20
Paulo Eao Makedonia Mai Helene.
Atetua eore murinai, Paulo ebaiuhu a'ikakauma haukia temai herena, aokia ebataburanakia ba haparua ehinana ehabonakia eao Makedonia. 'Eka weiakia haeai haeai aokiai 'abi bo'okiai a'ikakauma haukia ebataburanakia ba Helene ai ekara'au. Nawa aihau weia Helene ai emiaho, eba'oru aunohiai kehe'au Suria keao aonai Iuda haukia baika terobahu kateahu 'arina pouna eona, buonai Paulo haeamona eraonana Makedonia kekabanai keao Suria. Maearima kate'abana haukia hanona neiakia. Puro nahuna Sopatere ia hanona Berea hauna, Aristako mai Sekundo ia hanona Tesalonika haukia, Gaio Derebe hauna, Tukiko mai Trofimo ia hanona Asia haukia, mai Timoteo. Maearima neiakia te'uai teao Toroa ai tebai'ima. Parawa 'abaeana tatuna murinai Pilipo ai aunohiai tabeau ahi wapu ima murinai weia Toroa ai tabaitabu ahi. Weia hui hamona tamiaho.
Toroai Paulo Eutuko Ebamauri maurina.
Hui weianai wapu kori'uaina aonai ikoimaiai tamiato'u parawa robena katana. Paulo to'u haukia eba'abi 'abinakia eaomo wapuka'a, pokina kerani hanona ia kehabonakia. Ai ikoimaiai hanona ikaihuri ha 'ubiai hauna aonai ta'abi'abi, ikaihuri weiana aonai hanona lamepa bo'ona te'ara. Hau 'aru'aruna ha atana Eutuko hanona weia riba ahi 'ekanai emiati. Paulo e'abi'abi homa'ana aonai, Eutuko hanona eparua rea itu weiana itarana ibaihauna 'ubiai haunai e'eho eao 'ano. Tea'itaeana hanona aba e'ari. 10 Paulo eriri eao Eutuko ahanai eno'au imana huanai era'u huri, e'abi etibaha, “Aomi a'i kearo'ari ia hanona mauri maurina nemiaho.” 11 Ba Paulo ekara'au mue eao itu 'ubinai Parawa ehobina teani. E'abi'abi homa'a herekiai eaomo raurani 'amari 'amarinai, ba eka'a. 12 Hau 'aru'aruna mai mauri maurina teaoaina aiara buonai aokia etabura ki'a.
Toroa Tehabona Tebeau Ahi Teao Mileto.
13 Paulo e'abi ia hanona aenai keao Aso paunai, ena 'abi ta'i taeana ai aunohi ai taehe'au tabeau ta'uai taeao, weia ta'imana kehe'au. 14 Ba Aso ai tabaitabu ahi aonai kipokia aunohiai taehe 'au taeao Mitulene. 15 Erani tabeau taeao Kioso kereibua haianai takara'au ba wapu ibaruanai takabanai taeao Samo ba wapu ibaihaunai hanona Mileto ai takara'au. 16 Paulo ena raona hanona Epeso katabeau banai, a'i enuatae weia Asia hanonai a'i tamamiaho 'abaea, pokina kenoanoa Pentekoste berauranai hanona Ierusalemai kekara'au biai.
Paulo Baparua Irorona Ehinana Epeso Ena Marea Kiro Haukia Herekiai.
17 Weia Mileto ai Paulo ebaiuhu Epeso marea ena kiro haukia herekia katemai herena. 18 Ia tekara'au aonai ehina benakia etibaha, “Au wapu kori'uaina Asia hanonai akara'au emai mo bariu beraura maikoina wai baiatamiai aea amiaho aiho hanona to'iobi haraina. 19 Iuda haukia baika ekia aibara tehobonakia here'uai ranikiai, mai 'aiaunu'u maha'u mai beina Obiapaka ena aka ababaina. 20 Wai aba to'iobina ibaraimi 'ekakiai hanona e'u iroro ai mai e'u ba'iobi ai to'u wairakiai mai itu ha ha aokiai, ha a'i ahore bunina. 21 Au Iuda haukia mai Helene haukia herekiai ahina karahi haraina ia kateraona kabe kateao Tirama herena eka Obiapaka Iesu kate a'ikakaumana. 22 Bariu hanona Auba Robe aiana ika'ainai kaeao Ierusalema, ia a'i na'iobina weia taba here'uai kerama. 23 Au a'iobina hana aiara ha ha aokiai Auba Robe ehina bena'u atetua pahihina mai wapura hanona waira'uai nimai.
24 Iamo kipo'u e'u mauri ena namo a'i natabuna, ia au nanuatae e'u mauri orenai hanona Obiapaka Iesu aka ebena'u hauna kabaore haraina, aka weiana hanona Tirama ena aoko'o hoana pouna namona kahina karahina.
25 “Ikoimiai baiatamiai akabanai kabanai Tirama ena obia aiarana airoro aina, bariu a'iobina wai hanona au a'i katoiha muena'u. 26 Ua buonai bariu wairamiai nahina karahina hau ha ke'ari ki'a 'ekana keao hanona behona a'i ka'arana. 27 Pokina Tirama ena nuatae maikoina aba airoro aina heremi taba ha a'i abunina. 28 Kipomi katoiha 'ini harainimi mai a'ikakauma haukia kato'ima harainakia matoha mamoe i'imana hauna mamoe ne'ima harainakia 'abana. Auba Robe aka weiana ebenimi Tirama ena marea haukia ibaka'a haraikia haumiai ebaonimi, weiakia hanona Tirama Nahuna ena 'ariai aba ekawanakia. 29 A'iobina kahabonimi murinai, ba'iobi haukia bai'oikia baika waeha 'aki aiahukia 'abakia katemai baiatamiai a'ikakauma haukia weiakia mamoe 'abakia katea'i ki'anakia. 30 Abomo maearima baika kipokia tuaka haeamo haukia katemikiri bai'oi 'abikiai a'ikakauma haukia baika katebahureanakia kateba kaparenakia ia murikiai kateka'a. 31 Ua buonai kato'ima harainimi, rani ikoinai katoraona 'inina ihau aihau aonai maha'u mai beina rabi mai mararani wai ikoimiai ha ha aba'iobinimi a'i a'oro 'apua.
32 “Bariu wai Tirama imanai mai ena aoko'o hoana 'abinai nahorotinimi, 'abi weiana hanona ikoimiai kebakori 'ininimi mai hiabuna Tirama ena banamo kebenimi ena maearima robekia ikoikiai ha ha 'eukia kebenakia ihobonai.
33 Au baiatamiai aonai hau ha ena moni 'ao habuni ha a'i anuataeai 'abaeana. 34 Wai kipomi aba to'iobina au i'aba'u haukia mai au e'u nuatae tabakia ikoikiai hanona ima'u neiakiai mo ababainakia. 35 Au taba maikoina aba abaihanimi taeara neianai wai abomo katoaka tabura haukia te'abe'abe haukia katobarainakia, Obiapaka Iesu 'abi ehinana hauna katoraona 'inina ṉa e'abi aiho, ‘Baibeni hanona ena namo eapa'ua ba ia'ina hanona ena namo eko'iko'i.’ ”
36 Paulo 'abi neiana ehinana murinai, kipokia tekaipehu haeamo tebahuba'ari. 37 Ikoikiai mai haihaikia huanai tera'u huri tepauna baparua hoana. 38 Ia teaoko'oai ki'ana pokina ia e'abi wairana a'i kateiha muena. Weiana te'abana kipokia teao weia aunohi ai kehe'au.