22
“Uaho'aba'u mai hama'u ikoimiai, tomobahu e'u pou mahinana aia'u tomona.” Heberu maeanai ehina benakia hanona ikoikiai tebahu harai ia e'abi hanona aiana teona. E'abi mue etibaha, “Au hanona Paulo, Iuda hau'u e'u rama aiarana hanona Taso Kilikiai, ia aiara neiana Ierusalemai tebapa'uana'u. Au hanona Gamaliel ebamarerena'u, 'aba'abaka ekia rauhubu aea homakia ikoikiai eba'iobina'u abomo Tirama ena aka ataburaina matoha bariu wai tutabura 'abana. Au Iesu tea'ikakaumana haukia mai babi'ekia a'oatanakia, taeara neiana teka'aina haukia baika kateahu 'arinakia, baika abirinakia wapura itunai akapo totonakia. E'u 'abi hanona robe haukia arakiai hauna mai bakai apa'uana haukia katebatohana. Ia tehore marere tebena'u aeao uaho'abaka Damaseko ai haukia herekia, weia a'ikakauma haukia kamaiainakia Ierusalemai katewapura.
Paulo Eraona kabe Pouna Ehinana.
(Ih 9.1-19; 26.12-18)
“Atiaha 'abana taearai aeao Damaseko aba here'uai hanona ea rarina 'akina ha kupai eriri ebarara kakaiarona'u. Beronai a'eho 'anoai, aia ha aona etibaha, ‘Saulo e, Saulo e, taba buonai au nu'oatana'u?’ Au abakai bakai atibaha, ‘Obiapaka e, oi tai?’ Ia etibaha, ‘Au Iesu, Nasareta hau'u, nu'oatana'u.’ Te'abana'u haukia ea weiana teihana, ia aia weiana au ehina bena'u hauna a'i teona.
10 “Au abakaina, ‘Obiapaka e, au taba kababaina?’ Ia etibaha, ‘Momikiri, koao Damaseko, weia hau ha ua'a taba ke'uahina hanona akakia ikoikiai kobabainakia.’ 11 Te'aba'u haukia ima'uai te'ebe tebaka'ana'u taeao Damaseko, pokina ea weiana 'imare 'abana maha'u eba'iaunakia.
12 “Hau ha atana Anania emai eihana'u. Ia hanona rauhubu 'abikia ne'ima harainakia hauna, Iuda haukia weia ṯemiaho haukia ikoikiai hanona ia timariki aina. 13 Ia emai here'uai ekoroti ehina bena'u etibaha, ‘Uaho'aba'u Saulo e, emu ihaiha moa'i muena.’ Rani weianai beronai maha'u enamo au ia aihana. 14 Ba ia etibaha, ‘Aika 'aba'abaka ekia Tirama etina'ani'o ena nuatae ko'iobina abomo aka bero hauna Iesu koihana, ia pinanai ke'abi hanona aiana kona. 15 Weiana oi hanona ia pouna ihinanai koao, taba ona 'ao oihana hauna maearima ikoikiai kohina benakia. 16 Bariu taba naha'imana? Momikiri Obiapaka koaparina atanai ko'uere robe, emu ki'a keuhu obonakia.’
Obiapaka Paulo Euhuna Rama Haeai Haukia Herekia.
17 “Muriai au amue aeao Ierusalema, marea robe aonai abahuba'ari hanona amahabanai. 18 Obiapaka aihana ba ehina bena'u etibaha, ‘Monoanoa. Bariu bariu mo Ierusalema kohabona, pokina e'u pou kohinana hanona maearima neiakia emu 'abi a'i katea'i taeana.’ 19 Au atibaha, ‘Obiapaka e, ia aia'u kateona, pokina maearima neiakia hanona te'iobina'u au aeao marea ha ha aokiai tia'ikakaumani'o haukia ahunakia, abirinakia wapura itunai ane'etinakia. 20 Oi poumu ihinana hauna Stefano aruaruna ekiki oioi raninai au abomo weia kipokia takoroti haeamo teahu 'arina haukia abatohanakia abomo ekia habuni aiha 'ininakia.’ 21 Weiana Obiapaka ehina bena'u etibaha, ‘Aha'i, oi hana moao, au oi nauhuni'o rama haeai haukia atau'ai ṯemiaho haukia herekia.’ ”
Paulo Hanona Roma Hauna Erama.
22 Maearima hanona Paulo aiana tebahu aina eaomo 'abi neiana ehinana raninai aiakia tebakara 'aunakia teio tetibaha, “Hau neiana kahahu 'arina! Neia hanopakai kemiaho hanona ena namo aha'i.” 23 Ia tebakoko ekia habuni tekapo abomo 'ano te'iti tekapo 'ubi teao. 24 Weiana huari poki hauna ena huari haukia ehina benakia Paulo teaoaina aka 'ekana, weia kate'atina ba katebakaina taba buonai teioaina. 25 Temikiri tebirina kate'atina aonai, Paulo huari haukia hinabu nipoki aina hauna ia herenai ekoroti hauna ehina bena etibaha, “Roma hauna bakai a'i nia'i bahana, ia kate'atina hanona mai ena bero, 'u?”
26 Huari hauna weiana aia eona raninai eao ia ena poki hauna ehina bena etibaha, “Hau weiana hanona Roma hauna ṉa niho. Aea kobabai aiho?” 27 Weiana huari poki hauna eao Paulo ebakaina etibaha, “Oi Roma haumu?” Paulo e'abi, “'E.” 28 Huari poki hauna e'abi etibaha, “Au Roma hau'uai aeao hanona moni rarina 'akina 'ara ahore.” Ia Paulo e'abi etibaha, “Au hanona Roma hau'u arama.” 29 Weia tekoroti katebakaina haukia beronai tehe mue, huari poki hauna e'iobina hanona eta'u, pokina Paulo hanona Roma hauna, iamo tabiriai ebirina paunai.
Paulo Bakai Apa'uana Wairanai Ekoroti.
30 Erani huari poki hauna ena nuatae ke'iobi haraina Iuda haukia taba buonai Paulo tekaiahina. Weiana robe haukia apa'uakia mai bakai apa'uana haukia ebato'unakia, ba Paulo erubuna eaoaina wairakiai ebakorotina.