23
Paulo bakai apa'uana haukia eiha 'ini'ininakia e'abi etibaha, “Uaho'aba'u e, ao'u tohana beho ha a'i ababaina Tirama wairanai amiaho emai mo bariu.” Weiana Anania robe haukia 'arakiai hauna 'abi neiana eona hanona Paulo herenai tekoroti haukia ehina benakia pinana kateahu 'iti'itina. Ba Paulo ia ehina bena etibaha, “Kaita'ata'a haumu, Tirama keahuni'o, rauhubuai naia omiati, au kobabakaina'u, ia oi haeamomu mo rauhubu obakai hurina, o'abi kateahuna'u.”
Paulo herenai tekoroti haukia tehore tehina bena tetibaha, “Oi hama Tirama ena robe haukia 'arakiai hauna herenai nu'abi ki'a?” Paulo etibaha, “Uaho'aba'u, a'i a'iobina ia hanona robe haukia 'arakiai hauna. Weiana puka robenai ṉa erere aiho, ‘Emu obia hauna herenai a'i ko'abi ki'a.’ ”
Paulo bakai apa'uana haukia eiha 'iobi ainakia baika Parisea haukia baika Sadukea haukia hanona wairakia eio 'aota etibaha, “Uaho'aba'u e! Au hanona Parisea hau'u, Parisea nahukia, e'u raona raona 'ari haukia katemikiri mue paunai bariu bakai 'ekanai nakoroti.”
'Abi neiana ehinana raninai baiara rarina 'akina erama, ia tehe boana Parisea haukia 'abaeana mo mai Sadukea haukia 'abaeana mo. Pokina Sadukea haukia hanona 'ari haukia ekia mikiri mue a'i tibatohana, aneru 'ao auba abomo aha'i, ia Parisea haukia hanona ikoikiai tibatohanakia. Atetua rarina erama, Parisea haukia aokiai rauhubu poki haukia baika temikiri teio 'aota tetibaha, “Hau neiana ena beho ha a'i tatabu ahina. Pa'e aneru 'ao auba mo hau neiana ehina bena.” 10 Baiara erarina 'akina. Huari poki hauna Paulo a'i temetapa 'iti'itina ta'una, huari haukia euhunakia teriri teao Paulo herekiai tepuhu boinakia, teaoaina huari haukia ekia 'eka.
11 Rabi weiana Obiapaka Paulo herenai ekoroti e'abi etibaha, “Kotabura! Ierusalemai pou'u ohinana 'abana Roma ai abomo pou'u kohinana.”
Iuda Haukia Paulo Kateahu 'arina.
12 Erani raurani Iuda haukia teto'u terobahu te'abi'uai Tirama wairanai, aniani ha a'i kateana abomo bei ha a'i kateinu keao mo Paulo kateahu 'arina. 13 Haukia ikoinai bariabui reana hanona ua te'abi aiho. 14 Teao robe haukia apa'uakia mai aiara maearima apa'uakia herekiai te'abi tetibaha, “Ai aba ta'abi'uai Tirama wairanai, aniani ha a'i katana keao mo Paulo katahu 'arina. 15 Bariu wai mai bakai apa'uana haukia 'abi tomouhuna meao huari poki hauna herena katobai'oi kato'abi, Paulo kemai ṉa'a heremi 'abi berona katoa'ina ṉa katohoma. Ia ṉa kemai a'i kekarahi baha aonai ai aba ta'oru katahu 'arina.”
16 'A Paulo uana Paulo hinahina tehinahina 'uruna eona, ua buonai eao huari haukia ekia 'ekai, Paulo haianai e'abi. 17 Ba Paulo huari haukia hinabu nipoki ainakia hauna ha eaparina ehina bena etibaha, “Hau 'aru'aruna neiana kobaka'ana koaoaina huari poki hauna herena, ia mai ena 'abi ha ua'a kehinana herenai.” 18 Ua buonai huari hauna weiana Paulo uana eaoaina huari poki hauna herena e'abi etibaha, “Paulo wapura hauna ebaiuhu aeao herena, enoina'u hau 'aru'aruna neiana kamaiaina heremu ia mai ena 'abi ha haiamuai kehinana.”
