24
Paulo Tehinau aina.
Wapu ima teore murinai Anania robe haukia arakiai hauna, aiara haukia apa'uakia mai Roma ekia rauhubu e'iobi haraina hauna atana Teretulo kipokia teriri teao Kaisarea, Kabana hauna Feliki wairanai Paulo katehinau aina. Ba Feliki 'abi euhuna eao Paulo temaiaina, weiana Teretulo emikiri ena hinau 'abina ea'i ramana etibaha, “Feliki, Kabana haumu namomu e, ihau rarina o'uaiai harainamai baibua aonai ṯamiaho. Emu aotipai emai hano neiana aonai taba namokia bo'okia terama. Ua buonai 'eka maikoinai mai taeara ikoikiai ai hanona oi ṯa'i taeani'o. Feliki Kabana haumu namomu, ai mai aomai ikoikiai oi ṯabanamoni'o.
Bariu a'i kabaro'arini'o, ia nanoini'o koaoko'o ainamai, emai 'abi papana uruna kona. 'Abina hanona neiana. Hau neiana tatabu ahina ia hanona ripuripu hauna. Hanopaka maikoina aonai Iuda maearimakia ikoikiai herekiai atetua nibarama barama bena hauna, abomo Nasareta maearimakia ki'a obokia ne'uai ainakia ekia a'i to'u aokiai. Ia nihore Marea Robe niba'opuna buonai ta'ina. (Emai rauhubu tainai katababakaina. Ia Lusia huari poki hauna apa'uana emai ebatabura ki'a heremaiai epuhu boina. Ba tehinau aina haukia ehina benakia katewahi heremu.) Ba oi kipomu hau naiana kobakaina, ai ia ṯahinau aina hauna aiana kona hanona ko'iobina.” Weiana Iuda haukia abomo Teretulo tebaruana te'abi ena 'abi ikoikiai hanona tohakia.
Paulo Feliki Kabana Hauna Wairanai Kipona Pouna Ehinana.
10 Kabana hauna 'ekuna ekaina Paulo ke'abi, ba Paulo e'abi etibaha, “Ihau rarina eka hanopaka aonai bakai bo'ona obabainakia buonai au ao'u namonai kipo'u pou'u kahinana oi wairamuai. 11 Oi kipomu 'uri'uri neiana pokina kotabuna raninai aba ko'iobina, weiana wapu harau haea rua aba teao aonai au akara'au Ierusalema aeao kabahuba'ari. 12 Aonai Iuda haukia here'uai beho ha a'i tetabu ahina, marea robe aonai hau ha ohi a'i tabaiara 'ao marea aokiai 'ao aiara weiana aonai a'i abatetua. 13 Hau neiakia bariu ṯehinau aina'u 'abikia hanona a'i mo kateba tohanakia oi wairamuai.
14 “Iamo au wairamuai kahina pouna hanona neiana, hau neiakia ti'abi kuti bai'oina taearanai au hanona 'aba'abamai ekia Tirama nakuti aina, taba ikoikiai Mose ena rauhubuai mai mahabanai haukia ekia pukai tererenakia ikoikiai ṉa'i taeanakia. 15 E'u buabeni Tirama herenai hanona ihobonamo maearima neiakia. Emai buabeni hanona bero haukia mai ki'a haukia ikoikiai 'ariai katemikiri mue. 16 Ua buonai rani ikoinai nabatabura ao'u beronai kamiaho Tirama mai maearima wairakiai.
17 “Ihau baika atau'ai amiaho murinai amue aeao Ierusalema e'u maearima herekia beruberu kaeao ainakia uraru haukia kabenakia haeamona ki'a ihina haona banamona kababaina paunai. 18 Au hanona robe hoahoana ababaina abamaha mahana'u aonai marea robe ai teihana'u, mako ua'a aha'i, abomo 'uri'uri ua'a ha a'i ababaina. 19 Ia Iuda haukia baika Asiai temai haukia abomo weia, e'u beho ha teihana raninai bariu wairamuai patewaira tina patehina pouna. 20 Aha'i raninai Iuda haukia neiakia aba temai haukia teme'abi, bakai apa'uana haukia wairakiai tebabakaina'u aonai e'u beho tabana tetabu ahina. 21 Ia wairakiai akoroti raninai aio 'abi ha neiana ahinana atibaha, ‘'Ari haukia katemikiri mue mo paunai bariu toa'ina'u bakai 'ekanai tohorotina'u.’ ”
22 Ba Feliki a'ikakauma taearana e'iobi haraina paunai bakai ekaiabuna ba e'abi etibaha, “Huari poki hauna Lusia kemai raninai emi bakai karaonana.” 23 Ia ehore huari haukia hinabu nipoki ainakia hauna ehina bena Paulo keiha 'ini haraina, ia a'i kekaiabu ki'a bahana, ena hau katemai katetoana haeamona ena nuatae tabakia re'a katebabai.
Paulo Wapura Itunai Tekaiabuna Ihau Rua.
24 Rani baika teao murinai Feliki atawana Drusila ohi temai, Drusila hanona Iuda babi'ena Feliki ebaiuhu eao Paulo emai, ba Paulo a'ikakauma Keriso Iesu aonai hauna pouna ehinana aiana teona. 25 Ia Paulo ehore aka bero, bakiro mai bakaibakai rarina kemai hauna robakia eahuna, weiana Feliki hanona eta'u e'abi etibaha, “Abetaina naia, bariu hanona komue koao, rani ha namona kehaea 'eu'uai raninai kapari mueni'o.” 26 Rani weianai Feliki eraonana Paulo moni baika ia kebena ba keba karahina, weiana buonai rani bo'ona ebaiuhu Paulo eao terarua te'abi'abi.
27 Weiana ihau rua teao murinai Porokio Festo ehore Feliki 'ekana ea'ina. Ia Feliki Iuda haukia aokia keana paunai Paulo wapura itunai ehabona.