16
Timoteo, Paulo Mai Sila Ohi E'abanakia.
Paulo eao Derebe ba haeamona eao Lustera ai ekara'au, a'ikakauma hauna ha weia nemiaho ia atana hanona Timoteo, hinana hanona Iuda babi'ena Iesu nia'ikakaumana, ia hamana hanona Helene hauna. A'ikakauma haukia weia Lustera mai Ikonio ai ṯemiaho haukia Timoteo ena namo pouna tehinana. Paulo enuatae Timoteo ia kebaka'ana kipokia kateao, ba etarena pokina Iuda haukia weia ṯemiaho haeamona te'iobina ia hamana hanona Helene hauna. Aiara ha ha aokiai tekabanai aonai iuhubeau haukia mai 'uai haukia Ierusalemai ṯemiaho haukia rauhubu weiakia tebatohanakia haukia ia terarua tehore tehinanakia maearima kateka'aina. Ua buonai Tirama ena marea haukia ekia a'ikakauma hanona etabura abomo maearima ekia bo'o eapa'ua hao apa'ua hao beraura ha ha aokiai.
Paulo Mahabanaiai Makedonia Hauna Eihana.
Paulo mai 'abana kipokia teao Furugia mai Galatia hanokia aokiai tekabanai pokina Auba Robe ehore ekaiabunakia Asia hanonai Tirama ena 'abi a'i kateiroro aina. Teao Musia hano hoanai tekara'au aonai teraonana Batunia hanona kateao, ia Iesu Aubana ebamuenakia. Weiana buonai Musia aiaranai tekabanai teriri teao Toroa aiarana. Rabi weianai Paulo emahabanai, ena mahabanai aonai Makedonia hauna ha eihana ia wairanai ekoroti enoina etibaha, “Komai Makedoniai ai kobarainamai.” 10 Paulo ena mahabanai weiana murinai ai tanoanoa taeara tatabu kataeao Makedonia, pokina ai ta'iobina Tirama hanona eaparinamai pou namona weia katairoro aina.
Ludia Keriso Ena Maearimai Eao.
11 Weia Toroai hanona aunohiai taehe'au tabeau berona taeao Samotrake. Haeamona erani hanona tabeau taeao Neapoliai takara'au. 12 'Eka weiana tahabona taka'a taeao aiara apa'uana Pilipo, weiana hanona aiara kori'uaina Makedonia hanona aonai Roma ena iha'ini ba'anai emiaho. Ba wapu baika weia tamiaho. 13 Beraura Robenai aiara pa'abinai takarahi taeao ate haianai taraonana bahuba'ari 'ekana ha weia. 'Eka weianai tamiati babi'e baika weia teto'u haukia kipokia ta'abi'abi. 14 Weiakia aiamai teona babi'ekia baiatakiai ha atana Ludia ena aiara hanona Tuatira. Ia hanona habuni birokia nikawa kawainakia. Ia abomo Tirama nekuti aina babi'ena ha. Obiapaka ehore aona ebaeana ba Paulo ena 'abi ea'i taeana. 15 Weia ia mai ena itu haukia ikoikiai taba'uere robenakia murinai enoinamai kataeao ena itu ba e'abi etibaha, “Aomiai tua'i taeana'u au Obiapaka ia'ikakaumana babi'e'u ha raninai patomai e'u ituai weia patomiaho.” Ena bahiahi 'abina eaoainamai ena itu.
Pilipoai Paulo Mai Sila Tebawapuranakia.
16 Rani ha bahuba'ari 'ekana taeao aonai ta'ara'i uahona ha aonai auba ki'a obona nemiaho uahona kipokia tabaitabu ahi. Uaho weiana hanona taba wairai katerama haukia ihina poukiai ena poki hauna ena kepu bo'okia ebabainakia. 17 Uaho neiana Paulo mai ai murimaiai eka'a eio etibaha. “Hau neiakia hanona 'ubi 'aki'akinai nemiaho Tiramana ena iuhubeau haukia, bamauri taearana ṯeiroro aina heremiai.” 18 Rani bo'okia aokiai ia ua ebabai aiho. Ba Paulo haiana ebapo'ona buonai ekori kabe auba ki'a obona ebatana etibaha, “Iesu Keriso atanai nahina beni'o, uaho naiana aonai mokarahi!” Beronai auba ki'a obona uaho ehabona ekarahi.
