21
Paulo Ebeau Ahi Keao Ierusalema.
Ia herekiai haparua tahinana murinai, aunohi ai tabeau ahi beromaiai taeao Koso, rani ibaruanai takabanai taeao Rodo ba taeao Patara ai takara'au. Weia aunohi ha Foenikia keao hauna tatabu ahina ba taehe'au tabeau ahi. Ba Kupuro kereibuana ahitainai tabeau banai kataeao Suria aonai, Turo ai tabahaha'au weia aunohi kohuna katetaranakia. A'ikakauma haukia baika weia tatabu ahinakia kipokia hui hamona tamiaho. Ia Auba Robe ena hiabuai Paulo tehina bena Ierusalema a'i keao. Ia emai miaho beraurana eore aonai, tahabonakia taka'a. A'ikakauma haukia ikoinai atawakia mai nahukia kipokia te'abanamai takarahi aiara murinai, weia poeai takaipehu tabahuba'ari. Ha ha kipokia haparua tahinana murinai takara'au aunohiai taehe'au, ba ia temue ekia aiara teao.
Mahabanai Hauna Agabo Emahabanai Paulo 'Euna.
Turo ai beromaiai tabeau taeao Tolemaia ai takara'au, a'ikakauma haukia kipokia tabaitabu ahi ba wapu hamona weia kipokia tamiaho. Erani weia tahabona taeao Kaisarea ai takara'au. Ebaneria hauna Pilipo ena itu ai tamiaho, ia hanona diakono haukia 'abaihau hamomo 'abakia ha. Ia nahuna uahokia bani hanona mahabanai uahokia.
10 Weia tamiaho wapu baika teore murinai mahabanai hauna ha atana Agabo Iudea ai emai. 11 Ia emai heremaiai hanona Paulo huana ihaina ea'ina kipona imana mai aena ebirinakia e'abi etibaha, “Auba Robe e'abi, Ierusalemai Iuda haukia katehore ihai neiana pokina hauna ṉa katebiri aihona rama haeai haukia katebenakia.”
12 'Uru neiana taona raninai, ai mai maearima weia haukia kipokia Paulo tanoina a'i keao Ierusalema. 13 Ba Paulo ai emai 'abi ebamuena etibaha, “Taba buonai tuhai ao'u tuba'abe'abena? Au hana aba aba'oru, ia Ierusalemai katebirina'u 'ao kateahu 'arina'u re'a Obiapaka Iesu atanai.” 14 Ia aiamai a'i ea'i taeana paunai tahabona ba tatibaha, “Obiapaka ena nuatae hanona merama.”
Paulo Ekara'au Ierusalema.
15 Neiana murinai, wapu baika teore ba taba'oru ba takarahi kataeao Ierusalema. 16 A'ikakauma haukia baika Kaisareai te'abanamai taeao Nasona ena itu ai weia katamiaho. Ia hanona Kupuro hauna abomo a'ikakauma hauna ha 'ai'aina. 17 Ierusalemai takara'au raninai, uaho'abaka teba katotonamai mai aonamokia.
18 Erani hanona Paulo kipokia taeao Iesu hatina Iakobo kataihana, weia marea ena kiro haukia ikoinai abomo tewaira tina. 19 Paulo ia imakia ea'inakia murinai, ia ena aka aonai Tirama taba ebabai rama haeai haukia herekiai haukia ikoikiai poukia ehinanakia.
Hau Apa'uakia Paulo Tehina bena Keao Marea Robe.
