15
Iesu Pilato Wairanai.
(Mt 27.1-2, 11-14; Lk 23.1-5; Io 18.28-38)
Raurani wapuranai robe haukia apa'uakia, aiara haukia apa'uakia, rauhubu poki haukia mai bakai apa'uana haukia ikoikiai 'abi tebahamomona, Iesu tebirina teaoaina Pilato tebena. Pilato Iesu ebakaina etibaha, “Oi Iuda haukia ekia Obia 'arana haumu, 'u?” Iesu e'abi etibaha, “Aba nu'abi mo naia.” Robe haukia apa'uakia tehore 'abi bo'okia Iesu ahanai tehina. Pilato haeamona Iesu ebakai muena etibaha, “Oi a'i ko'abi, 'u? Oi o'iobina 'abi haeai haeai oi ahamuai ṯehinanakia.” 'A Iesu 'abi ha a'i ebamuena, weiana buonai Pilato ebaoao.
Pilato E'abi Iesu Kateahu 'Arina.
(Mt 27.15-26; Lk 23.13-25; Io 18.39—19.16)
Pilato ena hoahoa rani ikoinai tatu aokiai maearima wapura hauna ha ṯenuatae aina hauna hanona nibakarahina. Rani weianai hau ha atana Baraba 'abana kipokia tewapura. Ia hanona Roma haukia te'oatanakia, 'au aonai maearima baika eahu 'arinakia. Ba to'u haukia tehore Pilato tenoina rani ikoinai hoahoa weiana nibabaina hauna kebabaina. Pilato ehore ebakainakia etibaha, “Ṯonuatae Iuda emi Obia 'arana hauna kabakarahina?” 10 Pokina Pilato aba e'iobina robe haukia apa'uakia hanona Iesu tiwamuru aina buonai tea'ina ia imanai teutana. 11 'A robe haukia apa'uakia temikiri to'u haukia tekai ta'ata'anakia, kate'abi, Pilato Baraba kebakarahina ia Iesu hanona kemiaho. 12 Pilato haeamona to'u haukia ebakai muenakia etibaha, “'A wai tu'abi Iuda ekia Obia 'arana hauna hanona aea kahomana?” 13 Ikoikiai teio tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai koba'arina!” 14 Pilato ehore ebakai muenakia etibaha, “Aea ehoma, ena beho taba?” 'A ia teio aota tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai koba'arina!” 15 Weiana Pilato hanona to'u haukia aokia ibanamona enuatae aina buonai Baraba erubuna. 'A Iesu hanona e'atina huari haukia ebenakia, matiu ibiri ropo ahanai kateahu 'arina.
Huari Haukia Iesu Tebapo'ona.
(Mt 27.27-31; Io 19.2-3)
16 Huari haukia Iesu tebaka'ana teaoaina rauhubu ituna apa'uana aonai ekia hau ikoikiai tebararonakia. 17 Habuni birona tebabatoto aina, abomo 'ini boaboa tea'i kaiarona 'aranai tehore 'auna. 18 Ekia bapo'o po'o tea'i ramana tetibaha, “Iuda obia 'arana e, komauri.” 19 Moheai 'arana te'atina te'atotina, wairanai tekaipehu haeamona tekutiai bai'oina. 20 Tebapo'o nonoana murinai, habuni birona haunai tebakuri ahina, ena habuni tohana tebabatoto muena tebakarahina matiu ibiri ropo 'ubinai kateahu 'arina teao.
Iesu Matiu Ibiriropo 'Ubinai Tekoko 'Auna.
(Mt 27.32-44; Lk 23.26-43; Io 19.17-27)
21 Kurene hauna ha atana Simona 'uniai emai Ierusalema niao, ia hanona Alesanda mai Rufo hamakia. Huari haukia Simona kipokia tebai tabu ahi aonai tebahi ahina Iesu ena matiu ibiri ropo kebuana.
22 Iesu tebaka'ana teaoaina 'eka ha atana Golgota, anina hanona 'Ara Huriana 'Ekana. 23 Ia tehore bine beina mabina mai haiara ibako'iko'ina muramurana kipokia teu kibukibuna tebena keinu. Iesu hanona a'i einu. 24 Ba Iesu matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'auna. Epua murinai huari haukia ena habuni pu'iai tewatenakia ha ha katea'i.