19 Uaho ena poki hauna e'iobina ena kepu tabu ahi taearana aba epua, weiana Paulo mai Sila tea'inakia teberinakia teaoainakia maearima ekia to'u 'ekana Roma haukia apa'uakia herekiai. 20 Hau apa'uakia wairakiai teba korotinakia ba te'abi tetibaha, “Maearima rua neiakia hanona Iuda haukia, eka aiara aonai ripuripu tibabaina. 21 Abomo hoahoa tiba'iobinaka haukia hanona aika Roma hauka eka rauhubu tainai a'i kaha'i taeanakia mai a'i kahaka'a ainakia haukia.” 22 To'u haukia temikiri Paulo mai Sila herekiai 'abi ki'a obokia tehinanakia, ba bakai te'uai aina haukia 'abi tebaibeni terarua ekia habuni katetapanakia mai kate'atinakia. 23 Te'ati ki'anakia epua murinai teaoainakia wapura itunai tetori totonakia, wapura ne'imanakia hauna tehina bena kekaiabu 'ini harainakia. 24 Ua tehinabe aihona buonai wapura 'ima hauna terarua eaoainakia ikaihuri aona 'akinai hauna aonai ehorotinakia, aekia matiu baiatakiai ebahutanakia ebiri 'ini harainakia.
25 Rabi wapuka'a ore'akuai Paulo mai Sila tebahuba'ari mai ekia huiai Tirama tebanamona, wapura haukia hanona ia aiakia tebahuaina. 26 Beronai kanokau rarina eka'a wapura ituna maikoina ebaibiuna, pa'abi ikoikiai tekaikau mai wapura haukia imakia aekia tabirikia ikoinai teta'i. 27 Wapura ituna ne'imana hauna paruana eno'a, pa'abi ikoikiai tekaikau eihanakia raninai emikiri ena kareba eberi 'auna kipona keahu 'arina pokina ia eraonana wapura haukia hanona aba tebeau 'akauma. 28 'A Paulo eio aota etibaha, “Kipomu a'i moahu 'arini'o, ai ikoimaiai neiamai ṯamiaho.” 29 Wapura ituna ne'imana hauna eapari ramepa katemaiaina, ebeau toto eao eta'u buonai mai 'ururu 'ururuna Paulo mai Sila wairakiai ekaipehu. 30 Ba eba karahinakia eaoainakia mahanai ebakainakia etibaha, “Hau apa'uami e, taba kababaina hanona bamauri katabu ahina?”
31 Terarua tehina bena tetibaha, “Obiapaka Iesu Keriso koa'ikakaumana hanona bamauri koa'ina oi mai emu itu haukia ikoikiai.” 32 Ba terarua Obiapaka ena 'abi teiroro aina ia mai ena itu haukia ikoikiai wairakiai. 33 Rabi weiana aonai terarua eaoainakia, haukia tebamani'anakia 'ekakia eututu harainakia, ba beronai Paulo mai Sila tehore ia mai ena itu haukia ikoikia teba'uere robenakia. 34 Wapura i'ima hauna terarua eaoainakia ena ituai ero'onakia, ba ia mai ena itu haukia ikoikiai teaonamo pokina Tirama tia'ikakaumana paunai.
35 Erani raurani aonai bakai te'uai aina haukia ekia 'abi tebaibeni habuni haukia teuhunakia teao wapura 'ima hauna herena tetibaha, “Hau neiakia kobakarahinakia kateka'a.” 36 Wapura i'ima hauna Paulo ehina bena etibaha, “Bakai ṯe'uai aina haukia 'abi tebaibeni, oi mai Sila ohi kaba karahinimi katoka'a, ua buonai tomokarahi mai baibuami tomoao.” 37 Ia Paulo bakai ṯe'uai aina haukia ekia habuni haukia ehina benakia etibaha, “Ai hanona Roma maearimamai, emai beho aha'i bakai 'ekanai a'i teba korotinamai ia maearima wairakiai teahunamai haeamona wapura itunai tekaiabu 'abaeanamai. Ba bariu hanona bunianai kateba karahinamai, u? A'i ketai 'apuana, ia kipokia katemai kateba karahinamai.”
38 Habuni haukia temue teao bakai ṯe'uai aina haukia haiakiai te'abi ia terarua hanona Roma maearimakia, 'abi neiana teona raninai bakai ṯe'uai aina haukia teta'u wairai. 39 Bakai ṯe'uai aina haukia temikiri teao terarua haiakiai te'abi 'abi harai a'i teme'opuere, ba teba karahinakia, tenoinakia aiara weiana katehabona. 40 Paulo mai Sila wapura itunai tekarahi teao Ludia ena itu weia a'ikakauma haukia baika kipokia tebaitabu ahi, batabura 'abikiai tehina benakia ba teka'a.