19 Huari poki hauna Paulo uana imanai e'ebe teao haiahaiai ba ebakaina, “Emu nuatae 'abina taba haia'uai kohinana?” 20 Ia e'abi etibaha, “Iuda haukia aba tehina haeamona katenoini'o, ‘Mara Paulo koaoaina bakai apa'uana haukia herekia, katebakai haraina herenai 'abi berona katea'ina.’ ṉa katehoma. 21 Ia aiakia a'i kona pokina maearima haukia ikoinai bariabui reana hanona katebai'ima Paulo katehe abuna. Te'abi'uai Tirama wairanai a'i kateani 'ao bei a'i kateinu keao mo Paulo kateahu 'arina. Bariu maearima weiakia hanona aba te'oru kate babaina, ekia noi mo koa'i taeana hanona tibahubahu aina.” 22 Huari poki hauna hau 'aru'aruna weiana eharabuna etibaha, “Ohina bena'u 'abina neiana pouna hanona hau ha haianai a'i kohinana.” Ba euhuna eka'a.
Paulo Teaoaina Kaisarea Kabana Hauna Feliki Herenai.
23 Weiana huari poki hauna ehore huari haukia hinabu tipoki ainakia haukia rua eaparinakia ehina benakia etibaha, “Huari haukia hinabu rua, hoti ai ṯehuari haukia ikoinai imabui harau rua mai 'arawai haukia ikoinai hinabu rua katoba'orunakia. Bariu rabi beraura hoana 'ababani hamomo hanona katoao Kaisarea. 24 Hoti baika abomo katoba'orunakia Paulo kemia'au, kato'ima haraina katoaoaina Kabana hauna Feliki herena.” 25 Ba huari poki hauna marere ha ererena keao Kabana hauna herena, ṉa erere aihona.
26 “Au Klaudio Lusia,
ao'u namonai oi Feliki Kabana
haumu namomu banamo nabeni'o.
27 Iuda haukia hau neiana tea'ina teahuna aba kateahu 'arina aonai, e'u huari haukia kipokia taeao 'arana tabamaurina. Pokina a'iobina ia hanona Roma hauna. 28 Au anuatae ka'iobina taba buonai tikai ahina buonai aeaoaina Iuda haukia ekia bakai apa'uana aonai. 29 Weia a'iobina hau neiana taba ua'a ha a'i ebabaina weiana ke'ari 'ao kewapuraina, ia kipokia ekia rauhubu aonai bakaibakai baika buokiai tea'ina. 30 Haeamona Iuda haukia baika terobahu kateahu 'arina ṉa teho, pouna aona raninai beronai mo auhuna heremu. Tehinau aina haukia abomo ahina benakia ekia hinau 'abikia katewahi ainakia heremu.”
31 Ua buonai huari haukia ekia poki hauna aiana teka'aina ihobonai rabi weiana aonai Paulo teaoaina Antipatri ai tekarahi. 32 Erani hanona aekiai teka'a haukia temue ekia aka 'ekana teao, ia hotiai haukia Paulo teaoaina. 33 Hotiai teao haukia Kaisareai tekara'au raninai, marere weiana Kabana hauna atana Feliki tebena, ba Paulo abonamo Feliki ena iha'ini ba'anai tehabona. 34 Kabana hauna marere weiana etuabina murinai, ia Paulo ebakaina ia hanona 'eka tabana hauna. Ia e'iobina Paulo hanona Kilikia hauna raninai, 35 e'abi etibaha, “Oi beho 'ekanai tihorotini'o haukia katemai raninai, oi emu pou kohina aiamu kaona.” Epua ia ena huari haukia ehina benakia Paulo weia Heroda obia hauna ena itu aonai kateiha 'inina.