14
Iesu Kateahu 'arina Taearana Tetabuna.
(Mt 26.1-5; Lk 22.1-2; Io 11.45-53)
Beraura rua wairai temiaho Kabanai mai Parawa 'abaeana tatuna. Robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia tebahamomo terobahu, bunianai taeara tetabu Iesu katea'ina kateahu 'arina. Tetibaha, “Aika tatu weiana aonai a'i kahababaina. To'u haukia 'uri'uri rarina a'i temebabaina ta'una.”
Babi'e Ha Iesu 'Aranai Tehoro Eheina.
(Mt 26.6-13; Io 12.1-8)
Iesu hanona Betaniai, Simona morumoru hauna ena ituai, ua'a nianiani aonai, babi'e ha tehoro (atana Nado) timina 'orimona abomo 'arana rarina 'akina hauna kabapu namona 'akina eaoaina. Ba eahu pa'ana Iesu 'aranai eheina. Maearima baika weia hanona teopuere, kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Taba buonai tehoro neiana nibaore 'abaeana? Mekawakawaina pa'e Kina hinabu aihau petabu ahina, monina weiana hanona uraru haukia pebenakia.” Ia tehore babi'e weiana teururuai ki'ana. 'A Iesu ehina benakia etibaha, “Tomohabona! Taba buonai tuopuere aina? Ia hanona aka namona au here'u ai ebabaina. 'A uraru haukia hanona rani ikoinai heremiai ṯemiaho, katonuatae raninai rani tebo'o emi banamo tabakia katobenakia. Ia au hanona rani ikoinai heremiai a'i kamiaho. Ena 'iobi ihobonai ebabaina here'u ai. A'i tihore bahana'u, ia hau'u tehoroai eutuna, wairai kerama hauna eba'oru baihana. 'Abi toha tohana mo au wai nahina benimi, Pou Namona kateiroro aina hanopaka maikoinai babi'e neiana aka ebabaina hauna abomo katehinana, ia iraonana.”
Iuda Kehinahina Eao.
(Mt 26.14-16; Lk 22.3-6)
10 Iuda Isakariote hauna harau haea rua haukia 'abakia ha eao Robe haukia apa'uakia herekia Iesu hinahinana kehinahina. 11 Robe haukia apa'uakia Iuda herenai 'uru weiana teona hanona aokia enamo ki'a, te'abi'uai moni katebena, ua buonai Iuda taeara etabu, taeara namona tabanai hanona Iesu robe haukia apa'uakia imakiai keutana katea'ina.
Iesu I'abana Haukia Kipokia Ekia Kabanai Tatuna Teaniani.
(Mt 26.17-25; Lk 22.7-14, 21-23; Io 13.21-30)
12 Parawa 'abaeana tatuna wapuna kori'uaina Kabanai tatuna mamoekia iahu'arikia berauranai, Iesu i'abana haukia tehore tebakaina tetibaha, “Nuraonana Kabanai tatuna anianina ae'e kataba'oruna koani.” 13 Iesu i'abana haukia rua euhunakia, e'abi etibaha, “Katoao aiara aonai katokatoto, ua'a hau ha katoihana puou mai beina kebuana, murinai kato'au katoao. 14 Ketoto itunai itu poki hauna katohina bena katotibaha, ‘Ba'iobi hauna e'abi, bakibaki ikaihurina ae'e ai? I'aba'u haukia kipokia Kabanai tatuna anianina katani.’ 15 Ba ia kipona ikaihuri rarina ha 'ubiai aba e'oru hauna keba ihanimi. Weia eka aniani katoa'ia'i haraina.” 16 I'abana haukia teao, aiara aonai tekatoto hanona Iesu ehina benakia tabakia ikoikiai tetabu ahinakia. Kabanai tatuna anianina tea'ia'i haraina.
17 Rabirabi eaoaina aonai, Iesu i'abana haukia harauhaea rua kipokia temai. 18 Aniani 'ekanai temiati tianiani aonai, Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, baiatamiai tararua ṯaniani oioi hauna ha au hinahina'u kehinahina.” 19 I'abana haukia aokia earo'ari, weiana ha ha tebakaina, “Nuraonana au, 'ao?” 20 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai harauhaea rua haumi ha, tararua 'ororo hamonai ṯahao uta hauna. 21 Au Maearima Nahuna hanona ka'ari Puka Robenai ererena ihobona, 'a au Maearima Nahuna hinahina'u kehinahina hauna aoko'ona mo, ki'a rarina 'akina ketabu ahina, a'i perama hanona penamo.”
Obiapaka Ena Anito'u.
