6
Hau 'Abaihau Hamomo Tea'itaeanakia Katebaraibarai.
Rani baika teao murikiai a'ikakauma haukia ekia bo'o hanona ekara'au raninai Iuda maearimakia Helene maeanai ti'abi haukia mai Heberu maeanai ti'abi haukia baiatakiai atetua erama, pokina aniani iwatekia raninai ekia wapuwapu hanona a'i tiraonanakia. Weiana iuhubeau harauhaea rua tehore Iesu tia'ikakaumana haukia ikoikiai tebato'unakia tetibaha, “A'i enamo Tirama ena 'abi iroro akana kaha habona aniani 'ao kohu iwatekia paunai. Ua buonai uaho'abamai e, wai baiatamiai hau 'abaihau hamomo poukia tenamo haukia Auba Robe mai aotipai tebonu haukia katoa'i taeanakia aka neiana katobenakia kate'uai aina. 'A ai hanona rani ikoinai bahuba'ari mai iroro akakia mo katababainakia.”
Iuhubeau ekia raona 'abina tebatohana, ba hau neiakia tea'i taeanakia, Stefano a'ikakauma mai Auba Robeai ebonu hauna, Pilipo, Porokoro, Nikanoro, Timona, Pamena, mai Nikolao ia hanona rama haeai hauna Antiokai emai Iuda haunai tebaona hauna. Haukia 'abaihau hamomo teaoainakia iuhubeau haukia wairakiai teba korotinakia, ba iuhubeau haukia tehore imakia 'arakiai tehao'au tebahuba'ari tebanamonakia.
Weiana Tirama ena 'abi hanona tehina otaraina, Iesu tia'ikakaumana haukia tebo'o hao bo'o hao Ierusalema aonai, robe haukia bo'okia abomo Iesu tea'ikakaumana.
Stefano Tea'ina Tebakaina.
Stefano hanona Tirama ena aoko'o hoana mai hiabunai ebonu, ia ehore hoa mai bata'uta'u huri akakia maearima wairakiai ebabainakia. 'A hau baika hanona ia te'oatana, maearima weiakia hanona ‘Karahi 'abaea Mareana’ haukia, ia hanona Iuda maearimakia Kurene, Alesandereai temai, abomo Kilikia, Asiai temai haukia, baika tehore Stefano kipokia te'abi baitaeai. 10 Ia Stefano a'i te'abi haona pokina aotipai mai Auba Robe hiabunai ehina benakia. 11 Ua buonai ia tehore baika aokia teani kate'abi katetibaha, “Ai hanona ia ena 'abi ki'a obokia ehina Mose mai Tirama ohi ahakiai hauna taona.” 12 Uahomanai aiara haukia mai aiara haukia apa'uakia abomo rauhubu poki haukia teba opuerenakia, ia temikiri teao Stefano tea'ina teaoaina bakai apa'uana haukia herekia. 13 Ba ia temaiainakia hinau bai'oi haukia baika tehore tehina benakia tetibaha, “Hau neiana hanona Robe 'ekana mai Mose ena rauhubu ia'iki'akia 'abina a'i nibapua 'apuana. 14 Ai aiana taona etibaha, Iesu Nasareta hauna kehore Marea Robe neiana kerubuna abomo Mose ena rauhubu ebenaka haukia ikoinai kebahaeainakia.” 15 Bakai 'ekanai temiati haukia ikoikiai Stefano teiha 'ini'inina wairana ihana hanona matoha aneru ha wairana 'abana.