25 Raurani beraura ehiabu hiabu aonai (9 a.m.) Iesu matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'auna. 26 Ia 'arana 'ubinai beho marerena ṉa terere aihona.
‘IUDA HAUKIA EKIA OBIA 'ARANA.’
27 Kakikaki haukia rua Iesu kipokia rani hamomonai matiu ibiri ropo 'ubikiai tekoko 'aunakia, ha itipanai ha awarinai. 28 Puka Robena 'abina aba etohana etibaha, ‘Aka ki'a haukia kipokia tetuabi haeamonakia.’
29 Tekabanai haukia tehore 'abi ki'a obokia tehina herena, abomo 'arakia tekapokapo te'abi tetibaha, “Oi neiamu haumu Marea Robe korubuna haeamona wapu aihau kobakori muena. 30 Bariu naia matiu ibiri ropo 'ubinai moriri, kipomu mobamaurini'o.” 31 Taeara ihobonai mo Robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia Iesu te'abi papura aina tetibaha, “Maearima baika ebamaurinakia, ia kipona kebamaurina hanona a'i nitaina. 32 Keriso Isaraela ekia Obia 'arana, bariu weia matiu ibiri ropo 'ubinai meriri hamaihana ba kaha'ikakaumana.” Iesu kipokia matiu ibiri ropo 'ubinai tekokonakia haukia terarua abomo 'abi ki'a obokia tehina herenai.
Iesu Ena 'Ari.
(Mt 27.45-56; Lk 23.44-49; Io 19.28-30)
33 Atiaha tohanai hanopaka maikoinai ewapura abuna eao mo beraura ebaeno hoana aihau 'abana. 34 Beraura ebaeno aonai Iesu eapari aota etibaha, “Eloi Eloi, lama sabakatani.” Anina hanona ‘E'u Tirama e, E'u Tirama e, taba buonai ohabona'u.’ 35 Herenai tekoroti haukia baika Iesu aiana teona, te'abi tetibaha, “Tomobahu, ia hanona Elia niaparina.” 36 Weiana hau ha ebeau eao poame ea'ina bine beina mabina aonai ehao uhuna, hiribo ai ekai to'ona ba etiu taeana Iesu ebena keinu ba e'abi etibaha, “Hamabai'ima, hamaihana. Elia pa'e kemai kea'i obona.” 37 'A Iesu eio aota, ba e'ari.
38 Rani weianai Marea Robe aonai i'aea huri habunina ibuanai etapa boana 'ubi ai eriri eao ba'a. 39 Huari poki hauna ha Iesu herena 'akinai ekoroti eihana ia eio aiana eona, ua e'ari aiho raninai e'abi etibaha, “Hau neiana hanona Tirama Nahuna tohana.”
40 Babi'e baika abomo ata'uai tekoroti tebaiaruru, baiatakiai hanona Maria Magadala babi'ena Iakobo ko'iko'i Iosepa ohi hinakia Maria mai Salome. 41 Babi'e neiakia hanona Galileai Iesu murinai teka'a tebaraina. Iesu kipokia Ierusalemai tekara'au haeamo babi'ekia bo'okia abomo weia.
Iesu Tehorena.
(Mt 27.57-61; Lk 23.50-56; Io 19.38-42)
42 Wapu weiana hanona A'ia'i harai ranina, kerani mara hanona Beraura Robe. Beraura aba kaihu niaoaina aonai, 43 Iosepa Arimatea hauna aona ebanua ko'ona eao Pilato wairanai Iesu hauanina enoiaina. Ia hanona Iuda ekia obia hauna ha maearima abomo timariki aina, Tirama ena obia aiarana kemai ne'imana hauna ha. 44 Pilato Iesu e'ari noanoa pouna eona raninai eta'u ta'u huri. Ia emikiri huari poki hauna eaparina Iesu ena 'ari ranina ebakai bakai aina. 45 Pilato Iesu ena 'ari 'uruna huari poki hauna herenai eona murinai, Iesu hauanina e'uahina Iosepa kea'ina. 46 Iosepa ehore habuni namona tohana ha ekawana, Iesu hauanina ea'i obona habuni weianai e'apana eaoaina 'ariahana pihara ikui aonai ehorotina, pihara rarina ha ebaherena ebahu abuna. 47 Maria Magadala babi'ena mai Iosepa hinana Maria terarua Iesu hauanina tehorotina 'ekana teihana.