20 'Abi neiana teona raninai Tirama tebanamona. Weiana ia Paulo haianai te'abi tetibaha, “Uaho'abamai e, aba o'iobina Iuda haukia bo'okia tia'ikakauma, ia haukia ikoikiai Mose ena rauhubu ia'itaeana hanona tiraona apa'uana. 21 Ia Iuda haukia neiakia hanona pou bai'oina ṉahomana teona, Iuda haukia rama haeai haukia baiatakiai ṯemiaho haukia ohina benakia Mose ena rauhubu herenai katekapare, miorikia a'i katetarenakia, haeamona Iuda haukia ekia hoa hoa a'i kateka'aina. 22 Ia aba poumu kateona oi hanona omai. Bariu aea kahababai aiho? 23 Ua buonai katahina beni'o akana kobabaina. Emai maearima bani hanona Tirama wairanai ekia 'abi'uai aba tehorotina. 24 Maearima neiakia koaoainakia ekia 'opu ia'iobona to'una aonai, ekia to'u 'arakia kohorenakia buikia katekabe obonakia. Weiana maearima ikoinai kate'iobina 'abi weiakia oi ahamuai tehina haukia hanona tohakia aha'i, ia oi hanona Mose ena rauhubu tainai nomiaho. 25 Rama haeai haukia weiakia bariu tia'ikakauma haukia herekiai hanona emai raona taraonana hauna marere ai aba tarerena tatiu ahina taba 'iobinakia, weiana aniani tibaibeni tirama bai'oikia herekiai haukia a'i kateani, haeamona mahi tiaruaru haukia a'i kateani, mahi 'akokiai teto'o 'ari haukia a'i kateani, mai a'i katenabau 'abaea nabau 'abaea.” 26 Erani Paulo maearima neiakia bani ebaka'anakia kipokia teao 'opu ia'iobona to'una aonai tetoto, ba eao marea robe aonai etoto eba'iobinakia rani tabanai hanona 'opu ia'iobona akana ranina keore, haeamona wapu ha ha kipokia ekia baibeni katebabai.
Iuda Haukia Marea Robeai Paulo Tea'i 'Inina.
27 Wapu 'abaihau hamomo aka weiana aba keore aonai, Iuda haukia baika Asia hanonai temai haukia Paulo marea robe aonai teihana raninai, ia mako tebahi ahinakia Paulo tea'ina, 28 teio tetibaha, “Isaraela haumi e, tomobarainamai! Hau neiana hanona 'eka ikoikiai aokiai ena ba'iobi maearima ikoinai herekiai eka maearima mai Mose ena rauhubu mai marea robe neiana ni'oatanakia, abomo bariu hanona rama haeai haukia nimaiainakia marea robe ai 'eka robena neiana tiba'opuna.” 29 Ua te'abi aiho pokina 'uainai Paulo Trofimo Epeso hauna ohi Ierusalema aiarana aonai temiaho teihanakia, ba teraonana ebaka'ana eaoaina marea robe aonai.
30 'Abi neianai aiara maikoina 'uri'uri rarina ebaramana maearima taeara haeai haeaiai tebeau temai Paulo tea'ina teberi karakarana marea robe ai tekarahiaina, murinai marea robe pa'abina tekaiabuna.
Roma Huari Haukia Paulo Tea'ina.
31 Paulo iahu'arina akana tibabaina aonai pouna eao Roma ekia huari poki hauna eona Ierusalema maearimakia atetua rarina tibabaina. 32 Beronai huari ṯe'uai aina haukia mai huari haukia eaoainakia tebeau to'u tekokina. Maearima weiakia huari poki hauna mai ena huari haukia teihanakia raninai Paulo iahunai te'oro 'abaea. 33 Huari poki hauna eka'a eao Paulo ea'ina, ba ena 'abiai tabiri rua ai tebirina. Weiana ebakainakia ia hanona tai haeamona taba ebabaina. 34 To'u ranina aonai maearima baika teio 'abi haeai tehina haeamona baika 'abi haeai mo tehina, weiana 'uri'uri rarina 'akina tebabuana buonai, huari poki hauna 'abi tohana ha'i eona hanona e'abi Paulo katebaka'ana kateaoaina huari haukia ekia miaho 'ekana. 35 Paulo tebaka'ana itataea ai ehe'au raninai to'u haukia teaibara ki'a baha buonai, huari haukia tehore Paulo tebuana teao. 36 Mako ia murinai teao haukia mai ioiokia te'abi tetibaha, “Tomoahu 'arina!”
Paulo To'u Wairanai Ena Pou Ehinana.
37 Huari haukia Paulo aba ekia parabuai katebakatotona aonai Paulo huari poki hauna enoina etibaha, “Penamo haiamuai e'u 'abi ha pahinana.” Ba huari poki hauna ebakai bakai etibaha, “Oi Helene maeana ona, u? 38 Oi Aigupito haumu weiamu atetua obaramana ahuahu haukia ikoinai taha bani (4,000) obato'unakia obaka'anakia toao hano'akunai, 'u?” 39 Paulo ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Aha'i. Au hanona Iuda hau'u, Kilikia hanona Taso ai arama, aiara apa'uana weiana maearima'u. Nanoini'o, maearima neiakia pahina benakia.” 40 Huari poki hauna Paulo bero ebena ke'abi, ba Paulo itataeai ehe'au imana ea'i taea maearima kateunu. To'u 'uri'uri tebapuana raninai, Paulo Heberu maeanai ehina benakia.