5
Anania Mai Sapira Ekia Bai'oi.
Weiana hau ha atana Anania atawana Sapira ohi ekia hano ha tekawakawaina. Ia hano weiana monina abirana ea'i 'inina hanona atawana ohi te'iobina, abirana mo eaoaina iuhubeau haukia imakiai eutana. Weiana Petero ia ehina bena etibaha, “Anania e! Aehoma buonai Satani aomu eana, Auba Robe o'oina hano monina abirana oa'i 'inina? A'i okawakawaina raninai hano hanona oi 'eumu, okawakawaina raninai monina abomo oi 'eumu. Bariu rani neianai hanona aea oraona aiho? Pinamuai moni maikoina ṉa nuhoma, oi hanona maearima a'i o'oinakia, ia Tirama o'oina.” Anania aia weiana eona raninai e'eho e'ari baihana, uru weiana teona haukia ikoikiai teta'u ki'a. Hau 'aru'arukia baika temikiri temai habuniai hauanina teapana tea'i ahina teaoaina tehorena.
Beraura hoana aihau murinai babi'e ekatoto, atawana herenai taba erama hauna a'i e'iobina. Petero babi'e ebakaina etibaha, “Mohina bena'u, torarua emi hano tokawa kawaina hanona 'arana mo weiana, u?” Ia e'abi etibaha, “'E, 'arana mo naiana.” Weiana Petero ia ehina bena etibaha, “Taba buonai atawamu ohi aomi tobahamona Obiapaka Aubana tuhobona? Aia'u nuona, atawamu tehorena miorikia pa'abi 'akonai tekoroti, oi abomo katebuani'o kateaoaini'o.” 10 Ia beronai e'eho Petero aena pokinai e'ari baihana. Hau 'aru'arukia tetoto temai teihana abe'ari toha, ba tebuana atawana herenai tehorena. 11 Rani weianai a'ikakauma haukia ikoikiai mai pouna teona haukia ikoikiai teta'u wairai.
Iuhubeau Haukia Hoa Haeai Haeai Tebabainakia.
12 Hoa mai babai haeai haeai iuhubeau haukia maearima wairakiai tebabainakia, ikoikiai mai aokia hamonai Solomona ena itarai teto'u. 13 'A maearima baika hanona teta'u ainakia herekia a'i teao, ia aokiai hanona ia temariki ainakia. 14 Iamo hau mai babi'e bo'okia Obiapaka tea'ikakaumana haukia teao hanona ia haukia tebabo'o hao bo'o haona.
15 Inawa haukia teaoainakia airabuanai tehorotinakia mai ieno'aukia mai 'irekia tebaenotinakia taearai. Weiana Petero herekiai kekabanai raninai aiaiana keao ahakiai. 16 Ierusalema herena aiarakia haukia bo'okia abomo temai teto'u, inawa haukia mai auba ki'a obokia aokiai tetoto haukia temaiainakia weia, ba ikoikiai temauri.
Iuhubeau Haukia Te'oatanakia.
17 Robe haukia arakiai hauna mai 'abana weiakia Sadukea itubuna haukia kipokia hanona iuhubeau haukia tewamuru ainakia. 18 Ba iuhubeau haukia tebirinakia teaoainakia wapura ituna aonai tekaiabunakia. 19 'A rabi weianai Obiapaka ena aneru ha ehore wapura ituna pa'abina ekaikauna eba karahinakia, 20 etibaha, “Tomoao, Marea Robe aonai mauri maha mahana pouna neiana maikoina katohinana maearima wairakiai.” 21 Aia weiana teona ihobona tebabaina, raurani amarinai Marea Robeai tekatoto maearima teba 'iobinakia.
Rani weianai robe haukia arakiai hauna mai 'abana kipokia teao bakai apa'uana haukia abomo Isaraela hau apa'uakia kipokia teto'u, 'abi teuhuna eao iuhubeau haukia wapura itunai katemaiainakia. 22 Teuhunakia teao wapura itunai hanona wairakia aha'i, haeamona temue teao bakai apa'uana haukia haiakiai te'abi tetibaha, 23 “Taeao raninai pa'abi hanona ikaiabu, pa'abi i'imana haukia abomo weia tekoroti, ia pa'abi takaikauna takatoto hanona tai ua'a aha'i 'akina.”
