15
Ierusalemai Tirama Ena Marea Haukia Teto'una.
Iuda haukia tia'ikakauma haukia baika Iudeai temai Antiokai a'ikakauma haukia teba'iobinakia tetibaha, “Mose ena rauhubu ihobonai a'i katetarenimi raninai wai hanona bamauri a'i katoa'ina.” 'Abi weiana paunai Paulo mai Banaba ohi maearima weiakia kipokia tebaihara tae eaomo tebaiara ki'a, ua buonai Tirama ena marea haukia tehore Paulo mai Banaba ohi tea'i taeanakia a'ikakauma haukia baika kipokia kateao Ierusalema, weia iuhubeau haukia mai 'uai haukia herekiai 'abi weiana katebakai bakaiaina.
Tirama ena marea haukia tehore ia teuhunakia, weiana Foenikia mai Samaria hanokiai tekabanai aonai, rama haeai haukia ekia mauri aea tebaibeni aiho hauna pouna tekikipana. Pou neiana teona hanona a'ikakauma haukia ikoikiai teaonamo ki'a.
Ia Ierusalemai tekara'au raninai Tirama ena marea haukia, iuhubeau haukia, mai 'uai haukia tehore ia tea'i taeanakia, ba Paulo mai Banaba ohi Tirama taba ebabaina ia imakiai hauna ikoikiai wairakiai pouna tehinana. A'ikakauma haukia baika weiakia Parisea itubunai tekarahi haukia temikiri te'abi tetibaha, “Rama haeai haukia kahatarenakia abomo kahahina benakia Mose ena rauhubu hanona kate'ima haraina hanona mauri banaibanai katea'ina.”
Weiana iuhubeau haukia mai 'uai haukia kipokia teto'u atetua 'abina weiana teroba ahuaina. Rani homa'ana tebaihara tae murinai Pereto emikiri e'abi etibaha, “Uaho'aba'u e, aba to'iobina Tirama ehore wai baiatamiai au etina'ana'u pina'uai pou namona kahinana rama haeai haukia kateona katea'ikakauma. Maearima aokia e'iobinakia Tiramana ehore aika herekai ebabaina ihobonai rama haeai haukia abomo Auba Robe ebenakia, hoa weianai Tirama ia ea'i taeanakia hauna ebatohana. Ia mai aika kipokia baiataka a'i ebahaeaina, Tirama ehore ekia a'ikakauma paunai aokia ebamaha mahanakia ia wairanai. 10 Ia aehoma buonai Tirama tuhobona 'aba'abaka 'ao aika Mose ena rauhubu ika'aina pumana habuana a'i etainaka hauna a'ikakauma haukia ahakiai tuhore 'auna? 11 Aika naha'ikakauma, ia bamauri tia'ina ihobonai, Obiapaka Iesu ena aoko'o hoana paunai bamauri kaha'ina.”
12 To'u haukia ikoikiai 'uru'urukia aha'i, ia Banaba mai Paulo ohi imakiai Tirama hoa mai bata'uta'u huri akakia rama haeai haukia herekiai ebabainakia haukia poukia tehinanakia hanona aiakia tiona.
Iakobo Ena Iroro.
13 Ia ekia 'abi eore murinai Obiapaka hatina Iakobo emikiri e'abi etibaha, “Uaho'aba'u e, aia'u tomona. 14 Simona* aba ehinabe harainaka Tirama ehore rama haeai haukia eraonanakia, kori'uaina ia baiatakiai maearima aea ea'i taea aihonakia ia 'euna. 15 Babai neiana hanona mahabanai haukia ekia 'abi kipokia teihobo, ṉa terere aihona,
16 ‘Neiana murinai au kamue kamai,
Davida ena obia aiarana e'eho
hauna kabakori muena.
Te'iti'iti haukia kabamahamaha
muenakia.
17 Weiana maearima harina
temauri haukia ikoinai
mai rama haeai haukia weiakia
ata'uai aparinakia au 'eu'u ai
kateao haukia ikoikiai hanona
au Obiapaka katetabuna'u.
18 Obiapaka ua e'abi aiho,
'abi neiana hanona aba ua'i baha
eba'iobi aina.’
