7
Stefano Eiroro Bakai Apa'uana Wairanai.
Robe haukia arakiai hauna Stefano ebakaina etibaha, “Ekia 'abi hanona tohana, u?” Stefano ena 'abi ebamuena etibaha, “Uaho'aba'u mai hama'u ikoimiai, aia'u tomona. Aika 'aba'abaka Aberahamo Harana a'i eao baha Mesopotamiai emiaho raninai, nuabi Tiramana ia herenai ewaira tina, ehina bena etibaha, ‘Emu hano mai hatia'amu kohabonakia, au ka'uahina hanona aeana hanomo weiana koao.’ “Ua buonai Aberahamo ehore Kaldea haukia ekia hano ehabona, emikiri eao Haranai emiaho. Weia emiaho eaomo hamana e'ari, ba Tirama ehore ebaka'ana emaiaina bariu ṯomiaho aina hano neianai ebakarahina. Tirama Aberahamo ena hano tohana ha a'i ebena, 'apuna ihobona abomo ha a'i e'uahina. 'A Tirama hanona e'abi'uai hano weiana ia kipona mai 'aba'abana kebenakia. Rani weianai hanona Aberahamo nahuna aha'i. Tirama haeamona ehina bena etibaha, ‘Oi kupumu 'aba'abamu hanona hano neiana katehabona hano haeai haukia ekia hanoai katemiaho, hano weiana haukia ta'arakia katea'i ihau hinabu bani aonai ia hanona katehau haiara.’ Tirama e'abi mue etibaha, ‘Ekia ta'ara ia'inai katebaonakia haukia au kahore kabakainakia, murinai ia hanona katekarahi neia au katekuti aina'u.’ Ba Tirama Aberahamo ehina bena itare katebabaina weiana hanona Tirama ena 'abi'uai apa'uana ibatohana hoana. Ua buonai Isako erama wapuna 'ababani aonai itare hoana ebabaina. Isako nahuna Iakobo ebaramana, abomo Iakobo nahuna harauhaea rua Isaraela itubu arakia terama.
“Itubu arana haukia tehore hatikia Iosepa tewamuru aina, Aigupito haukia herekiai tekawa kawaina ta'ara'i haunai eao. 'A Tirama hanona Iosepa e'abana, 10 abomo ena hau haiara ikoikiai aokiai ebamaurina. Hoahoa namona mai aotipa ebena Parao Aigupito obia 'arana wairanai, weiana Parao ehore Iosepa hiabu ebena Aigupito hanopakana mai ena itu haukia ikoikiai kepoki ainakia.
11 “'A arobo rarina erama Aigupito mai Kanana hanokia maikoinai haiara rarina 'akina. Aika 'aba'abaka aniani ae'e katea'ina 'ekana aha'i. 12 Iakobo 'uru eona Aigupito hanonai mai ekia aniani, ba nahuna aika 'aba'abaka euhunakia ekia rani kori'uaina. 13 Ekia rani ibaruanai Iosepa kipona ebawaira tinana uaho'abana wairakiai, Parao abomo e'iobina Iosepa hatia'ana. 14 Ba Iosepa 'abi euhuna hamana Iakobo mai hatia'ana ikoikiai katemai Aigupito, haukia imabui haraurua ima. 15 Ua buonai Iakobo emikiri eao Aigupito, weia e'ari murinai aika 'aba'abaka abomo weia te'ari. 16 'A ekia 'ari haukia hanona teaoainakia Sekem 'ariahanai tehorenakia. 'Ariahana weiana hanona Aberahamo ehore Hamoro nahuna imakiai moniai ekawana.