(Mt 26.26-30; Lk 22.14-20; 1Kr 11.23-25)
22 Teaniani aonai, Iesu ehore parawa ea'ina, Tirama ebanamona ba ehobina, i'abana haukia ebenakia, e'abi etibaha, “Tomoa'ina, tomoana! Neiana hauna au hauani'u.” 23 Haeamona 'ere ha ea'ina, Tirama ebanamona i'abana haukia ebenakia, ikoikiai teinu. 24 Iesu e'abi etibaha, “Neiana hanona au aruaru'u maearima bo'okia paukiai kekiki oioi. Au aruaru'u hanona maearima mai Tirama ekia baibua 'abi'uaina mahamahana ibatohana hoana. 25 Au wai nahina benimi, bine beina ha a'i kainu mue keao mo Tirama ena obia aiarana aonai mahamahana kainu.”
26 Epua hui ha tea'ina, ba tekarahi Olibe oeona teao.
Iesu Petero Kehinana 'Abina Ehina 'Uaina.
(Mt 26.31-35; Lk 22.31-34; Io 13.36-38)
27 Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Ikoimiai katohabona'u katobeau otaraina, pokina Puka Robenai tererena,
‘Au kahore mamoe i'imakia hauna
kakomo 'arina,
weiana mamoe ikoinai
katebeau otaraina.’
Sek 13.7
28 'A au 'ariai kamikiri mue murinai ka'uai kaeao Galilea.” 29 Petero ehore Iesu ehina bena etibaha, “'Aba'u neiakia ikoikiai oi katehaboni'o re'a, ia au hanona a'i kahabo 'apuani'o.” 30 Iesu Petero ehina bena etibaha, “'Abi tohana au oi nahina beni'o, bariu rabi neiana kokoro'u ibaruana a'i ke'arara baha aonai, oi rani aihau au kobuniai aina'u.” 31 Petero e'abi pahihi etibaha, “Aika hararua kaha'ari haeamo re'a, 'a au hanona oi a'i kabuniai 'apuani'o.” I'abana haukia ikoikiai abomo ua te'abi aiho.
Iesu Getesemane ai Ebahuba'ari.
(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)
32 'Eka ha atana Getesemane ai tekara'au. Weiana Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Wai ṉa'a tomomiati, au kaeao kabahuba'ari.” 33 Ba Petero, Iakobo, mai Ioane mo ebaka'anakia, aona e'abe'abe abomo earo'ari. 34 Ua buonai ehina benakia etibaha, “Au hanona auba'u nihaiara matoha pa'ari moioina. Neia kato miaho, katomaha no'a katobai'ima.” 35 Papana eka'a ha ha 'apua eao, ba 'anoai e'umuti, ebahuba'ari, pe mai taearana haiara ranina weiana ia herenai pekaobo. 36 Ia ebahuba'ari etibaha, “Hama'u e, Hama'u e, taba ikoikiai heremuai hanona tetai. 'Ere neiana here'uai poa'i obona. 'A au e'u nuatae aha'i, ia oi emu nuataeai mo.”
37 Iesu emue emai i'abana haukia aihau parua reakia etabu ahinakia, ia ehore Petero ehina bena etibaha, “Simona e, oi nuparua, 'u? Rani papana pomaha no'a pobai'ima a'i petaina? 38 Katobahuba'ari kato bai'ima, pokina baihobo ai a'i tomototo. Auba hanona nenuatae tabura, ia hauani mo ni'abe'abe.”
39 Haeamona emue eao ebahuba'ari, ena bahuba'ari 'abikia haeamokia ehina muenakia. 40 Weiana emue emai, teaihau parua reakia etabu ahinakia, pokina mahakia tepuma buonai, herenai 'abi tabana katebamuena hanona a'i te'iobina.
41 Rani ibaihauna emue emai, ehina benakia etibaha, “Wai tuparua oho mo tuarai. Hinoku'u, tomoihana ranina aba ekara'au. Maearima Nahuna hanona ki'a haukia imakiai aba enouta. 42 Tomomikiri hamaka'a, hinahina'u ehinahina hauna aba nimai.”
Iesu Tea'i 'Inina.
(Mt 26.47-56; Lk 22.47-53; Io 18.3-12)
43 Iesu ni'abi oho mo aonai, Iuda weiana harauhaea rua haukia 'abakia ha hauna ekara'au, mako rarina imakia mai pura'akia abomo mai karebakia murinai te'au, ikoikiai hanona Robe haukia apa'uakia mai Rauhubu poki haukia mai aiara haukia apa'uakia ekia 'abiai teao. 44 Hinahina hauna mako weiana aba ehina benakia etibaha, ‘Kapauna hauna hanona hau mo weiana katoa'i 'inina katoaoaina.’
45 Iuda ekarahi beronai eao Iesu herena, “Ba'iobi haumu e.” Ba epauna. 46 Murinai Iesu tea'ina ba tebirina. 47 'A Iesu kipokia tekoroti haeamo hauna ha emikiri kareba eberi 'auna, Robe haukia 'arakiai hauna ena ta'ara'i hauna haiana ehara obona. 48 Iesu ehore ehina benakia etibaha, “Wai imami mai karebakia mai pura'akia tomai au katoa'ina'u ihobona kakikaki hau'u ai tubaona'u. 49 Rani ikoikiai au hanona wai kipokia Marea Robe aonai aba'iobi, ia a'i toa'ina'u. 'A neiana hanona Puka Robeai terere 'uaina 'abina ketohana paunai.” 50 Weiana i'abana haukia ikoikiai Iesu tehabona tebeau otaraina.