Amo 9.11, 12
19 Ua buonai e'u raona hanona rama haeai haukia weiakia Tirama herena timai haukia ekia taeara a'i kahabapahihi ki'a bahana. 20 Namona hanona marereai kahahina benakia, kaiba'uku teberuberu benakia tabakia Tirama wairanai te'opu haukia a'i kateani, a'i katenabau ki'a, mai mahi 'akokia tebato'o 'arinakia haukia a'i kateani, abomo aruarukia a'i kateinu. 21 Pokina 'uaina raninai emai mo bariu Mose ena rauhubu weiakia hanona beraura robe ikoikiai aokiai tetuabina marea ha ha aokiai abomo pouna teiroro aina aiara ikoikiai aokiai.”
To'u Haukia Rama Haeai Haukia Herekiai Marere Tetiu ahina.
22 Ba iuhubeau haukia mai 'uai haukia Tirama ena marea haukia ikoikiai kipokia teraonana weia baiatakiai maearima baika katea'i taeanakia Paulo mai Banaba kate 'abanakia Antioka kateao, ba tea'i taeanakia haukia neiakia, Iuda atana teaparina Barasaba mai Sila, terarua hanona maearima i'uaiaikia haukia uaho'abakia baiatakiai. 23 Marere ṉa terere aihona ka'a haukia tebenakia,
“Ai iuhubeau mai 'uai haumai,
ai uaho'abami,
emai banamo 'abina niwahi
wai uaho'abamai rama haeai ai torama Antiokai Suriai mai Kilikiai ṯomiaho haumi heremi.
24 Ai poumi aba taona 'abamai baika neia tewahi, ekia 'abiai aomi tiba haiaranakia abomo aomi tibaro'arinakia, ia ai hanona 'abi uahomana a'i tabenakia. 25 Ua buonai ai tato'una emai raona tabahamona hau baika kata'i taeanakia katauhunakia eka raona'au haukia Banaba mai Paulo kipokia katewahi. 26 Neiakia Banaba mai Paulo terarua hanona ekia mauri a'i tiraonanakia aika eka Obiapaka Iesu Keriso atanai. 27 Iuda mai Sila ṯauhunakia marere tarerena hauna ia pinakiai katehinana abomo katebatohana. 28 Auba Robe mai ai kipokia ṉa taraona aihona, ai puma haeai a'i katabenimi rauhubu neiakia ahakiai. 29 Kaiba'uku wairanai tehoroti anianikia a'i katoani, mahi mai aruarukia a'i katoani, mahi 'akokia tebato'o 'arinakia haukia a'i katoani, abomo nabau akakia a'i katobabai. Wai taba neiakia a'i katobabai hanona emi aka kebero. Tarere nonoa. Haparua.”
30 Marea haukia tehore hau naiakia teuhunakia, ia teriri teao Antiokai, a'ikakauma haukia tebato'unakia ba marere tebenakia. 31 Marere tetuabi aonai batabura 'abikia aiakia teo'o hanona aokia enamo wairai. 32 Iuda mai Sila hanona mahabanai haukia terarua 'abi namokia tehina a'ikakauma haukia aokia tebakironakia mai teba taburanakia. 33 Ia rani baika weia temiaho murinai, a'ikakauma haukia ia tebaparuanakia temue teao Ierusalema ia teuhunakia haukia herekia. 34 (Ia Sila enuatae buonai emiaho.) 35 Paulo mai Banaba hanona Antiokai temiaho, ia mai maearima bo'okia kipokia Obiapaka ena 'abi teba'iobi aina abomo pou namona teiroro aina.
Paulo Mai Banaba Baiatakia Epa'a.
36 Wapu baika teore murikiai Paulo Banaba ehina bena etibaha, “Aika hamamue hamaeao aiara weiakia Obiapaka pouna hairoro aina haukia aokiai uaho'abaka weia aea tibabai aiho hanona kahaihanakia.” 37 Ba Banaba ena nuatae hanona Ioane weiana tiaparina Mareko hauna kipokia kateao haeamo. 38 Ia Paulo ena raona, ia kipokia kateao hanona a'i enamo pokina ia Pamfuliai weia hanona eubo ekia akai a'i e'abanakia. 39 Weiana buonai terarua tebaiara baiatakia epa'a. Banaba ehore Mareko ea'ina aunohiai tehe'au Kupuro teao. 40 Ia Paulo ehore Sila enuatae aina kateka'a aonai uaho'abakia tehore Obiapaka ena aoko'o hoanai tebanamonakia. 41 Ia terarua teao Suria mai Kilikia hanokiai tekabanai, Tirama ena marea maearimakia weia haukia teba taburanakia.
* 15:14 (14) Petero