ehore Pilipo enoina kekara'au herenai kemiati.
32 Puka Robena etuabina aonai 'abina hanona ṉa terere aihona.
“Ia hanona matoha mamoe 'abana
katebaka'ana kateaoaina kateahu
'arina pinana a'i ekaikauna,
'ao matoha mamoe nahu
buirana katekabena hauna
'uru'uruna aha'i 'abana,
pinana a'i ekaikauna
'abi ha a'i ehina 'apuana.
33 Ena 'aiaunu buonai bakai
aonai ena bero tea'i obona.
Tai ha ena itubu robana
a'i keahuna
pokina ena mauri hanona
huanai epua hanopakai
aba ea'i obona.”
Isa 53.7, 8
34 Hau apa'uana weiana Pilipo ebakaina etibaha, “Moba'iobina'u, mahabanai hauna hanona tai robana eahuna? Ia kipona pouna ehinana 'ao hau ha pouna ehinana?” 35 Weiana Pilipo ehore puka etuabina hauna 'ekanai ea'i ramana, Iesu pouna namona eba'iobina. 36 Terarua taearai teao aonai bei 'ekanai ha tekara'au, ba hau apa'uana weiana etibaha, “Moihana, bei weiana, au ka'uere robe a'i ketaina pokina hana taba?” 37 (Pilipo etibaha, “Koa'ikakauma mai aomu ikoinai raninai, 'uere robe koa'ina hanona enamo.” Ba hau apa'uana weiana etibaha, “Mai ao'u ikoinai na'ikakauma Iesu Keriso hanona Tirama Nahuna.”)
38 Ba ehina bena rerue ebakorotina, Pilipo mai hau apa'uana terarua teriri teao bei aonai, Pilipo ehore hau weiana eba'uere robena. 39 Terarua beiai tekara'au raninai, Obiapaka Aubana ehore Pilipo ea'i parena. Ba hau apa'uana weiana Pilipo a'i eiha muena, ia taearai eao mai aonamona. 40 'A Pilipo hanona Asoto aiaranai ewaira tina, ba ekatoto aiarakia ikoikiai aokiai pou namona eiroro aina eaomo Kaisarea aiaranai ekara'au.