17 “Tirama ena 'abi'uai Aberahamo herenai ibatohana ranina ekaibari aonai, aika 'aba'abaka Aigupitoai terama ahi rama ahi abomo tebo'o ki'a baha. 18 Eaomo puanai obia haeai ha Aigupito eobia aina, ia hanona Iosepa a'i e'iobina. 19 Obia weiana 'aba'abaka ebapo'onakia, ebahaiaranakia abomo ebahi ahinakia kipokia nahukia 'oru'orukia katene'enakia kate'ari. 20 Rani weianai Mose erama, miori papana namona Tirama wairanai, hamana ena ituai te'imana nawa aihau. 21 Weiana atapakai tehabona murinai Parao nahuna uahona ea'ina ebapa'uana nahunai eao. 22 Ua buonai Aigupito haukia ekia 'iobi ikoinai Mose teba'iobina, ba Mose ena 'abi abomo ena aka hanona mai hiabukia.
23 “Mose ihauna bariabui ea'ina aonai eraonana hatia'ana Isaraela haukia keihanakia. 24 Ia 'abana ha eihana Aigupito hauna ehore nia'i ki'ana, buonai eao hau weiana ebaraina Aigupito hauna eahu 'arina. 25 Mose ena raona hanona hatia'ana kate'iobi haraina Tirama kehore Mose imanai ia arakia kebamaurinakia, ia a'i te'iobi 'apuana. 26 Erani Isaraela haukia rua te'au, Mose eao herekia ebairarao etibaha, ‘Wai torarua hanona hatia'a, taba buonai kipomi tuba haiaranimi?’ 27 Etabura hauna ehore Mose etori parena ebakaina etibaha, ‘Tai oi ea'i taeani'o, ai kopoki ainamai abomo kobakainamai? 28 Nonuatae au koahu 'arina'u, warani Aigupito hauna oahu 'arina 'abana?’ 29 Mose 'abi weiana eona raninai, beronai e'uru eao Midian hanonai emiaho hano haeai hauna 'abana, weia nahuna hau rua terama.
30 “Ihau bariabui teore murinai, hano'akunai Sinai oeo herenai matiu 'ini'ininai iruba eupa aonai aneru ha ewaira tina Mose wairanai. 31 Mose eihana raninai eta'uta'u huri, eka'a haha eao herena keiha haraina aonai, Obiapaka aiana eona. 32 Etibaha, ‘Au hanona 'aba'abamu Aberahamo, Isako mai Iakobo ekia Tirama.’ Mose eta'u ki'a e'ururu 'ururu, a'i enuatae keihana. 33 Obiapaka ehore ehina bena etibaha, ‘Emu tamaka moa'i obonakia, pokina okoroti 'ekana hanona Tirama nemiaho hanona erobe. 34 Au e'u maearima Aigupitoai tihau haiara aihanakia abomo ti'arara aiakia aona, ua buonai ariri amai kabamaurinakia, bariu 'omikiri kauhuni'o koao Aigupito.’
35 “Mose mo neiana tebaki'ana te'abi, ‘Tai oi ea'i taeani'o ai kopoki ainamai abomo kobakainamai?’ hauna Tirama ehore euhuna ekia poki abomo ibamaurikia haunai keao, matiu 'ini'inina e'ara aonai ewaira tina aneruna ena baraibarai ai. 36 Mose weiana hauna Isaraela haukia Aigupitoai ebakarahinakia, bata'uta'u huri akakia abomo hoa akakia haeaihaeai ebabainakia Aigupitoai, 'Aku Bironai abomo ihau bariabui hano'akunai. 37 Mose mo weiana ehore Isaraela haukia ehina benakia etibaha, ‘Tirama kehore mahabanai hauna ha kebamikirina wai baiatamiai, matoha au 'abana.’ 38 Hau weiana hanona Isaraela haukia hano'akunai temia to'u raninai Sinai Oeo 'ubinai e'abi aneruna mai 'aba'abaka baiatakiai, mauri 'abina ea'ina ebakabanaina aika 'euka.
39 “Ia aika 'aba'abaka hanona Mose aiana iona 'arina a'i te'ari teubo, ekia nuatae patemue Aigupito. 40 Weiana ia tehore Arona tehina bena, ‘Tirama baika mobabainakia aika 'euka kate'uai ainaka, pokina a'i ta'iobina Mose Aigupitoai ebaka'anaka hamai hauna bariu aehoma?’ 41 Rani weianai ia tehore poromakau nahu aubaubana ha tebabaina, banamo tabakia temaiainakia kaiba'uku weiana wairanai tehorotinakia, imakiai tebabaina tabana wairanai teaonamo. 42 Weiana Tirama ia herekiai ekaobo ehabonakia kipokia kupa tabakia katekuti ainakia. Mahabanai hauna ena pukai tererena 'abana etibaha,
‘Isaraela haumi e,
ihau bariabui hano'akunai
beruberu mai banamo mahikia
hanona au a'i tobanamo aina'u.