51 Hau 'aru'aruna ha Iesu murinai e'au, habuni hamona mo ero'abuna. Maearima tehore hau weiana tea'i 'inina aonai, 52 ena habuni imakiai ehabona hauna 'abaeana ebeau 'akaumana.
Iesu Iuda Ekia Obia Haukia Wairakiai Ekoroti.
(Mt 26.57-68; Lk 22.54-55; Io 18.13-14, 19-24)
53 Ia tehore Iesu tebaka'ana teaoaina Robe haukia 'arakiai hauna herena, ba Robe haukia apa'uakia, aiara haukia apa'uakia mai Rauhubu poki haukia ikoikiai weia teto'u. 54 Petero hanona Iesu ekaiturina, ia mai baiatakia teao Robe haukia 'arakiai hauna ena ara aonai, ua'a bai'ima haukia baika kipokia temiati haeamo, iruba eraranakia.
55 Weiana Robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia obia haukia tehore Iesu iba'arina taearana tetabuna, ia beho ha a'i tetabu ahina. 56 Maearima bo'ona 'akina tehore hinau 'abikia tehina herenai, ia ekia hinau 'abikia hanona ha a'i teihobo. 57 Haeamona maearima baika temikiri ekia bai'oi 'abina neiana tehinana Iesu herenai, tetibaha, 58 “Ai aiana taona, e'abi etibaha, ‘Au Marea Robe neiana maearima imakiai tebabaina hauna hanona karubuna, wapu aihau aonai maearima imakiai a'i katebabaina Marea Robena ha kababaina.’ ” 59 'A ekia bai'oi 'abikia neiakia abomo a'i teihobo.
60 Weiana Robe haukia 'arakiai hauna emikiri to'u wairakiai ekoroti Iesu ebakaina etibaha, “Oi emu 'abi ha aha'i 'abi neiakia ṯehina haukia ahakiai?” 61 'A Iesu hanona 'abi ha a'i ehinana abomo ena 'abi a'i ebamuena.
Weiana Robe haukia 'arakiai hauna haeamona ebakai muena etibaha, “Oi Keriso, tibanamona Tiramana Nahuna, u?” 62 Iesu e'abi etibaha, “Au mo neia'u, ikoimiai hanona au Maearima Nahuna katoihana'u, hiabu 'ubi tohana Tiramana imana itipanai kamiati, kupa 'auhaonai kamai.” 63 Robe haukia 'arakiai hauna 'abi weiana 'uruna eona raninai aona ehaiara ki'a, kipona ena habuni etapana, eio etibaha, “'Abi tabana nahatabuna? 64 Tirama nia'i ki'ana 'abina aba tona, emi raona taba?” Weiana ikoikiai te'abi, ke'ari.
65 Weiana baika tehore Iesu te'atotina, haeamona mahana te'apa abuna abomo teahuna, te'abi tetibaha, “Mo'abi, tai ehore eahuni'o?” 'Ima haukia abomo tebo'ana.
Petero Iesu Ebuniai aina.
(Mt 26.69-75; Lk 22.56-62; Io 18.15-18, 25-27)
66 Petero hanona ara aonai 'anoai, ba Robe haukia 'arakiai hauna ena ta'ara'i uahona ha emai. 67 Ia Petero iruba nirarana eihana raninai, eiha 'ini'inina ehina bena etibaha, “Oi abomumo Iesu Nasareta hauna o'abana.” 68 'A Petero hanona ebuniai etibaha, “Taba robana nuahuna hauna hanona au a'i na'iobina.” Ba ekapare eao pa'abi 'akonai. 69 Ua'a uaho weiana haeamona eiha muena, ba baiaruru haukia ehina benakia etibaha, “'Abakia ha neiana.” 70 Ia haeamona ebuniai mue.
Rani a'i ehoma'a Petero kipokia tekoroti haeamo haukia tehina bena tetibaha, “'Abi tohana, oi abomumo ia 'abakia ha. Pokina oi abomo Galilea haumu.” 71 Weiana Petero ia ehinabe pahihinakia etibaha, “Wai taba ṯo'uahina hauna hanona au a'i na'iobina. Nabai'oi re'a Tirama puma mebena'u.” 72 Ba kokoro'u ibaruana e'arara. Weiana Petero Iesu ehinana 'abina eraona tinana, ‘Kokoro'u ibaruana a'i ke'arara baha aonai, oi rani aihau kobuniai aina'u.’ Weiana ia ehai ki'a.