24 'Abi weiana teona raninai, Marea Robe poki hauna mai robe haukia apa'uakia teraona raona 'ari ki'a baha, hoa weiana anina hanona taba. 25 Weiana hau ha eao herekia ehina benakia etibaha, “Wapura itunai tokaiabunakia haukia hanona aba Marea Robe aonai tekoroti maearima tiba'iobinakia.” 26 Marea Robe poki hauna mai ena miori kipokia teao iuhubeau haukia tebaka'anakia, ia a'i teaiahu benakia pokina maearima katehore piharai a'i temeahunakia marikina.
Iuhubeau Haukia Hau Apa'uakia A'i Teta'u ainakia.
27 Teaoainakia bakai apa'uana wairanai teba korotinakia, ba robe haukia arakiai hauna ehore ebakainakia. 28 Etibaha, “Ai wai taharabunimi, hau neiana atanai a'i katoba'iobi. Ia bariu emi ba'iobi 'abikiai Ierusalemai pou neiana hanona abeapa'ua, abomo ena 'ari hanona ai tukaiahinamai.”
29 Petero mai iuhubeau haukia te'abi tetibaha, “Tirama aiana kahaona hanona enamo, 'a maearima aiana kahaona hanona a'i enamo. 30 Iesu wai tohore matiu 'ubinai tokokona toahu 'arina hauna, aika 'aba'abaka ekia Tirama ehore 'ariai aba ebamikiri muena. 31 Tirama ia ea'i taeana imana itipana tainai eba miatina i'uaiaika mai ibamaurika haunai ebaona Isaraela haukia ibaraona kabekia mai ekia ki'a ihina haokia paunai. 32 Ai hanona taba neiakia taihanakia haumai, Auba Robe weiana Tirama aiana tiona haukia ebenakia hauna abomo ihobona.”
Gamaliel Eiroro Iuhubeau Haukia Katehabonakia.
33 'Abi weiana teona raninai, teopuere wairai ekia nuatae hanona iuhubeau haukia pateahu 'arinakia. 34 'A Parisea hauna ha atana Gamaliel, rauhubu poki hauna ia bakai apa'uana hauna ha maearima ikoikiai abomo timariki aina hauna, emikiri iuhubeau haukia ehina benakia katekarahi atapakai katebai'ima rani papana. 35 Weiana ia ehina benakia etibaha, “Isaraela haumi e, katoiha haraina hau neiakia aea katohomanakia. 36 'Uaina raninai Teuda emikiri e'abi ia abomo hau mo ha, weiana maearima ikoinai hinabu bani 'abana murinai teka'a. Ia teahu 'arina raninai ena maearima ikoikiai tebeau otaraina, ha a'i emiaho 'apua. 37 Ia murinai Galilea hauna ha atana Iuda, maearima atakia irerena raninai emikiri, maearima bo'okia aokia eana ia murinai teka'a, 'a ia abomo teahu 'arina, weiana murinai teka'a haukia ikoinai terama otaraina. 38 Ua buonai nahina benimi, hau neiakia hanona katohabonakia kateao, pokina 'abi hoahoa mai aka neiakia hanona maearima 'eukiai katemai raninai anikia a'i katerama. 39 Ia Tirama 'eunai kemai raninai, wai hanona a'i katoba'oro 'apuana.
Kato'ima 'ima harainimi, Tirama a'i tomohuarina.” 40 Ia Gamaliel aiana tea'i taeana, weiana iuhubeau haukia teaparinakia tetoto, te'atinakia murinai terauhubunakia Iesu atanai a'i kateba'iobi muena, teba karahinakia. 41 Iuhubeau haukia bakai 'ekana tehabona mai aonamokia, pokina Tirama ena banamo aonai ia hanona Iesu atanai tehaiara. 42 Rani ikoinai Marea Robe aonai mai itu aokiai, pou namona teba'iobi aina mai teiroro aina Iesu hanona Keriso.*
* 5:42 (42) 'ao Mesia