43 Wai hanona tirama atana Molok
ena ro'e ituna abomo emi bihiu
tiramana atana Refan aubaubana
tobuanakia, weiakia tobabainakia
katokuti ainakia.
Ua buonai Au kahore
wai kabaibiunimi Babulono puana
'akinai.’
Amo 5.25-27
44 “Aika 'aba'abaka herekiai Tirama ibawaira tinana ro'e ituna* ha hano'akunai, ro'e weiana hanona Mose ebabaina Tirama ebaihana ihobonai. 45 Muriai 'aba'abaka hamakia imakiai ro'e ituna weiana tea'ina tebuana Iosua kipokia teao rama haeai haukia ekia hanoai tekara'au, Tirama ehore wairakiai hano haukia eu'u parenakia, ia temiaho aina emai mo Davida ena raniai. 46 Tirama ena banamo hanona Davida ebena, ba ia Tirama enoina Iakobo ena Tirama ena itu ha kebabaina. 47 Ia itu hanona Solomona ehore ebakorina.
48 “'A 'ubi toha tohanai Tiramana hanona maearima imakiai tebabaina ituna aonai a'i nemiaho. Mahabanai hauna ena 'abi ihobona etibaha,
49 ‘Obiapaka ṉa e'abi aiho,
Kupa hanona e'u mia'au 'ekana,
hanopaka hanona ae'u ihorotina
'ekana.
Itu aehomana katobabaina Au eu'u?
E'u arai 'ekana hanona aeana?
50 Taba neiakia ikoikiai hanona
Au ima'uai a'i ababai, u?’
Isa 66.1, 2
51 “'Ara pahihi haumi, aomi mai haiami tokaiabu harai matoha Tirama a'i te'iobina haukia 'abakia. Rani ikoinai wai tuhore Auba Robe tuhao abuna. 'Aba'abami ekia aka a'i torea 'apuana toa'i 'ini baihana. 52 Wai 'aba'abami mahabanai hauna ha a'i te'oatana, u? Aka bero hauna kemai 'abina tehinana haukia teahu 'arinakia, bariu wai tohore tohina hinaina bero hauna toahu 'arina. 53 Wai rauhubu weiana Tirama ena aneru ebaibeni hauna aba toa'ina iamo kipomi a'i toa'i taeana.”
Piharai Stefano Teahu 'arina.
54 Iuda ekia obia haukia Stefano aiana teona raninai teopuere wairai 'aki'akikia teara 'ini'ini. 55 Ia Stefano hanona Auba Robeai ebonu, weiana ea'a taea kupa eihana, Tirama nuabina abomo Iesu Tirama itipana tainai ekoroti eihana. 56 Ia etibaha, “Tomoihana! Kupa aba ekaikau naihana abomo Maearima Nahuna Iesu Tirama itipana tainai ekoroti.”
57 Weiana ia teio aota imakiai haiakia tekaiabunakia ikoikiai tebeau teao Stefano herena, 58 tea'ina aiara aonai teberi ahina atapakai ba piharai teahu ramana, hinau bai'oi haukia weiakia hanona ekia habuni tero'a ahinakia haukia tebakuri ahinakia hau 'aru'aruna ha atana Saulo aena pokinai tehoroti. 59 Piharai teahuna aonai Stefano ebahuba'ari etibaha, “Obiapaka Iesu e, au auba'u moa'i taeana.” 60 Weiana ekaipehu eio etibaha, “Obiapaka e! Ki'a neiana 'arana a'i kobenakia.” Ua e'abi aiho murinai e'ari.
* 7:44 (44) Itu robena weiana habuniai tebabaina.