13
Iesu Marea Robe Kerabu Ta'ina Pouna Ehinana.
(Mt 24.1-2; Lk 21.5-6)
Iesu Marea Robeai ekarahi aonai, i'abana hauna ha ehore ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e, Marea Robe namo abuna piharai tebabaina, moihana.” Iesu e'abi etibaha, “Itu rarikia 'akikia neiakia noihanakia? Maikoikiai katerabu tai ore, katehere obo, pihara ha pihara ha ahanai a'i keno'au a'i kemiaho.”
Kate'oinimi Mai Kateba haiaranimi.
(Mt 24.3-14; Lk 21.7-19)
Iesu Olibe oeonai emiati Marea Robe ewairana, Petero, Iakobo, Ioane mai Anderea abomo teao herena tebakai bunina. “Moba'iobinamai, taba neiakia aita katerama? Haeamona katerama ranina hoana hanona aea homana?”
Iesu ehina benakia, etibaha, “Kato'ima 'ima harainimi, hau ha a'i me'oinimi. Maearima bo'okia au ata'uai katemai kate'abi katetibaha, ‘Au hanona Keriso’, maearima bo'okia kate'oinakia.
“Huari 'urukia mai poukia kato'o raninai, nuami a'i katetae, taba neiakia katerama, ia puana hanona wairai. Itubu ha kemikiri itubu ha kehuarina, hanopaka ha kemikiri hanopaka ha kehuarina. Kanokau keka'a 'eka haeai haeai, 'arobo rarikia katerama. Neiakia hanona matoha miori nirama haiarana kori'uaina 'abana.
“Kipomi kato'ima 'ima harainimi, pokina katea'i 'ininimi bakai 'ekakiai katehorotinimi marea aokiai kate'atinimi. Au pau'uai rauhubu haukia mai hanopaka obiakia wairakiai katokoroti, herekiai pou'u katohinana. 10 Puana hanona a'i kemai baha keao mo pou namona kateiroro aina itubu ikoikiai herekiai. 11 Katea'i 'ininimi bakai 'ekanai katehorotinimi raninai, taba katouahina hauna a'i katoraonana, rani ketaina kebenimi 'abina mo katohinana, pokina wai a'i kato'abi, ia Auba Robe ke'abi. 12 A'a hati katehore kipokia hinahinakia katehinahina, hama katehore nahukia hinahinakia katehinahina kateahu 'arinakia. Nahu katehore hinakia hamakia kateba ki'anakia kateaoainakia, kateahu 'arinakia. 13 Au pau'uai maearima ikoinai kate'oatanimi, ia tai kebapahihi keao puanai hauna hanona kemauri.
Orenai Rani Ki'a Obona Tohana.
(Mt 24.15-28; Lk 21.20-24)
14 “Baki'a mai bata'u hauna a'i pekoroti 'ekanai kekoroti katoihana. (Tuabituabi haumu, 'abi neiana anina ko'iobi haraina.) Rani weianai Iudeai ṯemiaho haukia hanona katebeau 'akauma kobio kateao. 15 Maearima ha ena itu kapenai re'a ia hanona a'i keriri itu aonai a'i ketoto ena taba a'i kea'inakia, ia kebeau 'akaumana. 16 Umai niaka hauna abomo a'i kemue itu ena habuni a'i kea'ina. 17 Rani weiakia aokiai babi'e mai nuakia haeamona batutu babi'ekia herekiai hanona keki'a ki'a baha. 18 Katobahuba'ari Tirama herenai taba neiakia 'ipi mai hiribo aokiai a'i katerama. 19 Pokina rani weiakia ekia ki'a hanona kateki'a ki'a baha, ba Tirama hanopaka ebabai ramana raninai emai mo bariu rani neiana ena ki'a kipokia a'i kateihobo 'apua, muriai haeamona uahomana ha a'i kerama mue. 20 'A Obiapaka rani weiakia a'i pebako'onakia hanona tai ha a'i pemauri 'apua, 'a ia ena a'itaea maearimakia buokiai rani weiakia kebako'onakia.
21 “Rani weianai hau ha kehina benimi, ‘Tomoihana, Keriso neiana’ 'ao ‘Tomoihana, Keriso weiana’ hanona a'i katobatohana. 22 Pokina Keriso bai'oikia mai mahabanai bai'oikia haukia katemai, hoa haeai haeai mai hiabu haeai haeai katebabai, ekia nuatae hanona Tirama ena a'i taea maearimakia kate 'oinakia, iamo a'i ketainakia. 23 Ua buonai kato'ima 'ima harainimi, wairai ua'a a'i tirama baha tabakia ikoikiai aba naba'iobinimi.
Au Maearima Nahuna kamai.
(Mt 24.29-31; Lk 21.25-28)
24 “Ki'a weiana keore murinai,
Beraura hanona kewapura abuna,
nawa a'i kerara.
25 Bihiu kupai kate'eho,
abomo kupai hiabu tabakia
haeai haeai kateibiuibiu.
Isa 13.10; 34.4
26 Rani weianai maearima hanona au Maearima Nahuna kateihana'u 'auhao ahanai kamai mai hiabu'u abomo mai nuabi'u. 27 Weiana e'u aneru kauhunakia kateao 'uni puakia bani baura timai 'ekakiai, e'u a'itaea maearimakia katebararonakia hanopaka puana keao puana.
Kuropou Kahaihana.
(Mt 24.32-35; Lk 21.29-33)
28 “Kuropou herenai ihaiha namona katoihana, Kuropou kehubuhubu rauna mahamahakia katoihanakia hanona kato'iobina ihau aba nikaibari. 29 Wai abomimo taba ṉahomakia katoihanakia raninai kato'iobina ia aba herekai pa'abi 'akonai. 30 'Abi tohana au wai nahina benimi, uru neiana a'i keore baha keao mo taba neiakia katerama. 31 Kupa mai hanopaka kate'akauma, ia au e'u 'abi hanona a'i ke'akauma.
Tai Ha A'i E'iobina Rani Tabanai.
(Mt 24.36-44)
32 “Beraura hoana 'ao ranina tai ha a'i e'iobina, ena aneru kupai a'i te'iobina, Nahuna abomo a'i e'iobina, ia Hamana ikupaiana mo e'iobina.
33 “Katomaha no'a, katobai'ima pokina rani kemai hanona wai a'i ṯo'iobina. 34 Ihobona hau ha harima eao raninai, ena ta'ara'i haukia hiabu ebenakia ena itu kate'imana, ha ha ekia aka katebabai abomo pa'abi i'imana hauna ehina bena kemaha no'a kebai'ima. 35 Ua buonai wai katobai'ima, pokina itu hauna ena mue hanona a'i ṯo'iobina rabi, wapuka'a, kokoro'u ai, 'ao rani tainai kemai. 36 Ia kebata'u kemai re'a, parua reami a'i metabu ahinimi. 37 Wai nahina benimi 'abina maearima ikoikiai abomo nahina benakia natibaha, ‘Katobai'ima!’ ”